Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – kierownik Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w JELENIEJ GÓRZE

58-506 JELENIA GÓRA  al. Jana Pawła II 7 TEL (O75) 752-39-51

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – kierownik Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem

Liczba etatów: 1

1.    Wymagania niezbędne:

 

·         wykształcenie wyższe , preferowane kierunki: pedagogika, psychologia, socjologia,

·         obywatelstwo polskie,

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

·         brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

·         min. 5 letni staż pracy w pomocy społecznej (praca w środowisku),

·         doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,

·         znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego,

·         dobra znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, a także przepisów wykonawczych do tych ustaw,

·         umiejętność interpretacji przepisów,

·         umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, internet, poczta elektroniczna),

·         znajomość programu POMOST,

·         doświadczenie w pracy z zespołem, umiejętność kierowania ludźmi i rozwiązywania konfliktów,

·         umiejętność organizacji i planowania pracy,

·         odporność na stres,

·         zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia,

·         aktywność w działaniu, samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań, wysoka kultura osobista,

·         dyspozycyjność; umiejętność negocjacji.

3. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:

·         praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

·         praca decyzyjna,

·         praca częściowo przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,

·         miejsce pracy znajduje się budynku MOPS, al. Jana Pawła II 7 w budynku dostosowanym dla osób z niepełnosprawnościami,

·         przewidywany termin zatrudnienia to październik 2016 r.

4. Zakres obowiązków:

1)      nadzór nad właściwą organizacją i pracą działu w zakresie realizacji zadań wynikających
z ustaw dotyczących:

·         spraw rodzinnej i instytucjonalnej pomocy zastępczej, w tym m.in. zapewnienie opieki
i wychowania dzieciom pozbawionym opieki rodziców, przygotowanie porozumień
o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów, przygotowanie list wypłat rodzinom zastępczym oraz pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej, wydawanie decyzji ustalających odpłatność rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej, pracę koordynatorów rodzinnych, prowadzenie rejestru kandydatów na rodziny zastępcze oraz organizowanie dla nich szkoleń;

·         spraw związanych z zadaniami asystentów rodzin, pracujących na rzecz utrzymania całości rodzin biologicznych;

·         spraw związanych z usamodzielnianiem osób opuszczających pieczę zastępczą także na podstawie ustawy o pomocy społecznej;

·         współpracy z działającymi w środowisku organizacjami i instytucjami oraz sądem opiekuńczym w celu realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej;

2)      współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu i wdrożeniu powiatowych programów dotyczących pieczy zastępczej,

3)      opracowanie i przygotowanie projektów finansowych, analiz i sprawozdań z działalności działu;

4)      nadzór nad pracownikami działu, kontrola i ocena pracowników według ustalonych
i podanych do wiadomości pracowników kryteriów, nadzór  nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów bhp, ochrony danych i tajemnicy służbowej, szkolenie pracowników, załatwianie skarg i wniosków dotyczących pracowników, wnioskowanie w sprawach nagród
i kar dla pracowników działu.

5. Wymagane dokumenty:

·         życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

·         list motywacyjny,

·         kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie - (kserokopia świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu itp.), doświadczenie zawodowe - (kserokopie świadectw pracy), kwalifikacje i umiejętności,

·         oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,

·         oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie o następującej treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

·         oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,

·         kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność  – w przypadku, gdy kandydat jest osobą z niepełnosprawnością.

Uwaga:

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902) oraz własnoręcznym podpisem.

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 (I piętro) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze – Kierownik Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem” w terminie do dnia  26.09.2016 r. (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).

Ogłoszenie jest opublikowane: w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze www.mops.bip.jeleniagora.pl i na stronie internetowej MOPS Jelenia Góra www.mops.jelenia-gora.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Jelenia Góra al. Jana Pawła II 7.

5. Informacje dodatkowe:

a) o zakwalifikowaniu do następnego etapu rekrutacji osoby, które spełnią warunki formalne, zostaną powiadomione listownie na adres podany w dokumentach aplikacyjnych lub e-mailem na wskazany adres lub telefonicznie,

b) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miasta Jelenia Góra i na stronie internetowej MOPS oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze,

c) osoba wybrana spośród kandydatów na wyżej wymienione stanowisko, która  podejmuje pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.), zobowiązana  jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony (6 m-cy) oraz do zdania egzaminu końcowego warunkującego dalsze zatrudnienie.

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Jeleniej Górze

Wojciech Łabun

 

Wyniki naboru

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd