Sprawozdanie za rok 2008

jelonek.jpg

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W JELENIEJ GÓRZE
Al. Jana Pawła II 7, 58-500 Jelenia Góra

SPRAWOZDANIE

MERYTORYCZNE

Z DZIAŁALNOŚCI

MIEJSKIEGO OŚRODKA

POMOCY SPOŁECZNEJ

W JELENIEJ GÓRZE


za 2008 r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze w 2008 r. wydatkował kwotę 28.195.085 zł na wypłatę świadczeń w ramach realizacji zadań polityki społecznej państwa z zakresu zabezpieczenia społecznego określonych ustawami:

 • ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 • ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

 • ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

 • ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

 • ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

 • ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

 • ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

 • ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

 • ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.

Powyższe środki wydatkowano na:

 • zasiłki stałe – 1.665.233 zł,

 • zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 2.426.102 zł,

 • realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.151.774 zł,

 • ubezpieczenia zdrowotne – 185.925 zł,

 • usługi opiekuńcze – 369.274 zł,

 • zapewnienie noclegu, posiłek dla osób bezdomnych – 161.262 zł,

 • odpłatność za pobyt mieszkańców Jeleniej Góry w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 886.963 zł,

 • Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” – 2.185.338 zł (w tym dotacja z PFRON i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 183.123 zł),

 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 468.392 zł,

 • pozostałe – 5.000 zł,

 • świadczenia dla rodzin zastępczych – 1.666.095 zł,

 • utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 2.639.998 zł,

 • ubezpieczenie zdrowotne dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 31.336 zł,

 • pomoc dla repatriantów – 9.841 zł,

 • świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 14.051.131 zł,

 • rehabilitację osób niepełnosprawnych – 214.128 zł,

 • prace społecznie-użyteczne – 77.293 zł.

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, wynikające z wyżej wymienionych ustaw, można podzielić na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne powiatu.

Działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje:

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa, które obejmują:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zasiłki stałe, które przysługują osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy i nie posiadającym uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w 2008 r. przyznano 501 klientom Ośrodka na łączną kwotę 1.665.233 zł.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek opłacał 440 osobom składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na łączną kwotę 141.379 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono 339 osobom otrzymującym zasiłek stały (96.834 zł), oraz 101 osobom pobierającym wybrane świadczenia rodzinne (44.545 zł).

2. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, do których należy m.in.:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,

 • dożywianie dzieci,

 • sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

 • kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

 • praca socjalna.

W ramach realizacji tych zadań pomocy finansowej, w naturze i usługach udzielono 3155 osobom, a łączny koszt świadczeń wyniósł 3.947.149 zł. W tej kwocie uwzględniono:

 • zasiłki i pomoc w naturze na łączną kwotę 2.426.102 zł (w tym: środki własne miasta w wysokości 1.394.340 zł, dotacja celowa w wysokości 1.031.762 zł),

 • usługi opiekuńcze na łączną kwotę 369.274 zł,

 • realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na łączną kwotę 1.151.774 zł (w tym: środki własne miasta w wysokości 503.147 zł, dotacja celowa w wysokości 648.627 zł).

Poniższy wykres przedstawia wydatkowanie środków finansowych na wymienione zadania:

 • zasiłki okresowe w kwocie: 1.138.849 zł,

 • zasiłki celowe w kwocie: 1.287.251 zł,

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w kwocie: 369.274 zł,

 • realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie: 1.157.774 zł,

 • opłaty za pobyt mieszkańców Jeleniej Góry w domach pomocy społecznej w kwocie : 887.318 zł.

 

Jak wynika z powyższego wykresu, w 2008 roku najwięcej środków wydatkowano na pomoc materialną w formie zasiłków celowych finansowanych ze środków budżetu miasta. W kwocie 1.287.251 zł. mieści się pomoc finansowa w formie zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, zasiłków celowych zwrotnych, świadczeń przyznanych na pokrycie skutków zdarzenia losowego oraz na pokrycie kosztów pochówku.

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży i innych niezbędnych przedmiotów użytku domowego. Tą formą pomocy w 2008 r. objęto 2.728osób na łączną kwotę 1.153.530 zł.

Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość przyznania specjalnego zasiłku celowegolub też świadczenia zwrotnego, w sytuacjach szczególnych, tj. takich, kiedy nie są spełnione wymogi w zakresie dochodów własnych lub też brak jest kryterium przyczynowości. W okolicznościach sprawy musi wystąpić jakaś szczególna sytuacja, która uzasadniałaby przyznanie takiej pomocy. W okresie sprawozdawczym tą formą pomocy objęto 227 osób na kwotę87.187 zł. Zasiłki zostały przyznane głównie dla emerytów i rencistów, którzy z własnych świadczeń rentowych niewiele przekraczających ustalony próg dochodowy, nie są w stanie zabezpieczyć się w opał na zimę lub też wykupić niezbędnych lekarstw.

W okresie sprawozdawczym na pokrycie skutków zdarzenia losowego osobom uprawnionym przyznano 2 świadczenia na łączną kwotę 6.000 zł, natomiast na pokrycie kosztów pochówku wydatkowano kwotę 40.534 zł.

Pomoc w formie zasiłków celowych jest również realizowana w naturze. Sytuacje takie mają miejsce szczególnie w rodzinach niewydolnych wychowawczo, w których zasiłki pieniężne na zakup odzieży czy obuwia dla dzieci, nie są wydawane zgodnie z przeznaczeniem. Pracownicy socjalni wspólnie z osobą zainteresowaną dokonują zakupów niezbędnych rzeczy. Dotyczy to również realizowania recept dla niektórych klientów, z uwagi na ich stan zdrowia bądź też możliwość przeznaczenia środków pieniężnych na inny cel.

Szczegółowy wykaz świadczeń udzielonych w formie zasiłków celowych oraz ich koszt przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

 

Rodzaj zasiłku celowego

Liczba osób, którym przyznano świadczenie

Liczba świadczeń

Koszt świadczeń

w zł.

Średnia wysokość świadczenia

w zł.

1

Żywność, zaspokojenie niezbędnych potrzeb

790

1413

231 736

164,00

2

Opał

750

790

300 673

380,60

3

Bielizna, odzież, obuwie, pościel

1 126

2 026

242 341

119,62

4

Wydatki mieszkaniowe (energia, gaz, czynsz, woda)

616

1 047

105 141

100,42

5

Zaspokojenie innych potrzeb: dowód osobisty, zdjęcia do dowodu osobistego, przejazdy, cele wskazane we wniosku

911

1 456

143 411

98,50

6

Leki i leczenie

505

1214

96 778

79,72

7

Półkolonie, wyprawki szkolne

151

155

33 450

215,81

8

Zasiłki celowe specjalne i zwrotne

227

764

87 187

114,12

Liczba osób, którym przyznano zasiłki celowe nie sumuje się, ponieważ jedna osoba mogła korzystać z tej formy pomocy kilkakrotnie.

Strukturę przyznanych zasiłków celowych przedstawia poniższy wykres:

Wykres 2

Z danych przedstawionych w zestawieniu, jak również z wykresu wynika, że w okresie sprawozdawczym najwięcej wydatków poniesiono na zakup opału. Nieco mniej wydatkowano na zakup odzieży, obuwia, bielizny i pościeli oraz na zakup żywności. Najmniej wydatkowano na zasiłki celowe związane z zapewnieniem wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz zakup wyprawek szkolnych.

Zasiłki okresoweprzysługujące w szczególności ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, otrzymało w 2008 r. 1.305 osób i rodzin na łączną kwotę 1.138.849 zł. Gwarantowana kwota zasiłku okresowego ustalona była w wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym ustalonym przepisami ustawy, a własnym dochodem. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 212 zł, zaś liczba udzielonych świadczeń wyniosła 5.370.

W 2008 r. Ośrodek realizował wieloletni program “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którego celem było wsparcie samorządów gminnych w realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom go potrzebującym. Dla potrzeb Programu przyjęto zasadę, iż jego beneficjentami mogą zostać osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego ustalonego przepisami ustawy o pomocy społecznej.

W okresie sprawozdawczym pomocą w tej formie objęto 2.427 osób na kwotę 1.151.774 zł. W tej liczbie jest 1.005 dzieci w wieku 0 – 18 lat, przy czym 664 uczniów korzystało z pełnych obiadów w stołówkach szkolnych, zaś 129 dzieci miało opłacone całodzienne wyżywienie w przedszkolach. Pozostałym dzieciom opłacono posiłki jednodaniowe lub wypłacono środki pieniężne na zakup posiłku.

Koszt usług opiekuńczychświadczonych w miejscu zamieszkania, w tym usług specjalistycznych, które dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności osób ich wymagających wyniósł 369.274 zł. Pomocą w tej formie objęto149 mieszkańców miasta, w tym 144 osób dorosłych oraz 5 niepełnosprawnych dzieci.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek wnosił również opłatę za pobyt mieszkańców Jeleniej Góry w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie innych gmin. Osoby te wymagały całodobowej opieki, a pomoc w formie usług opiekuńczych nie zaspokajała potrzeb w tym zakresie. Świadczeniami w tej formie w 2008 roku objętych było 65 osób na łączną kwotę 887.318 zł.

Powody przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

Spośród uwzględnionych przez ustawodawcę piętnastu przesłanek uzasadniających przyznanie świadczeń, najczęściej z ubóstwem skorelowane jest:

 • bezrobocie - 1 179 rodzin,

 • niepełnosprawność - 879 rodzin ,

 • długotrwała lub ciężka choroba - 611 rodzin,

 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego - 541 rodziny.

Jak wynika z powyższego wykresu, najczęstszą przyczyną przyznania świadczeń z pomocy społecznej jest bezrobocie. Dysfunkcje wymienione przez ustawodawcę rzadko występują pojedynczo, zazwyczaj z ubóstwem skorelowane są dwie lub trzy inne dysfunkcje.

Jedną z dysfunkcji uprawniającą do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej jest bezdomność. Osobom bezdomnym Ośrodek zapewnia pomoc w formie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania. W okresie sprawozdawczym pomocą Ośrodka objętych było 108 osób bezdomnych, z czego 72 osobom udzielono pomocy w formie skierowania do schroniska.

Dział Pomocy Środowiskowej świadczy również pomoc niematerialną w formie poradnictwa i pracy socjalnej, rozumianej jako działalność zawodowa, mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. W 2008 r. pomocą niematerialną w formie wyłącznie pracy socjalnej i poradnictwa objętych było 428 rodzin z terenu Jeleniej Góry.

Jednym z narzędzi pracy pracowników socjalnych jest kontrakt socjalny, będący pisemną umową zawartą z osobą ubiegającą się o po­moc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trud­nej sytuacji życiowej osoby lub rodziny. W 2008 r. z osobami korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej zawarto 253 kontrakty socjalne.

Istotną pomocą świadczoną na rzecz dzieci z rodzin najuboższych oraz rodzin dysfunkcjonalnych i patologicznych jest organizacja wypoczynku letniego. W 2008 roku Ośrodek zorganizował dla 65 dzieci pobyt na koloniach letnich w Kołobrzegu. Koszt kolonii wynoszący 41.925 został w całości pokryty ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Kolejnych 40 dzieci miało zapewniony pobyt na koloniach letnich w Łebie, zorganizowanych przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Z funduszy Ośrodka pokryty został wyłącznie koszt przewozu dzieci.

W grudniu 2008 r. Ośrodek był także organizatorem zabawy mikołajkowej dla dzieci z rodzin najuboższych. Partnerami przedsięwzięcia były: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Świetlica Środowiskowa przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz Świetlica dla Dzieci Zagrożonych Środowiskowo p. w. św. Józefa Kalasancjusza przy parafii św. Jana Chrzciciela. Zorganizowano dwie zabawy, w których uczestniczyło łącznie 80 dzieci. Koszt zorganizowanych zabaw wyniósł 7.600 zł i został w całości pokryty ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Dodatkowo paczki dla dzieci zostały wzbogacone prezentami otrzymanymi od pozyskanych sponsorów.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Ośrodek uczestniczył w organizacji kolacji wigilijnej dla najuboższych i samotnych mieszkańców miasta. W spotkaniu uczestniczyło około 100 osób, a jego koszt wyniósł 5.000 zł.

W okresie sprawozdawczym, realizując zadania wynikającez ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współpracowałz: Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, szkołami i pedagogami szkolnymi, z Policją i Strażą Miejską oraz z Sądem i kuratorami sądowymi.

Realizując zadania ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, Ośrodek na wniosek Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wydał w 2008 roku 57 postanowień opiniujących zasadność przyznania pomocy pieniężnej.

Realizując zadania ustawy o repatriacji, w 2008 roku pomoc finansową przyznano 2 repatriantom na kwotę 9.841zł.

Do niematerialnych form pomocy społecznej realizowanych przez Ośrodek należało również prowadzenie profilaktyki i terapii uzależnień oraz udzielanie wsparcia osobom, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność wymagają opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Wymienione zadania realizowane były przez Dział Profilaktyki Uzależnień oraz Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” i Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Dział Profilaktyki Uzależnień był miejscem pierwszych oddziaływań informacyjnych, a także bazą do prowadzenia działań terapeutycznych dla osób, których problemy życiowe związane są ze szkodliwym piciem alkoholu oraz do rodzin osób uzależnionych.

Uczestnikami zajęć prowadzonych indywidualnie i grupowo były:

 • osoby podejmujące abstynencję z zamiarem wyjazdu na podstawową terapię odwykową, którym udzielano informacji o leczeniu i sposobach terapii, o rozpoznawaniu mechanizmów uzależnienia i jego identyfikacji, co pozwala uzyskać podstawowe umiejętności do utrzymania abstynencji,

 • osoby po podstawowej terapii odwykowej (faza pogłębiona), z którymi pracowano między innymi nad uznaniem swojej bezsilności wobec alkoholu, rozbrajaniem mechanizmów obronnych, uświadamianiem zniszczeń spowodowanych przez picie alkoholu,

 • osoby współuzależnione (głównie współmałżonkowie osoby uzależnionej), które uczono, jak pomóc sobie i być może stworzyć przy okazji korzystne warunki dla trzeźwienia swoich najbliższych. Praca na zajęciach polega na rozpoznaniu sytuacji we własnej rodzinie, zrozumieniu, że źródłem problemów rodziny jest uzależnienie od alkoholu jednego z jej członków, oszacowaniu kosztów, jakie ponosi rodzina, rozpoznaniu mechanizmów tej choroby, własnego w nie uwikłania.

Stale z różnych form pomocy korzystało ok. 289 osób. Opiekę nad nimi sprawowało trzech specjalistów – terapeuta, instruktor terapii oraz psycholog.

W 2008 r. łącznie udzielono 2.162 porad i usług terapeutycznych z czego;

  • na rzecz osób uzależnionych 1389,

  • na rzecz osób współuzależnionych 546,

  • na rzecz osób dotkniętych przemocą 28.

Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” jest placówką całodobową dla osób starszych. Świadczy usługi z zakresu potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Polegają one głównie na zapewnieniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, pomocy w rozwiązywaniu codziennych problemów życiowych oraz zapewnieniu mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa.

Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze to placówka, w której zapewnia się całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku i świadczy usługi wg standardów określonych rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry ustala się średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca, który w 2008 roku wyniósł 1.480,39 zł.

Dom przystosowany jest dla 88 osób - kobiet oraz mężczyzn, będących mieszkańcami Jeleniej Góry, nie wymagających stałej opieki pielęgnacyjno-lekarskiej. Na dzień 31.12.2008 r. w Domu zamieszkiwało 88 osób, w tym 63 kobiety i 25 mężczyzn. W 2008 roku przyjęto 12 osób. Z listy mieszkańców skreślono 12 osób, w tym 10 mieszkańców zmarło, a 2 osoby zrezygnowały z miejsca w placówce.

Mieszkańcy zajmują jednoosobowe pokoje, które wchodzą w skład dwupokojowych segmentów ze wspólną łazienką. Pokoje urządzone są meblami mieszkańców wg ich potrzeb i gustu, co stanowi istotny element w procesie adaptacyjnym.

Mieszkańcy mają zapewniony stały dostęp do przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie domów pomocy społecznej. Osoby nowoprzyjęte indywidualnie zapoznawane są z zasadami funkcjonowania placówki i Regulaminem Domu.

Mieszkańcom zapewnia się również opiekę lekarską. Raz w tygodniu, w każdy wtorek lub doraźnie w zależności od potrzeb, mają miejsce wizyty lekarza rodzinnego. W celu zapewnienia mieszkańcom porady specjalistycznej, organizowane są wyjazdy z mieszkańcami do specjalistycznych poradni pod nadzorem pielęgniarki lub opiekunki. Ponadto zgodnie z zaleceniami lekarza i według indywidualnych potrzeb, mieszkańcy zaopatrywani są w sprzęt ortopedyczny.

Mieszkańcy objęci są całodobową opieką pielęgniarską oraz opiekuńczo-pielęgnacyjną. W gabinecie pielęgniarskim znajdującym się na terenie Domu wykonywane są zabiegi zgodnie z zaleceniami lekarza i potrzebami mieszkańców. Zapewnia się im także możliwość rehabilitacji ruchowej w wyposażonych w nowy specjalistyczny sprzęt gabinetach fizykoterapii i kinezyterapii, według programu ustalanego indywidualnie dla każdego mieszkańca. Uczestnictwo w ćwiczeniach rehabilitacyjnych wpływa na poprawę stanu zdrowia, zarówno fizycznego jak i psychicznego mieszkańców.

Na terenie Domu znajduje się pralnia, z której usług mogą korzystać wszyscy mieszkańcy. Dodatkowo na każdym piętrze udostępnione są pomieszczenia do prania i suszenia, wyposażone w pralkę automatyczna, suszarkę, żelazko i deskę do prasowania.

Mieszkańcom Domu zapewnia się 4 posiłki dziennie, w tym posiłek dodatkowy, posiłki dietetyczne zgodnie ze wskazaniem lekarza, dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napoi.

W 2008 r. przeprowadzono remont kuchni, zaplecza oraz stołówki. Remont ten wpłynął na poprawę warunków przygotowywania i wydawania posiłków, a także podniósł estetykę stołówki.

W pracowni terapii zajęciowej znajdującej się na terenie Domu, organizowane są zajęcia z zakresu arteterapii, ergoterapii, elementów muzykoterapii i biblioterapii, mające na celu wyzwalanie aktywności wśród mieszkańców Domu.

W 2008 roku zorganizowane zostały różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, wycieczki, występy artystyczne, zajęcia oraz spotkania o różnorodnej tematyce. Całość na bieżąco była dokumentowana w kronice prowadzonej od początku istnienia Domu.

W zakresie podniesienia funkcjonalności obiektu wykonano prace remontowo-modernizacyjne jadalni, kuchni i zaplecza kuchennego na łączną kwotę 74.523 zł. oraz gabinetu rehabilitacyjnego i instalacji centralnego ogrzewania na kwotę 100.000 zł .

Wszelkie działania całego personelu, zmierzały do zapewnienia mieszkańcom godnych warunków życia, w spokoju i poszanowaniu drugiego człowieka.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej znajduje się w Jeleniej Górze przy ulicy Kilińskiego 16. Jest placówką o zasięgu lokalnym. Działalnością swoją obejmuje osoby starsze, samotne, rencistów i emerytów o niskich dochodach, które mają ograniczone możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, wynikające z podeszłego wieku, niepełnosprawności, a często także ze złych warunków mieszkaniowych. Średnio miesięcznie z pobytu w placówce korzystało 60 osób.

Dom zapewnia pensjonariuszom organizację czasu wolnego poprzez terapię zajęciową, kółka zainteresowań, udział w imprezach kulturalnych i okolicznościowych takich jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Mikołajki, Wigilia Bożego Narodzenia, spotkanie sylwestrowe połączone z zabawą taneczną, ogniska z pieczeniem kiełbasek, spotkania okolicznościowe z dziećmi z przedszkoli i młodzieżą ze szkół podstawowych.

W każdy poniedziałek odbywały się prelekcje i pogadanki na tematy dotyczące zdrowia i życia społecznego. Ponadto w każdą środę były wyświetlane filmy o różnorodnej tematyce. Raz w miesiącu w ramach akcji Bezpieczny Senior odbywały się spotkania z jej realizatorami, tj. dzielnicowymi i strażnikami miejskimi. Celem akcji była poprawa poczucia bezpieczeństwa osób w starszym wieku, samotnych oraz niepełnosprawnych.

Pensjonariusze do swojej dyspozycji mają stołówkę, salę terapii zajęciowej z pracownią krawiecką, salę telewizyjną, sale gier, czytelnię z codzienną prasą oraz salę rehabilitacyjną wyposażoną w sprzęt do ćwiczeń, gdzie poprawiają swoją sprawność ruchową.

Na bazie Domu działa Klub Seniora prowadzony przez pensjonariuszy, gdzie organizowane są spotkania przy kawie i herbacie, imieniny, urodziny w gronie pensjonariuszy, zabawy taneczne i potańcówki.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej zapewnia swoim pensjonariuszom wyżywienie w postaci dwóch posiłków dziennie: śniadania i obiadu. Odpłatność za wyżywienie obliczana jest na podstawie dziennych raportów żywieniowych w wysokości zakupu produktów żywnościowych. W 2008 roku na utrzymanie placówki wydatkowano kwotę 468.392 zł, natomiast z tytułu odpłatności pensjonariuszy do budżetu Miasta odprowadzono kwotę 93.661 zł.

W Dziennym Domu Pomocy Społecznej przez cały rok wydawane były posiłki dla potrzebujących, w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, w ilości średnio 100 porcji dziennie. Posiłek składał się z zupy, wkładki do zupy i chleba. Całkowity koszt posiłków pokrywany był ze środków przeznaczonych na realizację tego Programu.

W strukturach Domu działa Świetlica Środowiskowa dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo. W okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie z zajęć w świetlicy korzystało 12 dzieci.

W ramach działalności świetlicy prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi oraz profesjonalne poradnictwo dla rodziców. Wszystkie podejmowane działania miały na celu pomoc dziecku w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych i problemów edukacyjnych, a także wyrobienie i rozwijanie właściwych postaw i zachowań w relacjach z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Uczestnictwo w zajęciach w świetlicy miało na celu również naukę alternatywnych form spędzania czasu wolnego, poprzez zabawę i udział w organizowanych wycieczkach.

Na utrzymanie Świetlicy Środowiskowej wydatkowano kwotę 16.100 zł.

3. Zadania własne powiatu

Do zadań własnych powiatu należy między innymi opieka nad rodziną i dzieckiem, oraz rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Opieka nad rodziną i dzieckiem

W roku 2008 na realizację zadań związanych z organizowaniem opieki w rodzinach zastępczych dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, wydatkowano kwotę 1.666.095 zł, przy czym 135.567 zł przekazano powiatom, na terenie których przebywają w rodzinach zastępczych dzieci będące mieszkańcami Jeleniej Góry. Pozostała kwota 1.531.528 zł została wydatkowana na pomoc dla 114 rodzin zastępczych zamieszkujących w naszym mieście, w których ma zapewnioną opiekę i wychowanie 148 dzieci. Są to rodziny zastępcze spokrewnione i niespokrewnione z dzieckiem, oraz 1 zawodowa rodzina zastępcza niespokrewniona z dzieckiem.

W tej kwocie zapewniono:

 • pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 1.059.055 zł,

 • pomoc pieniężną na usamodzielnienie wypłacona 11 wychowankom rodzin zastępczych w wysokości 44.822 zł,

 • pomoc na zagospodarowanie wypłaconą 24 wychowankom rodzin zastępczych w wys. 107.302 zł,

 • pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki wypłaconą 72 osobom w 66 rodzinach w wys. 320.349 zł,

 

Koszt wyżej wymienionych świadczeń przedstawiony został na wykresie:

 

 

Pracownicy socjalni Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem co najmniej raz na 6 miesięcy dokonują oceny sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, dotyczącej m.in. zasadności dalszego pobytu w rodzinie zastępczej, kontaktów dziecka z rodziną biologiczną, sytuacji szkolnej i zdrowotnej. W problemowych sytuacjach przeprowadzane są wizyty w szkołach, rozmowy z wychowawcą oraz pedagogiem szkolnym. Analizie podlegają, zgłaszane przez rodziców zastępczych, trudności opiekuńczo-wychowawcze. Opracowuje się plan działań interwencyjnych i naprawczych. Ocenie podlegają kontakty dzieci z rówieśnikami, stosunek do dorosłych, relacje między poszczególnymi członkami rodziny. W przypadkach uzasadnionych sporządzany jest wniosek do Sądu o nadzór kuratora lub o rozwiązanie rodziny zastępczej i umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, lub powrót do rodziny biologicznej. W okresie sprawozdawczym złożono 4 takie wnioski.

Z chwilą osiągnięcia pełnoletności lub opuszczenia placówki opiekuńczo-wychowawczej, pełnoletni wychowankowie mają sporządzany program usamodzielnienia, gdzie wraz z wychowankiem i jego opiekunem określone są cele i zadania wychowanka, jego plany edukacyjne oraz życiowe. W przypadku braku opiekuna programu usamodzielnienia, opiekunem zostaje pracownik socjalny Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem, przyjmując na siebie obowiązek pomocy i nadzorowania wychowanka. W 2008 roku indywidualne programy usamodzielniania były przygotowane dla 13 wychowanków.

Ponadto sporządzane były wywiady środowiskowe u osób zgłaszających gotowość pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla potrzeb sądu – 23 i wydawane skierowania do placówek opiekuńczo wychowawczych, tj.: Pogotowia Opiekuńczego TIS – 46, Domu Dziecka „Dąbrówka” – 13, Domu Dziecka TIS (dla noworodków i młodszych dzieci) – 49.

W 2008 roku na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano łącznie kwotę 2.639.998 zł. W kwocie tej mieści się:

 • dotacja na utrzymanie dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym i Domu Dziecka TIS – 2.441.231 zł,

 • pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie wypłacona wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych – 60.774 zł,

 • odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 137.993 zł.

Wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych w okresie sprawozdawczym wypłacono:

 • pomoc na zagospodarowanie dla 4 osób w łącznej kwocie 13.835 zł,

 • pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 11 osób w łącznej kwocie 46.940 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wypłacono pomocy pieniężnej na usamodzielnienie wychowankom placówek opiekuńczo- wychowawczych, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie pomocy w tej formie.

Ponadto w 2008 r. Ośrodek przekazał w formie dotacji dla Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego TIS kwotę 82.000 zł. Środki te przeznaczone zostały na prowadzenie poradnictwa dla opiekunów zastępczych, jak również na działania zmierzające do pozyskiwania osób chętnych do pełnienia funkcji rodziców zastępczych i przygotowania ich do pełnienia tej roli.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna

Zadania powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane są na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Głównym źródłem finansowania tych zadań były środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W 2008 roku Zarząd PFRON na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przyznał środki w wysokości ogółem 2.990.544 zł.

Środki przeznaczone na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych pochodzące z PFRON są wprowadzane do budżetu miasta.

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia oraz uzyskanie awansu zawodowego przez umożliwienie im korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego, pośrednictwa pracy oraz pomocy w zatrudnieniu.

Przy realizacji powyższego celu Dział Rehabilitacji współpracuje między innymi z:

 • Powiatowym Urzędem Pracy,

 • Państwową Inspekcją Pracy,

 • Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

 • pracodawcami.

W okresie sprawozdawczym realizacja zadań przedstawiała się następująco:

 • przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej – udzielono dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej dla 2 osób niepełnosprawnych na ogólną kwotę 74.500 zł,

 • finansowanie instrumentów i usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu – sfinansowano zwrot wydatków na łączną kwotę 3.643 złdla 3 osób niepełnosprawnych,

 • dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – dokonano zwrotu kosztów wyposażenia 7 stanowisk pracy na ogólną kwotę 180.785 zł,

 • zwrot kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społecznie – dokonano zwrotu kosztów na ogólną kwotę 35.088 zł dla 7 osób niepełnosprawnych,

 • z uwagi na brak wniosków nie udzielono dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej, oraz nie dofinansowano kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.

Poniższy wykres przedstawia koszt świadczeń w ramach realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych:

 

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym, między innymi poprzez wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się oraz kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

Do podstawowych form rehabilitacji społecznej zalicza się przede wszystkim uczestnictwo osób niepełnosprawnych w:

  • warsztatach terapii zajęciowej,

  • turnusach rehabilitacyjnych,

  • imprezach sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych.

Na realizację tych zadań w okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem kwotę 2.682.443 zł, w tym:

 • na działalność warsztatów terapii zajęciowej kwotę819.840 zł, z tego:

 • dla WTZ przy Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Jeleniej Górze dla 20 osób, w kwocie 273.280 zł,

 • dla WTZ przy Polskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jeleniej Górze dla 40 osób w kwocie 546.560 zł,

 • na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla 507 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w kwocie 301.339 zł,

 • na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w kwocie 489.870 zł, z tego :23 umowy dotyczyły likwidacji barier architektonicznych, 95 umów dotyczyło likwidacji barier technicznych, a 110 umów dotyczyło likwidacji barier w komunikowaniu się,

 • na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w ramach realizacji przez organizacje pozarządowe działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez organizację imprez integrujących środowisko niepełnosprawnych, w kwocie 76.900 zł,

 • na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów w kwocie 994.494 zł. Pomoc została przyznana ogółem dla 1.539 osób niepełnosprawnych poprzez realizację wniosków o dofinansowanie niezbędnych dla osób niepełnosprawnych przedmiotów ortopedycznych, takich jak np.: protezy kończyn, protezy piersi, aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie, oraz środków pomocniczych takich jak np.: pieluchomajtki, czy worki stomijne.

Poniższy wykres przedstawia koszt świadczeń w ramach realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych:

 

 

Ponadto w 2008 roku uczestniczono w programie celowym Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych „Junior – aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych absolwentów”.

Dział Rehabilitacji prowadzi również działania związane z rozdziałem środków z budżetu miasta Jeleniej Góry przeznaczonych na wspieranie działań rehabilitacji społecznej i zawodowej niepełnosprawnych Jeleniogórzan. Zadanie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych Prezydent Miasta zleca organizacjom pozarządowym w drodze konkursu.

Zadania Działu Rehabilitacji w tym zakresie obejmują przygotowywanie umów, nadzór nad ich realizacją oraz ich rozliczanie.

W roku 2008 na wyżej wymienione zadania wydatkowano z budżetu Miasta kwotę 78.647 zł.

W ramach zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych przyznano dotacje dla 12 organizacji pozarządowych w obszarach:

 • Wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych” – 6 umów na łączną kwotę 54.253 zł,

 • Kształtowanie prawidłowego wizerunku osób niepełnosprawnych” – 4 umowy na łączna kwotę 17.700 zł,

 • Integracja i przeciwdziałanie niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży” – 2 umowy na łączną kwotę 76.693 zł.

4. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, Ośrodek wydatkował kwotę 14.051.131zł.

Świadczenia rodzinne

W roku 2008 zasiłki rodzinne wypłacono na rzecz 6.173 dzieci na kwotę 3.760.716 zł. Osoby, które mają prawo do zasiłku rodzinnego, mogą być również uprawione do dodatków, których koszt wyniósł 4.063.512 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

 • 324 osobom na kwotę 329.000 zł dodatek z tytułu urodzenia dziecka,

 • 400 osobom na kwotę 1.204.496 zł dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

 • 8 osobom na kwotę 14.214 zł dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych,

 • 363 osobom na kwotę 714.580 zł dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

 • 322 osobom na kwotę 250.860 zł dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

 • 2 048 osobom na kwotę 314.600 zł dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,

 • 75 osobom na kwotę 34.840 zł dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,

 • 472 osobom w kwocie 519.200 zł dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

 • 681 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 681.722 zł.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych wprowadziła również dwa rodzaje świadczeń, których przyznanie wiąże się bezpośrednio ze stanem zdrowia wnioskodawców, bądź też dzieci pozostających pod ich opieką. Z tego tytułu wypłacono:

 • zasiłek pielęgnacyjny dla 1.373 osób na łączną kwotę 2.759.355 zł,

 • świadczenie pielęgnacyjne dla 108 osób na łączną kwotę 484.428 zł.

 

Ponadto osobom uprawnionym opłacane były składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Takie świadczenia otrzymało 77 osób na kwotę 94.582 zł.

 

 

Świadczenia dla osób uprawnionych do alimentów

W związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2008 r. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zmieniły się zasady pomocy osobom, które mają przyznane alimenty, ale ich egzekucja jest bezskuteczna. Podstawowe różnice między zaliczką alimentacyjną a świadczeniami z funduszu alimentacyjnego przedstawia poniższe zestawienie:

 

ZALICZKA ALIMENTACYJNA

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Kryterium dochodowe

583,00 zł

725,00 zł

Wysokość świadczenia

Do wysokości zasądzonych alimentów, nie więcej niż:
1) gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki -
170,00 zł dla osoby uprawnionej lub 250,00 zł, jeżeli jest to osoba niepełnosprawna 2) gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do zaliczki - 120,00 zł dla osoby uprawnionej lub 170,00 zł, jeżeli jest to osoba niepełnosprawna W przypadku gdy dochód rodziny nie przekracza 50 % kwoty 583 zł (291,50 zł netto na osobę) kwotę zaliczki zwiększa się do: 1) gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki - 300,00 zł dla osoby uprawnionej lub 380,00 zł, jeżeli jest to osoba niepełnosprawna 2) gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do zaliczki - 250,00 zł dla osoby uprawnionej lub 300,00 zł, jeżeli jest to osoba niepełnosprawna

Do wysokości zasądzonych alimentów, nie więcej niż 500,00 zł na każdą osobę uprawnioną do alimentów

Bezskuteczność egzekucji

Bezskuteczność egzekucji ma miejsce, gdy nie wyegzekwowano należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy.

Bezskuteczność egzekucji - gdy nie wyegzekwowano należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych za okres dwóch ostatnich miesięcy.

W okresie zasiłkowym, osobom uprawnionym do alimentów których egzekucja była nieskuteczna, wypłacono:

 • zaliczkę alimentacyjną dla 554 osób na kwotę 2.074.673 zł

 • świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 657 osób na kwotę 813.865 zł

Szczegółowy wykaz świadczeń udzielonych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o zaliczce alimentacyjnej i postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jak również ich koszt przedstawia poniższy wykres.

 

5. Zadania pozostałe.

Działając na podstawie:

 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 • rozporządzeniaMinistra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r, w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych

Ośrodek był współorganizatorem prac społecznie użytecznych, które podejmowane były przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sporządził i przekazał do Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze listę 653 (w tym 283 kobiet i 370 mężczyzn) osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy mogą zostać skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych. W 2008 roku prace społecznie użyteczne podjęły 204 osoby. Z powodu odmowy podjęcia prac społecznie użytecznych, ich przerwania lub braku rozliczenia skierowania na prace społecznie użyteczne, w 2008 r. 111 osób otrzymało decyzje odmawiające przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

Działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która zobowiązała gminy do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osobom nie objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Pracownicy socjalni przeprowadzali wywiady środowiskowe, które były podstawą wydania 55 decyzji uprawniających do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

W 2008 roku Ośrodek przekazał do budżetu miasta dochody w wysokości 1.087.9256 zł pochodzące z:

  • odpłatności mieszkańców DPS „Pogodna Jesień” – 856.327 zł,

  • odpłatności osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt członków rodziny w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 19.004 zł,

  • odpłatności pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej – 93.661 zł,

  • odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 95.649 zł,

  • odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 5.307 zł,

  • dochodów Ośrodka (czynsze, odsetki bankowe, inne) – 17.978 zł.

W okresie sprawozdawczym, realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, wydano 12.727 decyzji administracyjnych, w tym 12.421 decyzji dotyczących świadczeń pieniężnych i w usługach oraz 306 decyzji dotyczących domów pomocy społecznej, rodzin zastępczych i ich wychowanków, oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W sprawach świadczeń rodzinnych wydano 5.706 decyzji, w sprawie zaliczki alimentacyjnej 1.160 oraz 907 w sprawie funduszu alimentacyjnego.

Łącznie w 2008 roku wydano 20.500 decyzji administracyjnych, a udział liczbowy decyzji wydanych w poszczególnych sprawach przedstawia poniższy wykres.

 

W 2008 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zmienił swoją siedzibę i od dnia 11.08.2008 r. mieści się w budynku przy Al. Jana Pawła II nr 7. Wydatki inwestycyjne związane z remontem i wyposażeniem nowej siedziby wyniosły w 2008 roku 3.901.417 zł.

W budynku tym, mają swoją siedzibę również Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, działające w obszarze polityki społecznej, takie jak: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze, Związek Sybiraków Oddział Jelenia Góra, Towarzystwo Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski, Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Dolnośląskie, oraz Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy Jelenia Góra

 

Our website is protected by DMC Firewall!