Ogłaszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w JELENIEJ GÓRZE

58-506 JELENIA GÓRA Al. Jana Pawła II 7 TEL (75) 752-39-51

Ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Liczba etatów: 3

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe: preferowane administracja, prawo, ekonomia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) i samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814), ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195), rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach o świadczenie wychowawcze,
 • umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, internet, poczta elektroniczna),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • doświadczenie w pracy zawodowej w administracji (praca biurowa, przy obsłudze klienta),
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność samodzielnej analizy dokumentów.

3. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:

 • praca ma charakter biurowy,
 • miejsce pracy znajduje się budynku MOPS, al. Jana Pawła II 7,
 • budynek dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami,
 • wykonywanie obowiązków pod presją czasu, w bezpośrednich kontaktach z klientem, wymagające odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem,
 • wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie,
 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • przewidywany termin zatrudnienia to sierpień 2016 r.,
 • umowa na czas określony, tj. do grudnia 2016 r. z możliwością jej przedłużenia.

4. Zakres obowiązków:

 • przyjmowanie, rejestrowanie i kompletowanie wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych,
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych,
 • udzielanie informacji na temat zasad przyznawania świadczeń wychowawczych,
 • wykonywanie zadań przy użyciu systemów informatycznych obsługujących postepowanie w sprawie ustalania uprawnień do świadczeń,
 • prowadzenie ewidencji,
 • archiwizacja dokumentacji.

5. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie - (kserokopia świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu itp.), doświadczenie zawodowe - (kserokopie świadectw pracy), kwalifikacje i umiejętności,
 • oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie o następującej treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydat jest osobą z niepełnosprawnością,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego pozytywnie zdany egzamin z odbycia służby przygotowawczej – w przypadku gdy kandydat posiada już staż na stanowisku urzędniczym.

Uwaga:

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)” oraz własnoręcznym podpisem.

 Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 (I piętro) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze” w terminie do dnia 16.08.2016 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu oferty do tutejszego Ośrodka).

Ogłoszenie jest opublikowane: w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze www.mops.bip.jeleniagora.pl i na stronie internetowej MOPS Jelenia Góra www.mops.jelenia-gora.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Jelenia Góra al. Jana Pawła II 7.

6. Informacje dodatkowe:

a) o zakwalifikowaniu do następnego etapu rekrutacji osoby, które spełnią warunki formalne, zostaną powiadomione listownie na adres podany w dokumentach aplikacyjnych lub
e-mailem na wskazany adres lub telefonicznie,

b) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miasta Jelenia Góra i na stronie internetowej MOPS oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze,

c) o wyniku postepowania decyduje łączny wynik: spełnienia wymogów formalnych, wynik testu, rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy złożonych dokumentów,

d) osoba wybrana spośród kandydatów na wyżej wymienione stanowisko, która podejmuje pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902.), zobowiązana będzie do odbycia w tutejszym Ośrodku służby przygotowawczej w czasie trwania umowy o pracę zawartej na czas określony (6 m-cy) oraz do zdania egzaminu końcowego warunkującego dalsze zatrudnienie.

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.

 

Wyniki naboru

 

 

Dyrektor MOPS w Jeleniej Górze

                                                                                           Wojciech Łabun

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd