DZIAŁ OPIEKI NAD RODZINĄ I DZIECKIEM

 

Pracownicy Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem

 

Joanna Żyłkiewicz – kierownik Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem - II piętro, pokój 217

telefon: 75 75 239 51 wew. 217, lub 75 75 246 57 wew. 217

e-mail: dor@mops.jelenia-gora.pl

 

PRACOWNICY SOCJALNI

Małgorzata Kowalczyk – Putek – starszy pracownik socjalny
Monika Turek - Szymańska - pracownik socjalny

IV piętro, pokój 406

Telefon: 75 75 239 51, 75 75 246 57 wew. 506

 

Do zakresu spraw załatwianych przez pracownika socjalnego należy m.in :

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
 • przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji w sprawach przyznania świadczeń pieniężnych przysługujących rodzinom zastępczym, pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych;
 • sporządzanie dla potrzeb Sądu Rejonowego opinii dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
 • sporządzenie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie zastępczej i jej członkach;

 

Barbara Stasińska – inspektor – IV piętro, pokój 406

e-mail: b.muzykant@mops.jelenia-gora.pl

telefon: 75 75 239 51 wew. 214, lub 75 75 246 57 wew. 506

 

Do zakresu spraw załatwianych przez inspektora należy m.in:

 

 • wydawanie skierowań do placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta Jeleniej Góry (Dom dla Dzieci NADZIEJA nr 1, Dom dla Dzieci NADZIEJA nr 2, Dom dla Dzieci NADZIEJA nr 3, Dom dla Dzieci NADZIEJA nr 4, Dom dla Dzieci NADZIEJA nr 5, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 1”, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 2”, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 3”), kompletowanie niezbędnej dokumentacji;
 • przygotowanie porozumień w sprawie przyjęcia dziecka do placówki bądź rodziny zastępczej oraz wysokości wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka zawieranych z innymi Powiatami;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia, bądź zwolnienia z ponoszenia przez rodziców biologicznych opłaty za pobyt ich dzieci w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej, przygotowanie decyzji administracyjnych w w/w sprawach;

 

 

Agnieszka Makaś – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Marta Faściszewska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Agata Wójcik – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Justyna Bilińska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

I piętro, pokój 107

telefon: 75 75 239 51, 75 75 246 57 wew. 107

 

Zakres zadań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej:

 • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 • przygotowanie we współpracy z asystentem rodziny i rodziną zastępczą, planu pomocy dziecku;
 • pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 • pomoc rodzinom zastępczym w uzyskaniu dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 • zgłaszanie do Ośrodków Adopcyjnego informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 • udzielenie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej w oparciu o indywidualne programy usamodzielnienia;
 • merytoryczne wspieranie rodzin zastępczych oraz pomoc w przezwyciężeniu problemów wychowawczych;
 • nawiązanie bezpośredniego kontaktu z rodzinami zastępczymi oraz monitorowanie procesu adaptacji dziecka w rodzinie zastępczej, jego rozwoju psychofizycznego, zaburzeń rozwojowych lub postępów w rozwoju dziecka;
 • współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie umożliwienia dzieciom przebywających w rodzinie zastępczej powrotu do rodziny biologicznej;
 • inicjowanie nowych form wsparcia uwzględniających zasoby środowiska lokalnego dla rodzin i dzieci w rodzinach zastępczych;
 • sporządzenie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie zastępczej i jej członkach;

 

Lp.

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Dzień tygodnia

Godziny dyżuru

Nr. pokoju

1.

Justyna Bilińska

poniedziałek

8-10

107

2.

Agnieszka Makaś

wtorek

8-10

107

3.

Agata Wójcik

środa

8-10

107

4.

Marta Faściszewska

czwartek

13.30-15.30

107

 

 

Andrzej Ludwinowicz – asystent rodziny

Renata Maraszek – asystent rodziny

Justyna Strouhal – asystent rodziny

Małgorzata Sieja – asystent rodziny

Emilia Borycka – asystent rodziny

Bożena Lewandowska – asystent rodziny

II piętro, pokój 214

telefon: 75 75 239 51, 75 75 246 57 wew. 214

 

Zakres zadań asystenta rodziny: 

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, oraz w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, w szczególności poprzez działania o charakterze edukacyjnym w zakresie organizowania wolnego czasu dzieciom, budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka;
 • sporządzenie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

 

Lp.

Asystent rodziny

Dzień tygodnia

Godziny dyżuru

Nr. pokoju

1.

Andrzej Ludwinowicz

poniedziałek

8-10

214

2.

Justyna Strouhal

wtorek

8-10

214

3.

Emilia Borycka

środa

8-10

214

4.

Małgorzata  Sieja

czwartek

8-10

214

5.

Renata Maraszek

piątek

8-10

214

6.

Bożena Lewandowska

piątek

8-10

214

 

 

PRACOWNICY SOCJALNI

- Małgorzata Kowalczyk – Putek – starszy pracownik socjalny

- Monika Turek – Szymańska –pracownik socjalny

IV piętro, pokój 406

Telefon: 75 75 239 51, 75 75 246 57    wew. 506

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd