Nabór na asystenta rodziny

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W JELENIEJ GÓRZE

zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia pracy w Dziale Opieki nad Rodziną
i Dzieckiem w MOPS w Jeleniej
przy realizacji zadań ASYSTENTA RODZINY wynikających
z ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2015 r., poz.332).

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Ilość wolnych etatów: 2

System pracy: zadaniowy czas pracy

 Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
  z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określonego
  w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r.
  w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (
  Dz.U. 2011 nr 272 poz. 1608)
  i udokumentowany co najmniej roczny staż w pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną oraz udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
 • składający ofertę nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, ani też osobą aktualnie bądź w przeszłości pozbawioną władzy rodzicielskiej, lub której władza rodzicielska została zawieszona, bądź ograniczona, powinien wypełniać obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,

 Wymagania pożądane:

 • sumienność, samodzielność, odpowiedzialność,
 • komunikatywność, empatia,
 • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
 • zdolności organizacyjne, zaangażowanie,
 • wysoka kultura osobista,

 Zakres wykonywanych zadań:

 Do asystenta rodziny należy m.in. :

 1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
  i w konsultacji z pracownikiem socjalnym. Plan pracy z rodziną powinien obejmować zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także terminy ich realizacji oraz przewidywane efekty,
 2. Określenie wspólnie z rodziną podstawowych problemów występujących w rodzinie oraz zmotywowanie rodziny do współpracy i działań zmierzających do ich pokonania.
 3. Wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w zakresie:
 • prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (organizowanie czasu wolnego dzieciom, budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka),
 • dbania o zdrowie (higiena, pielęgnacja, prawidłowe odżywianie, rekreacja, w razie potrzeby: leczenie i rehabilitacja),
 • gospodarowania budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków, oszczędne gospodarowanie mediami),
 • pozyskiwania usług na rzecz domu i rodziny (np. związanych z naprawą, załatwianiem spraw urzędowych, znalezieniem pracy, kontaktów ze służbą zdrowia),
 • usamodzielniania się poprzez uzupełnianie wykształcenia i podjęcie pracy, dbałości
  o edukację i rozwój dzieci.
 1. Opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu
  w pieczy zastępczej,
 2. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych,
 3. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 4. Wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym
 5. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
 6. Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 7. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 8. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 9. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci oraz dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 10. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 11. Sporządzenie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
 12. Informowanie rodziny o możliwościach skorzystania z pomocy i usług różnych instytucji
  w zależności od potrzeb.
 13. Pomoc rodzinie w rozszerzeniu kontaktów, stymulowanie podopiecznego do samodzielnego poszukiwania w swoim otoczeniu nowych możliwości : sił, osób, grup, instytucji, lub ułatwianie mu tego np. poprzez towarzyszenie i wsparcie.
 14. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata oraz doświadczenie zawodowe,
 • aktualne CV,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2014 r., poz. 1182 ze zm.)
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie o stanie zdrowia,
 • oświadczenie o treści „ Nie jestem i nie byłem/am aktualnie bądź w przeszłości pozbawiona/y władzy rodzicielskiej, a także władza rodzicielska nie została mi zawieszona, ani ograniczona”
 • oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego (w przypadku, gdy taki obowiązek
  w stosunku do składającego ofertę wynika z tytułu egzekucyjnego)

 Termin realizacji zadania: umowa o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy.

            Dokumenty należy składać do dnia 01 września 2015 r. do godziny 12.00 w zamkniętej kopercie w Dziale Kadr Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 7 (II piętro, pokój 202) z dopiskiem: „Oferta dotycząca podjęcia pracy w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem na stanowisku asystent rodziny”.

 MOPS w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

  

Dyrektor MOPSw Jelenia Góra

                                                                                  Wojciech Łabun

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd