Nabór na wolne stanowisko – pedagog w Świetlicy dla Dzieci

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w JELENIEJ GÓRZE
58-506 JELENIA GÓRA  al. Jana Pawła II 7 tel. 75-752-39-51
ogłasza nabór na wolne stanowisko – pedagog w Świetlicy dla Dzieci

Liczba etatów - 1

1. Wymagania niezbędne:

a. obywatelstwo polskie,
b. w przypadku pedagoga – tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna.

2. Wymagania dodatkowe:

a. znajomość specyfiki pracy w świetlicy dla dzieci,
b. znajomość metod pracy z dziećmi i młodzieżą sprawiającą problemy wychowawcze,
c. umiejętność organizacji pracy,
d. dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność,
e. odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność,
f. odporność na stres.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


a. prowadzenie zajęć grupowych z uwzględnieniem opinii innych instytucji i własnych obserwacji,
b. prowadzenie dokumentacji określonej w Regulaminie Świetlicy w szczególności dokumentacji dotyczącej dziecka, m.in. indywidualnego planu pracy z dzieckiem, karty pracy z rodziną i instytucjami mającymi wpływ na rodzinę,
c. stała, systematyczna współpraca z rodziną dziecka,
d. stała, systematyczna współpraca z pracownikami pozostałych Działów Ośrodka oraz innymi instytucjami mogącymi pomóc w pracy z dzieckiem (szkoła, sąd),
e. prowadzenie pedagogizacji rodziców w formie spotkań, rozmów, pogadanek itp.
f. wykonywanie zadań ogólnowychowawczych, w zakresie profilaktyki wychowawczej, pracy korekcyjno-wyrównawczej, indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej,
g. rozwijanie zainteresowań wychowanków świetlicy w ramach zajęć tematycznych, stwarzanie warunków do samorealizacji,
h. przygotowywanie dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenie samodzielności w życiu,
i. wykonywanie innych zadań związanych z czynnościami na zajmowanym stanowisku, nie objętych zakresem, a powierzonych przez dyrektora lub zastępcę dyrektora MOPS w Jeleniej Górze.

4. Warunki zatrudnienia:

a. umowa o pracę,
b. wymiar czasu pracy: 1/2 etatu,
c. przewidywany okres zatrudnienia – listopad 2017 r.

5. Wymagane dokumenty:

a. życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
b. list motywacyjny,
c. kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie - (kserokopia świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu itp.) oraz inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej,
d. oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,
e. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
f. oświadczenie, iż kandydat nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona,
i. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r.  poz. 922 ze zm.)"

6. Dodatkowe informacje:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 (I piętro) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – pedagog w Świetlicy dla Dzieci w terminie do dnia 27.10.2017 r. (decyduje data wpływu oferty do MOPS w Jeleniej Górze).
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby ubiegające się o pracę na stanowisku pedagoga w Świetlicy dla Dzieci zostaną poinformowane telefonicznie.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej rekrutacji nie są odsyłane.
MOPS w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 075 752 39 51 wew. 217

Wojciech Łabun
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jeleniej Górze

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd