Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Interwencji Kryzysowej, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom w MOPS w Jeleniej Górze na stanowisku - psycholog


DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W JELENIEJ GÓRZE
zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia pracy
w Dziale Interwencji Kryzysowej, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom w MOPS w Jeleniej Górze
na stanowisku - psycholog.

Forma zatrudnienia:
- umowa o pracę.
Ilość wolnych etatów: 1
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: lipiec 2018 r.

1.    Wymagania niezbędne:

•    ukończenie studiów magisterskich na kierunku psychologia,
•    minimum 2-letni staż pracy na stanowisku psychologa,
•    obywatelstwo polskie,
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
•    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    nieposzlakowana opinia.

2.    Wymagania dodatkowe:

•    ukończenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, interwencji kryzysowej, poradnictwa psychologicznego,
•    bardzo dobra znajomość przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
•    komunikatywność,
•    umiejętność pracy w zespole,
•    odporność na stres,
• odpowiedzialność i systematyczność, umiejętność organizacji i planowania pracy, terminowość,
•    zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia,
•  aktywność w działaniu, samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań, wysoka kultura osobista, wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
•    dyspozycyjność, umiejętność negocjacji,
•    gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

3.     Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:

•    praca w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy,
•  praca częściowo przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,
•   miejsce pracy znajduje się budynku MOPS, al. Jana Pawła II 7. Budynek dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami,
•    udział w interwencjach poza siedzibą MOPS w Jeleniej Górze.

4.    Zakres obowiązków:

Do zakresu obowiązków psychologa należy między innymi:

•  przyjmowanie osób potrzebujących pomocy w związku z sytuacją kryzysową, podejmowanie działań adekwatnych do sytuacji,
•   udzielanie wsparcia psychologicznego, w tym  indywidualnych porad psychologicznych, organizowanie i prowadzenie grup m.in. psychoedukacyjnych,
•    udział w interwencji poza  siedzibą MOPS,
•  prowadzenie dokumentacji  związanej z pracą Punktu Interwencji Kryzysowej, w tym m.in.  dokumentacji pracy psychologa, terminowe i rzetelne sporządzanie dziennych raportów przyjmowanych osób oraz sprawozdań z wykonanej pracy, rejestru korespondencji.

Przy wykonywaniu zadań pracownik jest zobowiązany:
•    kierować się zasadami etyki zawodowej,
•   kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności
i prawa tych osób do samostanowienia,
•   przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę,
•  zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,
•    podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach
i samokształcenie.

5.    Wymagane dokumenty:

•  życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
•  list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu psychologa,
•  oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedłożonych przeze mnie dokumentach przez administratora danych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Jana Pawła II  nr 7  do celów związanych z rekrutacją na stanowisko psychologa. Oświadczam, że Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania”,
•    oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,
•   oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie o następującej treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
•    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
•    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność  – w przypadku, gdy kandydat jest osobą z niepełnosprawnością.

Uwaga:
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.


6.    Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 (I piętro) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – psycholog” w nieprzekraczalnym terminie do dnia  15.07.2018 r.

MOPS w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.

Obowiązek Informacyjny
na podstawie art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679

1. Administratorem Pana/Pani  danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II  nr 7.

2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail  iod@mops.jelenia-gora.pl.

3. Pana/Pani dane będą przetwarzane do celów związanych z rekrutacją na wskazane w  aplikacji stanowisko oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.).

4. Proces rekrutacji przebiegać będzie w następujących etapach:
- ocena formalna,
- rozmowa kwalifikacyjna.    

5. Na każdym etapie rekrutacji ma Pan/Pani prawo do wycofać aplikację oraz skorzystać z praw określonych w artykułach 15-23 w.w Rozporządzenia.

6. Okres przetwarzania danych po zakończeniu rekrutacji wynosi 14 dni roboczych od daty zamieszczenia informacji o wynikach naboru, a w przypadku najlepszych kandydatów wskazanych w protokole kończącym proces rekrutacyjnym przez okres 3 miesięcy. Ma Pan/Pani prawo do odbioru aplikacji w każdym terminie, lecz po okresie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z kandydatek, który wygrał nabór, dokumenty zostaną zniszczone.

7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO)  gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji  odbywa się w sposób naruszający przepisy RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd