Sprawozdanie za rok 2010

jelonek.jpg

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W JELENIEJ GÓRZE
Al. Jana Pawła II 7, 58-500 Jelenia Góra

SPRAWOZDANIE

MERYTORYCZNE

Z DZIAŁALNOŚCI

MIEJSKIEGO OŚRODKA

POMOCY SPOŁECZNEJ

W JELENIEJ GÓRZE


za 2010 r.

  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze w 2010 r. wydatkował kwotę 33.509.419 zł na realizację zadań polityki społecznej państwa z zakresu zabezpieczenia społecznego określonych ustawami:

 • ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
 • ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 • ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.


Powyższą kwotę wydatkowano na:

 • zasiłki stałe – 1.846.166 zł,
 • zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 3.050.832 zł,
 • realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.657.339 zł,
 • ubezpieczenia zdrowotne – 237.900 zł,
 • usługi opiekuńcze – 369.019 zł,
 • zapewnienie noclegu, posiłku dla osób bezdomnych – 181.440 zł,
 • odpłatność za pobyt mieszkańców Jeleniej Góry w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 1.556.157 zł,
 • świadczenia dla rodzin zastępczych – 1.579.571 zł,
 • utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 3.077.501 zł,
 • ubezpieczenie zdrowotne dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 43.664 zł,
 • pomoc dla repatriantów – 14.554 zł,
 • świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 16.329.713 zł,
 • rehabilitację osób niepełnosprawnych – środki własne miasta 196.611 zł (środki pozabudżetowe PFRON – 1.675.844 zł),
 • prace społecznie-użyteczne – 128.846 zł,
 • przeciwdziałanie alkoholizmowi – 111.295 zł,
 • działalność ośrodka adopcyjno-opiekuńczego – 85.000 zł,
 • kolacja wigilijna dla najuboższych – 6.000 zł,
 • pomoc dla rodzin rolniczych (powódź) – 10.000 zł,
 • Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” – 2.506.209 zł (w tym dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 99.867 zł),
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 521.602 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizując zadania wynikające z wyżej wymienionych ustaw wykonywał zadania własne gminy, zadania własne powiatu oraz zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej.

Działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał:

 1. Zadania własne gminy


Do zadań własnych gminy należy m.in.:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
 • sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 • dożywianie dzieci,
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
 • kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
 • praca socjalna.

W ramach realizacji tych zadań pomocy finansowej, w naturze i usługach udzielono 3.779 osobom, a łączny koszt świadczeń wyniósł 8.479.513 zł. W tej kwocie uwzględniono:

 • zasiłki stałe na łączną kwotę 1.846.166 zł,
 • zasiłki i pomoc w naturze na łączną kwotę 3.050.832 zł (środki własne miasta - 1.866.832 zł dotacja celowa - 1.184.000 zł), w tym:
  • zasiłki okresowe w kwocie: 1.747.203 zł,
  • zasiłki celowe w kwocie: 1.303.629 zł,
 • usługi opiekuńcze na łączną kwotę 369.019 zł,
 • realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na łączną kwotę 1.657.339 zł (w tym: środki własne miasta w wysokości 675.339 zł, dotacja celowa w wysokości 982.000 zł),
 • opłaty za pobyt mieszkańców Jeleniej Góry w domach pomocy społecznej w kwocie : 1.556.157 zł.

Poniższy wykres przedstawia wydatkowanie środków finansowych na w/wym. zadania:
 

Jak wynika z powyższego wykresu, w 2010 roku najwięcej środków wydatkowano na pomoc materialną w formie zasiłków stałych, których wypłata od 1 sierpnia 2009 r. jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Zasiłki stałe, które przysługują osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy i nie posiadającym uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w 2010 r. przyznano 562 klientom Ośrodka na łączną kwotę 1.846.166 zł, (w tym 10.166 zł wypłacono z budżetu Gminy).
W okresie sprawozdawczym Ośrodek opłacał 663 osobom składki na ubezpieczenie zdrowotne na łączną kwotę 237.900 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono 515 osobom otrzymującym zasiłek stały (157.692 zł), 11 osobom realizujących kontrakt socjalny w ramach projektu systemowego „Postaw na siebie” (1.308 zł) oraz 137 osobom pobierającym wybrane świadczenia rodzinne (78.900 zł).

Zasiłki okresowe przysługujące w szczególności ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, w 2010 r. otrzymało 1.413 osób/rodzin na łączną kwotę 1.747.203 zł. Gwarantowana kwota zasiłku okresowego ustalona była w wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym ustalonym przepisami ustawy, a własnym dochodem.
W okresie sprawozdawczym udzielono 7.868 świadczeń w postaci zasiłku okresowego, a jego średnia wysokość wyniosła 222 zł.

Zasiłek celowy może być przyznany na zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży i innych niezbędnych przedmiotów użytku domowego. Tą formą pomocy w 2010 r. objęto 1.563 osób na łączną kwotę 1.082.551 zł.

Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość przyznania specjalnego zasiłku celowego lub też świadczenia zwrotnego, w sytuacjach szczególnych, tj. takich, kiedy nie są spełnione wymogi w zakresie dochodów własnych lub też brak jest kryterium przyczynowości. W okolicznościach sprawy musi wystąpić jakaś szczególna sytuacja, która uzasadniałaby przyznanie takiej pomocy. W okresie sprawozdawczym tą formą pomocy objęto 250 osób na kwotę 102.101 zł, w tym 33 osobom przyznano zasiłek celowy zwrotny na kwotę 17.674 zł. Zasiłki te zostały przyznane głównie dla emerytów i rencistów, którzy z własnych świadczeń rentowych niewiele przekraczających ustalony próg dochodowy, nie są w stanie zabezpieczyć się w opał na zimę lub też wykupić niezbędnych lekarstw.

W okresie sprawozdawczym na pokrycie skutków zdarzenia losowego osobom uprawnionym przyznano 13 świadczeń na łączną kwotę 30.550 zł, w tym:

 • dla 9 rodzin na osuszanie po powodzi na kwotę 22.900 zł,
 • dla 2 rodzin z powodu zalania mieszkania w wysokości 1.050 zł,
 • dla 1 rodziny z powodu wichury w m-cu listopadzie 2010 r. na kwotę 4.600 zł,
 • dla 1 rodziny z powodu pożaru w wysokości 2.000 zł.

Koszt sprawienia pogrzebu dla 25 osób samotnych i nieubezpieczonych, w tym dla osób bezdomnych, wyniósł 88.427 zł.

Pomoc w formie zasiłków celowych jest również realizowana w naturze. Sytuacje takie mają miejsce szczególnie w rodzinach niewydolnych wychowawczo, w których zasiłki pieniężne na zakup odzieży czy obuwia dla dzieci, nie są wydawane zgodnie z przeznaczeniem. Pracownicy socjalni wspólnie z osobą zainteresowaną dokonują zakupów niezbędnych rzeczy. Dotyczy to również realizowania recept dla niektórych klientów, z uwagi na ich stan zdrowia bądź też możliwość przeznaczenia środków pieniężnych na inny cel.

Szczegółowy wykaz świadczeń udzielonych w formie zasiłków celowych oraz ich koszt przedstawia poniższa tabela oraz wykres.
 

Lp.

Rodzaj zasiłku celowego

Liczba osób, którym przyznano świadczenie

Liczba świadczeń

Koszt świadczeń

w zł.

Średnia wysokość świadczenia

w zł.

1.

Żywność, zaspokojenie niezbędnych potrzeb

807

2.023

180.352

89,15

2.

Opał

939

1.061

437.374

465,79

3.

Bielizna, odzież, obuwie, pościel

748

1.181

87.900

117,51

4.

Wydatki mieszkaniowe (energia, gaz, czynsz, woda)

550

1.493

160.226

107,32

5.

Zaspokojenie innych potrzeb: zdjęcia do dowodu osobistego, przejazdy, cele wskazane we wniosku

956

1.641

142.111

86,60

6.

Leki i leczenie

630

1.063

74.588

70,17

7.

Zasiłki celowe specjalne i zwrotne

250

647

102.101

157,81

Liczba osób, którym przyznano zasiłki celowe nie sumuje się, ponieważ jedna osoba mogła korzystać z tej formy pomocy kilkakrotnie.

Strukturę przyznanych zasiłków celowych przedstawia poniższy wykres:


Z danych przedstawionych w zestawieniu, jak również z wykresu wynika, że w okresie sprawozdawczym najwięcej wydatków poniesiono na zakup opału. Nieco mniej wydatkowano na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, pokrycie wydatków mieszkaniowych i zaspokojenie niezbędnych potrzeb. Zasiłek taki był przyznawany szczególnie w sytuacjach, gdy wnioskodawca w podaniu zwracał się z prośbą o pomoc w zaspokojeniu szeregu potrzeb, natomiast możliwości finansowe Ośrodka pozwalały jedynie na częściowe pokrycie potrzeb wskazanych we wniosku. Najmniej przeznaczono na zasiłki celowe związane z wydatkami na leki i leczenie.

W 2010 r. Ośrodek realizował wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którego celem było wsparcie samorządów gminnych w realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom go potrzebującym. Dla potrzeb Programu przyjęto zasadę, iż jego beneficjentami mogą zostać osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego ustalonego przepisami ustawy o pomocy społecznej.


W okresie sprawozdawczym pomocą w tej formie objęto 3.066 osób na kwotę 1.601.964 zł.
W tej liczbie jest 1.148 dzieci w wieku 0 – 18 lat, przy czym 873 uczniów korzystało z pełnych obiadów w stołówkach szkolnych, zaś 121 dzieci miało opłacone całodzienne wyżywienie w przedszkolach. Pozostałym dzieciom opłacono posiłki jednodaniowe lub wypłacono środki pieniężne na zakup posiłku.
Od stycznia 2009 r. zmiana do ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dała możliwość, w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek dyrektora szkoły, opłacania przez ośrodek pomocy społecznej posiłków dzieciom bez ustalania sytuacji rodziny w drodze wywiadu środowiskowego i bez wydania w tej sprawie decyzji administracyjnej. Liczba dzieci lub uczniów, którym udziela się pomocy bez decyzji nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym bez decyzji administracyjnej żywiono 89 dzieci na łączną kwotę 55.375 zł.

Koszt usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, w tym usług specjalistycznych, które dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności osób ich wymagających wyniósł 369.019 zł. Pomocą w tej formie objęto 138 mieszkańców miasta, w tym 136 osób dorosłych oraz 2 niepełnosprawnych dzieci.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek wnosił również opłatę za pobyt mieszkańców Jeleniej Góry w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie innych gmin. Osoby te wymagały całodobowej opieki, a pomoc w formie usług opiekuńczych nie zaspokajała potrzeb w tym zakresie. Świadczeniami w tej formie w 2010 roku objętych było 107 osób na łączną kwotę 1.556.157 zł.

Powody przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

Spośród uwzględnionych przez ustawodawcę piętnastu przesłanek uzasadniających przyznanie świadczeń, najczęściej z ubóstwem skorelowane jest:

 • bezrobocie - 1 620 rodzin,
 • niepełnosprawność - 828 rodzin,
 • długotrwała lub ciężka choroba - 628 rodzin,
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego - 457 rodzin.


Powody przyznania świadczeń przedstawia poniższy wykres.
 

Wymienione przez ustawodawcę powody przyznania świadczeń z pomocy społecznej rzadko występują pojedynczo, zazwyczaj z ubóstwem skorelowane są dwie lub trzy inne dysfunkcje, przy czym dysfunkcją najczęściej występującą jest bezrobocie.

Jedną z dysfunkcji uprawniających do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej jest bezdomność. Osobom bezdomnym Ośrodek zapewnia pomoc w formie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania. W okresie sprawozdawczym 90 osobom decyzją administracyjną udzielono pomocy w formie schronienia w Domu lub Schronisku im. św. Brata Alberta w Jeleniej Górze.

Dział Pomocy Środowiskowej świadczy również pomoc niematerialną w formie poradnictwa i pracy socjalnej, rozumianej jako działalność zawodową, mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. W 2010 r. pomocą niematerialną w formie wyłącznie pracy socjalnej i poradnictwa objęte były 634 rodziny z terenu Jeleniej Góry.
Jednym z narzędzi pracy pracowników socjalnych jest kontrakt socjalny, będący pisemną umową zawartą z osobą ubiegającą się o po¬moc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trud¬nej sytuacji życiowej osoby lub rodziny. W 2010 r. z osobami korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej zawarto 246 kontraktów socjalnych.
Istotną pomocą świadczoną na rzecz dzieci z rodzin najuboższych oraz rodzin dysfunkcjonalnych i patologicznych jest organizacja wypoczynku letniego. W 2010 roku Ośrodek zorganizował dla 80 dzieci pobyt na koloniach letnich w Rewalu. Koszt kolonii wynoszący 65.300 zł został w całości pokryty ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Kolejnych 30 dzieci miało zapewniony pobyt na koloniach letnich w Pobierowie, zorganizowanych przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Z funduszy Ośrodka pokryty został wyłącznie koszt przewozu dzieci.

W grudniu 2010 r. Ośrodek był także organizatorem integracyjnej zabawy mikołajkowej dla dzieci z rodzin objętych świadczeniami pomocy społecznej, rodzin zastępczych oraz rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności. Zorganizowano trzy zabawy, w których uczestniczyło łącznie 140 dzieci, w tym 30 dzieci niepełnosprawnych oraz 30 wytypowanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze. Partnerem przedsięwzięcia była Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koszt zorganizowanych zabaw wyniósł 11.500 zł i został w całości pokryty ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Dodatkowo paczki dla dzieci zostały wzbogacone prezentami otrzymanymi od pozyskanych sponsorów.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Ośrodek uczestniczył w organizacji kolacji wigilijnej dla najuboższych i samotnych mieszkańców miasta. W spotkaniu uczestniczyły 132 osoby, a jego koszt wyniósł 6.000 zł.

W okresie sprawozdawczym, realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współpracował z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, szkołami i pedagogami szkolnymi, z Policją i Strażą Miejską oraz z Sądem i kuratorami sądowymi.
W ramach współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, pracownicy socjalni w okresie sprawozdawczym skierowali do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych 99 sprawców przemocy w rodzinie.
Pracownicy socjalni udzielali również pomocy w formie interwencji i działań wspierających. W okresie sprawozdawczym w sytuacjach wymagających pilnego działania, głównie w sytuacjach związanych z przemocą domową, pracownicy socjalni interweniowali 214 razy. Założonych zostało 27 Niebieskich Kart, z czego 6 zostało przekazanych organom ścigania.
Na podstawie przekazanych przez Policję i Straż Miejską informacji o podejmowanych w rodzinach interwencjach, pracownicy socjalni 522 razy rozeznawali różne środowiska pod kątem występujących patologii. W uzasadnionych przypadkach rodziny tego wymagające otrzymywały pomoc w formie interwencji kryzysowej, poradnictwa socjalnego lub prawnego, oraz w szczególnych sytuacjach w formie schronienia.

Realizując zadania ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, Ośrodek na wniosek Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wydał w 2010 roku 38 postanowień opiniujących zasadność przyznania pomocy pieniężnej.

Realizując zadania ustawy o repatriacji, w 2010 roku pomoc finansową przyznano 1 rodzinie repatriantów na kwotę 14.554 zł.

Na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. udzielono pomocy na kwotę 10.000 zł 4 rodzinom rolniczym, które poniosły straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan.

Do niematerialnych form pomocy społecznej realizowanych przez Ośrodek należało również prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych oraz udzielanie wsparcia osobom, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność wymagają opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Wymienione zadania realizowane były przez Dział Profilaktyki Uzależnień oraz Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” i Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Dział Profilaktyki Uzależnień był miejscem pierwszych oddziaływań informacyjnych, a także bazą do prowadzenia działań profilaktycznych i edukacyjnych dla osób, których problemy życiowe związane są ze szkodliwym piciem alkoholu oraz do rodzin osób uzależnionych.

Uczestnikami zajęć prowadzonych indywidualnie i grupowo były:

 • osoby podejmujące abstynencję z zamiarem wyjazdu na podstawową terapię odwykową, którym udzielano informacji o leczeniu i sposobach terapii, o rozpoznawaniu mechanizmów uzależnienia i jego identyfikacji, co pozwala uzyskać podstawowe umiejętności do utrzymania abstynencji,
 • osoby po podstawowej terapii odwykowej (faza pogłębiona), z którymi pracowano między innymi nad uznaniem swojej bezsilności wobec alkoholu, rozbrajaniem mechanizmów obronnych, uświadamianiem zniszczeń spowodowanych przez picie alkoholu,
 • osoby współuzależnione (głównie współmałżonkowie osoby uzależnionej), które uczono, jak pomóc sobie i być może stworzyć przy okazji korzystne warunki dla trzeźwienia swoich najbliższych, a praca na zajęciach polegała na rozpoznaniu sytuacji we własnej rodzinie, zrozumieniu, że źródłem problemów rodziny jest uzależnienie od alkoholu jednego z jej członków, oszacowaniu kosztów, jakie ponosi rodzina, rozpoznaniu mechanizmów tej choroby oraz własnego w nie uwikłania.

Dział realizuje swoje zadania poprzez:

 • przeprowadzanie rozmów profilaktyczno-wychowawczych,
 • przeprowadzanie testów rozpoznawania zaburzeń związanych z piciem alkoholu,
 • motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego,
 • udzielanie informacji i porad dla osób uzależnionych, ich rodzin i zainteresowanych, udostępnianie aktualnych adresów placówek prowadzących terapię oraz grup samopomocowych dla uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
 • udzielanie osobom bliskim informacji o możliwościach radzenia sobie z problemami współuzależnienia,
 • współpracę z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień we Wrocławiu,
 • prowadzenie grup samopomocowych, zajęć edukacyjnych oraz pracę indywidualną i grupową z psychologiem,
 • udzielanie pomocy kobietom i dzieciom – ofiarom przemocy w rodzinie,
 • realizowanie programów i pogadanek w szkołach dostarczających uczestnikom zajęć podstawowej wiedzy i umiejętności w radzenie sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi

Kontynuacja pracy z osobami uzależnionymi obejmowała możliwość uczestnictwa w Treningu Zapobiegania Nawrotom Choroby oraz dla wszystkich zainteresowanych udział w Treningu Zastępowania Agresji prowadzonym przez psychologa.
Praca w tej grupie obejmowała między innymi trening zachowań społecznych, uczenie się i nawiązywanie satysfakcjonujących kontaktów z innymi ludźmi, pracę nad problemami osobistymi, jak i modelowanie i utrwalanie konstruktywnych nawyków.
Metody, którymi realizowano tematy na zajęciach to;

 • mikroedukacja (wykłady, filmy, literatura),
 • grupowa i indywidualna analiza doświadczeń,
 • ćwiczenia umiejętności,
 • dyskusja,
 • burza mózgów.

Stale z różnych form pomocy korzystało ok. 271 osób. Opiekę nad nimi sprawowało trzech specjalistów, którzy łącznie udzielili 1.971 porad i usług edukacyjnych, w tym między innymi:

 • na rzecz osób uzależnionych - 1276,
 • na rzecz osób współuzależnionych - 421,
 • na rzecz osób dotkniętych przemocą - 98.

Dział Profilaktyki Uzależnień, poza realizacją zadań związanych z profilaktyką, poradnictwem i edukacją na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie, postrzegany jest również jako miejsce bezpieczne w sytuacjach kryzysowych. Nieformalny charakter spotkań zapewnia ich uczestnikom wsparcie i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, tworząc środowisko osób uczących się ponownie żyć bez alkoholu.

Dom Pomocy Społecznej „ Pogodna Jesień” zapewnia całodobową opiekę oraz świadczy usługi z zakresu potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających osobom w podeszłym wieku, mieszkańcom Jeleniej Góry. Dom przeznaczony jest dla 88 osób – kobiet oraz mężczyzn. Na dzień 31 grudnia 2010 r. w placówce przebywało 86 mieszkańców. Najmłodszy mieszkaniec skończył 63 lata, a najstarszy 99 lat. W 2010 roku przyjętych zostało 17 mieszkańców, natomiast 18 zmarło.
Pobyt w placówce jest odpłatny według zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej. Ustalony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry się średni miesięczny koszt utrzymania w roku ubiegłym wynosił 2.081,95 zł.
Mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej „ Pogodna Jesień” są osoby w podeszłym wieku, z różnymi schorzeniami i dolegliwościami wieku starczego. Wszelkie działania zmierzające do zaspokojenia potrzeb mieszkańca realizowane są w oparciu o jego indywidualne potrzeby i zgodnie z Indywidualnym Planem Wspierania Mieszkańca. Działania wynikające z planu wsparcia koordynuje pracownik pierwszego kontaktu.
Poszczególne grupy zawodowe pracowników zobowiązane są do ścisłej współpracy w realizacji usług. Sfera usług opiekuńczych związana jest z zakresem obowiązków pracowników zespołu pielęgnacyjno-opiekuńczego do których należy w szczególności udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji oraz niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych. W celu jak najlepszego realizowania usług opiekuńczych w Domu zatrudnionych jest 6 pielęgniarek, 14 opiekunek i 9 pokojowych, które swoją wiedzą i zdobytymi umiejętnościami pomagają mieszkańcom w codziennym funkcjonowaniu i zaspokajaniu potrzeb oraz czuwają nad stanem zdrowotnym. Stałą opiekę lekarską sprawuje lekarz rodzinny, który przyjmuje 1x w tygodniu (każdy piątek) lub doraźnie, w zależności od potrzeb.
W zakresie rehabilitacji mieszkańcy korzystają z sali ćwiczeń i fizykoterapii. Aby podtrzymać swoją sprawność fizyczną, wykonują ćwiczenia ogólnousprawniające oraz pod kierunkiem dwóch fizjoterapeutów, uczestniczą w zabiegach z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń. Dla każdego mieszkańca opracowywany jest program rehabilitacji leczniczej. Średnio z usług gabinetu korzysta dziennie 20 osób, natomiast zabiegów z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii przeprowadza się około 70 dziennie. Opieką fizjoterapeutów objęte są także osoby leżące. Gimnastyka usprawniająca np. ćwiczenia bierne, pionizacja, nauka chodzenia wykonywane są w pokojach mieszkańców. Zabiegi fizykalne oraz kinezyterapeutyczne wykonuje się na zlecenie lekarza rodzinnego i lekarzy specjalistów.
Mieszkańcy mają możliwość korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych, zaopatrzenia w niezbędne leki, środki opatrunkowe oraz sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny. Dom udziela pomocy w organizacji pobytu w sanatoriach i na wczasach rehabilitacyjno – leczniczych.
Zatrudnieni w placówce pracownicy socjalni sprawują bezpośredni nadzór nad opieką socjalno-bytową mieszkańców. Odpowiadają nie tylko za wszelką dokumentację związaną z mieszkańcem oraz pracę zespołu opiekuńczo-terapeutycznego, lecz również za realizację planów wsparcia. Wspomagają mieszkańców w osiąganiu możliwie pełnej aktywności społecznej. Obejmują swoją opieką każdego mieszkańca, a w szczególności osoby nowoprzyjęte. Zapoznają mieszkańców z Regulaminem oraz zasadami i regułami funkcjonowania Domu. Często są negocjatorami w konfliktach powstających pomiędzy mieszkańcami. Utrzymują stały kontakt z rodzinami mieszkańców oraz środowiskiem lokalnym.
Jakość świadczonych usług i sprawowanej opieki nad mieszkańcami wymaga od pracowników stałego doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Kadra Domu podnosi swoje kwalifikacje, głównie poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych oraz zewnętrznych, organizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu.
Do zadań placówki należy również świadczenie usług wspomagających. Są to działania skierowane na aktywizowanie sprawnościowe i twórcze mieszkańców Domu. W zależności od oczekiwań, uzdolnień i sprawności, mieszkańcy mogą realizować się w różnych formach terapii zajęciowej. Terapeuta zajęciowy oraz instruktor kulturalno- oświatowy, proponują mieszkańcom różnorodne formy spędzania wolnego czasu oraz terapii, dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz możliwości mieszkańców. Są prowadzone zajęcia zarówno grupowe, jak i indywidualne, odbywające się również w pokoju mieszkańca. W maju 2010 roku w Domu został utworzony chór pod nazwą „ Pogodne Słowiki”, który bierze udział w wielu występach artystycznych i spotkaniach okolicznościowych. W minionym roku kontynuowana była współpraca z jeleniogórskimi przedszkolami oraz szkołami. Książnica Karkonoska umożliwiła mieszkańcom korzystanie z ich bogatego księgozbioru. Mieszkańcy brali również udział w konkursie organizowanym przez Książnice Karkonoską „ Opowiem Ci wnusiu”. Otrzymali nagrody i wyróżnienia. Tradycją stał się już udział naszych mieszkańców w Przeglądzie Artystycznym Dorobku Seniorów w Lubaniu oraz prezentacja prac mieszkańców podczas obchodów „Września Jeleniogórskiego”. Mieszkańcy skorzystali również z wymiany zorganizowanej z Domem Pomocy Społecznej w Poznaniu.
W ramach zajęć kulturalno-oświatowych zorganizowano dla mieszkańców Domu wiele ciekawych występów artystycznych oraz imprez okolicznościowych m. in. występ artysty z Krakowa, Pana Janusza Barana - „Dawnych wspomnień czar” oraz spotkanie
z podróżnikiem, Panem Stanisławem Dąbrowskim. Mieszkańcy uczestniczyli w obchodach Dnia Seniora w Filharmonii Dolnośląskiej, brali udział w akcji charytatywnej na rzecz „Powodzian z Bogatyni”.
Mieszkańcy Domu mają możliwość korzystania z usług religijnych. Do ich dyspozycji pozostaje kaplica, w której odbywają się Msze Św. oraz okolicznościowe nabożeństwa.
W Domu funkcjonuje kuchnia oraz stołówka. Jadłospis opracowywany przez dietetyka, uwzględnia przyzwyczajenia, nawyki żywieniowe i upodobania kulinarne podopiecznych. Ze względu na stan zdrowia mieszkańców, w żywieniu uwzględniane są również diety zlecone przez lekarza np.: lekkostrawna, cukrzycowa, niskobiałkowa itp.
Dom spełnia standardy określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej i jest wpisany do rejestru domów pomocy społecznej województwa dolnośląskiego.
W 2010 roku w zakresie utrzymania standardu oraz podniesienia jakości usług bytowych w Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” wykonano prace remontowo – modernizacyjne. Remont kolejnych segmentów mieszkalnych tj. 22 pokoi i 11 przedpokoi wraz z wymianą szaf wnękowych i drzwi wewnętrznych wyniósł 199.867 zł. Nowo wyremontowane pokoje zostały wyposażone w nowe meble oraz sprzęt, co znacznie podniosło estetykę i komfort zamieszkania. Wykonano remont instalacji wodno – kanalizacyjnej w pionach budynku za kwotę 99 927 zł. oraz z zadań inwestycyjnych montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych na ciągach komunikacyjnych i klatkach schodowych. Całość inwestycji wraz z pełną dokumentacją wyniosła 49 922 zł. Ponadto wykonano remont pokoi na parterze Domu z dostosowaniem do potrzeb osób leżących i niepełnosprawnych oraz wykonano prace remontowe w pokoju dziennego pobytu.
Zarówno prace dotyczące modernizacji obiektu, jak i dbałość o wysoką jakość opieki, mają na celu zapewnienie komfortu oraz optymalizację warunków życia mieszkańców. Dom dokłada wszelkich starań, by zagwarantować respektowanie zasady podmiotowego i partnerskiego traktowania oraz akceptacji, poszanowania wolności, godności, niezależności i intymności mieszkańców.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej jest placówką o zasięgu lokalnym. Działalnością swoją obejmuje osoby starsze, samotne, rencistów i emerytów o niskich dochodach, które mają ograniczone możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, wynikające z podeszłego wieku, niepełnosprawności, a często także ze złych warunków mieszkaniowych. Średnio miesięcznie z pobytu w placówce korzystało około 64 osób. W 2010 roku na utrzymanie placówki wydatkowano kwotę 521.602 zł.
Dom zapewnia pensjonariuszom organizację czasu wolnego poprzez terapię zajęciową, kółka zainteresowań, udział w imprezach kulturalnych i okolicznościowych takich jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Mikołajki, Wigilia Bożego Narodzenia, spotkanie sylwestrowe połączone z zabawą taneczną, ogniska z pieczeniem kiełbasek, spotkania okolicznościowe z dziećmi z przedszkoli i młodzieżą ze szkół podstawowych. Dom współpracuje również z Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej w Jeleniej Górze oraz z Książnicą Karkonoską w Jeleniej Górze.
W Domu cyklicznie odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje i pogadanki na tematy dotyczące zdrowia i życia społecznego. Prowadzona jest muzykoterapia i terapia zajęciowa w ramach której pensjonariusze wykonują różnego rodzaju dekoracje dla siebie i na potrzeby Domu, prowadzone są różnego rodzaju gry i zabawy oraz wyświetlane są filmy o różnorodnej tematyce.
Raz w miesiącu w ramach akcji Bezpieczny Senior odbywały się spotkania z jej realizatorami, tj. dzielnicowymi i strażnikami miejskimi. Celem akcji była poprawa poczucia bezpieczeństwa osób w starszym wieku, samotnych oraz niepełnosprawnych.
Pensjonariusze do swojej dyspozycji mają stołówkę, salę terapii zajęciowej z pracownią krawiecką, salę telewizyjną, salę gier, czytelnię z codzienną prasą oraz salę rehabilitacyjną wyposażoną w sprzęt do ćwiczeń, gdzie poprawiają swoją sprawność ruchową.
Na bazie Domu działa Klub Seniora prowadzony przez pensjonariuszy, gdzie organizowane są spotkania przy kawie i herbacie, imieniny, urodziny w gronie pensjonariuszy, zabawy taneczne i potańcówki.
Dzienny Dom Pomocy Społecznej zapewnia swoim pensjonariuszom wyżywienie w postaci dwóch posiłków dziennie: śniadania i obiadu. Odpłatność za wyżywienie obliczana jest na podstawie dziennych raportów żywieniowych w wysokości zakupu produktów żywnościowych.
W Dziennym Domu Pomocy Społecznej przez cały rok wydawane były posiłki dla potrzebujących, w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ilości średnio 100 porcji dziennie. Posiłek składał się z zupy, wkładki do zupy i chleba. Całkowity koszt posiłków pokrywany był ze środków przeznaczonych na realizację tego Programu.

W strukturach Domu działa Świetlica Środowiskowa dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo. W okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie z zajęć w świetlicy korzystało 12 dzieci.
W ramach działalności świetlicy prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi oraz profesjonalne poradnictwo dla rodziców. Wszystkie podejmowane działania miały na celu pomoc dziecku w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych i problemów edukacyjnych, a także wyrobienie i rozwijanie właściwych postaw i zachowań w relacjach z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Uczestnictwo w zajęciach w świetlicy miało na celu również naukę alternatywnych form spędzania czasu wolnego, poprzez zabawę i udział w organizowanych wycieczkach.
Na utrzymanie Świetlicy Środowiskowej w 2010 roku wydatkowano kwotę 9.998 zł, ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

  

 1. Zadania własne powiatu

Do zadań własnych powiatu należy między innymi opieka nad rodziną i dzieckiem, oraz rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Opieka nad rodziną i dzieckiem

W roku 2010 na realizację zadań związanych z organizowaniem opieki
w rodzinach zastępczych dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, wydatkowano kwotę 1.579.571 zł, przy czym 163.716 zł przekazano powiatom, na terenie których przebywają w rodzinach zastępczych dzieci dla których ostatnim miejscem zamieszkania była Jelenia Góra. Pozostała kwota 1.415.855 zł została wydatkowana na pomoc dla 109 rodzin zastępczych zamieszkujących w naszym mieście, w których ma zapewnioną opiekę i wychowanie 136 dzieci. Są to rodziny zastępcze spokrewnione (120)
i niespokrewnione z dzieckiem (16), w tym 1 zawodowa niespokrewniona z dzieckiem, wielodzietna rodzina zastępcza (5 dzieci) oraz 1 zawodowa niespokrewniona z dzieckiem, specjalistyczna rodzina zastępcza (1 dziecko).

W w/w kwocie uwzględniono:

 • pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 136 dzieci w wysokości 1.007.293 zł,
 • pomoc pieniężną na usamodzielnienie wypłaconą 10 wychowankom rodzin zastępczych w wysokości 52.704 zł,
 • pomoc na zagospodarowanie wypłaconą 11 wychowankom rodzin zastępczych w wysokości 51.881 zł,
 • pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki wypłaconą 57 wychowankom z 54 rodzin zastępczych w wysokości 229.431 zł,
 • jednorazową pomoc pieniężną na pokrycie wydatków związanych z przyjmowaniem dziecka do rodziny zastępczej, wypłaconą 9 dzieciom w 8 rodzinach w wysokości 19.188zł,
 • wynagrodzenia dla dwóch zawodowych rodzin zastępczych w wysokości 55.358 zł.

Koszt wyżej wymienionych świadczeń przedstawia poniższy wykres:
 

Pracownicy socjalni Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem co najmniej raz na 6 miesięcy dokonują oceny sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, dotyczącej m.in. zasadności dalszego pobytu w rodzinie zastępczej, kontaktów dziecka z rodziną biologiczną, sytuacji szkolnej i zdrowotnej. W problemowych sytuacjach przeprowadzane są wizyty w szkołach, rozmowy z wychowawcą oraz pedagogiem szkolnym. Analizie podlegają, zgłaszane przez rodziców zastępczych, trudności opiekuńczo-wychowawcze. Opracowuje się plan działań interwencyjnych i naprawczych. Ocenie podlegają kontakty dzieci z rówieśnikami, stosunek do dorosłych, relacje między poszczególnymi członkami rodziny. W przypadkach uzasadnionych sporządzany jest wniosek do Sądu o nadzór kuratora lub o rozwiązanie rodziny zastępczej i umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, lub powrót do rodziny biologicznej. W okresie sprawozdawczym złożono 2 takie wnioski.
Z chwilą osiągnięcia pełnoletniości lub opuszczenia placówki opiekuńczo-wychowawczej, pełnoletni wychowankowie mają sporządzany program usamodzielnienia, gdzie wraz z wychowankiem i jego opiekunem określone są cele i zadania wychowanka, jego plany edukacyjne oraz życiowe. W przypadku braku opiekuna programu usamodzielnienia, opiekunem zostaje pracownik socjalny Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem, przyjmując na siebie obowiązek pomocy i nadzorowania wychowanka. W 2010 roku indywidualne programy usamodzielniania były przygotowane dla 9 wychowanków.
Ponadto sporządzano wywiady środowiskowe u osób zgłaszających gotowość pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla potrzeb sądu i wydano skierowania do placówek opiekuńczo-wychowawczych, tj.: Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nadzieja”, Domu Dziecka „Nadzieja” oraz Domu Dziecka Nr 2 „Dąbrówka”.

W 2010 roku na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano łącznie kwotę 3.077.501 zł. W kwocie tej mieści się:

 • dotacja na utrzymanie dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej i Domu Dziecka „Nadzieja” – 2.861.882 zł,
 • odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 104.893 zł,
 • pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie i usamodzielnienie wypłacona wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych – 110.726 zł, w tym:
  • pomoc na zagospodarowanie dla 9 osób w łącznej kwocie 38.004 zł,
  • pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 19 osób w łącznej kwocie 55.828 zł,
  • pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 5 osób w łącznej kwocie 15.535 zł,
  • wynagrodzenie pracownika placówki opiekuńczo-wychowawczej – 1.358 zł.

Ponadto w 2010 r. Ośrodek przekazał w formie dotacji dla Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego kwotę 85.000 zł. Środki te przeznaczone zostały na prowadzenie poradnictwa dla opiekunów zastępczych, jak również na działania zmierzające do pozyskiwania osób chętnych do pełnienia funkcji rodziców zastępczych i przygotowania ich do pełnienia tej roli.
 

Rehabilitacja zawodowa i społeczna

W 2010 roku Dział Rehabilitacji realizował zadania powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, których głównym źródłem finansowania były środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Limit środków przyznany decyzją Zarządu PFRON dla Miasta Jeleniej Góry na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2010 wynosił 1.675.844 zł. i został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej nr 556/LXVI/2010 z dnia 30 marca 2010 r.

Podział środków na rehabilitację społeczną i zawodową przedstawia poniższy wykres.


W 2010 roku Dział realizował ;

 • zadania powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • obsługę merytoryczną i finansową programów celowych PFRON, których uczestnikiem jest Miasto Jelenia Góra,
 • obsługę merytoryczną i finansową umów dotyczących wspierania działań na rzecz niepełnosprawnych jeleniogórzan,
 • prowadzenie wypożyczalni sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego dla mieszkańców miasta Jeleniej Góry.

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez:

 • wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych,
 • wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
 • likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.


W ramach rehabilitacji społecznej w 2010 roku realizowano następujące zadania;

 • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych na kwotę 69.829 zł, dla 115 osób (w tym 41 opiekunów). Liczba ubiegających się o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych ogółem wyniosła 813 osób (w tym 221 opiekunów). Potrzebę w tym zakresie zaspokojono zaledwie w 14%.

Koszty wyżej wymienionego zadania przedstawia poniższy wykres.
 

W związku z ograniczonymi środkami finansowymi PFRON zastosowano podczas opiniowania wniosków o przedmiotowe dofinansowanie dodatkowe kryteria:

 • pozytywnie rozpatrywane były wnioski niepełnosprawnych dzieci i młodzieży uczącej się do 24 roku życia (dofinansowanie obniżone o 20% - zgodnie z § 6 ust.3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.11.2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych,
 • wyłączeniu podlegały wnioski osób dorosłych ( nie dotyczyło to osób zakwalifikowanych do programu systemowego „Postaw na siebie”).

Powyższe kryteria uzyskały pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

 • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - na zadanie to wpłynęły 33 wnioski (40 imprez), na kwotę 171.596 zł. Przedmiotowe wnioski złożyło 13 organizacji pozarządowych. Kwota przeznaczona na to zadanie wyniosła 42.800 zł, co zabezpieczyło 24,94 % zgłoszonych potrzeb.

Z uwagi na niewystarczające środki finansowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przy jednoczesnej pozytywnej opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, przyznał dofinansowanie do organizacji 20 imprez niżej wymienionym podmiotom. We wspomnianych imprezach wzięło udział łącznie 767 osób niepełnosprawnych.

Procentowy udział dofinansowania poszczególnym organizacjom pozarządowym przedstawia poniższy wykres.
 

 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów na kwotę 333.054 zł, w tym:
  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla 8 niepełnosprawnych osób fizycznych – 9.906 zł,
  • dofinansowanie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla 878 osób – 315.148 zł.
  • Należy podkreślić, że dofinansowanie do zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne jest niezmiernie ważnym zadaniem, gdyż są to środki i sprzęty niezbędne
  • do godnego i pełniejszego funkcjonowania tych osób w środowisku. Należą do nich: protezy kończyn i protezy piersi, aparaty słuchowe i systemy FM, wózki inwalidzkie, materace i poduszki przeciwodleżynowe, ortezy, obuwie i gorsety ortopedyczne, peruki, kule, pieluchomajtki oraz worki stomijne i cewniki.
  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 8.000 zł. (do Działu wpłynął 1 wniosek, który został rozpatrzony pozytywnie).
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych na kwotę 200.000 zł.
  W ramach poszczególnych barier przyznano dofinansowanie do:
  •  barier architektonicznych – dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym dofinansowanie do montażu windy, uchwytów funkcjonalnych, dostosowania łazienek, likwidacja progów, poszerzanie otworów drzwiowych,
  • barier w komunikowaniu się – zestawy komputerowe z przyłączem do internetu, telefony z programem udźwiękowiającym,
  • barier technicznych – centralne ogrzewanie bezobsługowe, schodołaz, siedziska, radiomagnetofony, oprawki okularowe, pralki, zmywarki, indukcyjne kuchnie elektryczne, uchwyty funkcjonalne, maszyna do pisania, rampa podjazdowa, bezobsługowe piece akumulacyjne.

Wydatkowanie środków finansowych na ten cel w stosunku do zgłoszonego we wnioskach zapotrzebowania przedstawia poniższa tabela.
 

Lp.

Rodzaj likwidacji barier

dla osób niepełnosprawnych

Wnioski przyjęte

w 2010 roku

Umowy zrealizowane

w 2010 roku

Liczba

osób

Kwota w zł

wnioskowana

Liczba

osób

Kwota w zł

Wydatkowana

1.

Bariery architektoniczne

52

   435.510

13

65.752

2.

Bariery w komunikowaniu się

179

   416.038

46

69.085

3.

Bariery techniczne

74

   191.580

33

65.163

 

OGÓŁEM :

305

1.043.128

92

200.000

 • dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej - w 2010 r. przeznaczono na to zadanie kwotę 887.760 zł.
  Na terenie Miasta Jeleniej Góry funkcjonują 2 warsztaty terapii zajęciowej:
  • przy Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, w którym rehabilitowanych jest 20 osób niepełnosprawnych z różnymi schorzeniami – kwota dofinansowania 295.920 zł,
  • przy Polskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jeleniej Górze dla 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną – kwota dofinansowania 591.840 zł.

Roczny koszt pobytu w WTZ jednego uczestnika, pokrywany ze środków PFRON, podobnie jak w 2009 roku wynosił 14.796 zł. Należy podkreślić, iż 10% ogólnych kosztów działalności WTZ-tów tj. kwota 98.640 zł, sfinansowana została ze środków budżetu Miasta Jeleniej Góry - 82.437 zł oraz ze środków pochodzących z innych powiatów - 16.203 zł. Dział Rehabilitacji prowadził nadzór merytoryczny i finansowy nad działalnością w/w placówek.

Poniższy wykres przedstawia wysokość wydatkowanych środków PFRON w 2010 roku w ramach realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
 

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia oraz uzyskanie awansu zawodowego przez umożliwienie im korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego, pośrednictwa pracy oraz pomocy w zatrudnieniu.

Przy realizacji w/w zadania Dział Rehabilitacji współpracuje m.in. z Powiatowym Urzędem Pracy, Państwową Inspekcją Pracy, Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz pracodawcami.

W ramach rehabilitacji zawodowej Dział realizował w 2010 roku następujące zadania:

 • przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Limit środków finansowych PFRON na to zadanie wyniósł 100.000 zł. O środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej wnioskowało 9 osób niepełnosprawnych, na łączną kwotę 377.520 zł. Pozytywnie rozpatrzono 5 wniosków. Ostatecznie podpisano 4 umowy na kwotę 93.000 zł. (1 osoba nie przystąpiła do negocjacji warunków umowy).
 • dokonywanie zwrotu pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Na zadanie to przeznaczono w 2010 roku kwotę 35.000 zł. O zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy wnioskowało 3 pracodawców z terenu miasta, na łączną kwotę 244.480 zł. Podpisano jedną umowę na kwotę 34.480 zł, w ramach której utworzono 1 stanowisko pracy dla 1 osoby niepełnosprawnej.
 • finansowanie wydatków na usługi i instrumenty rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu. Na ten cel przeznaczono kwotę 15.000 zł. Dział Rehabilitacji obsługuje to zadanie finansowo, natomiast jest ono realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze poprzez finansowanie m.in. szkoleń zawodowych, stypendiów i staży. W roku sprawozdawczym przedmiotowe dofinansowanie otrzymało 7 osób, na kwotę 14.923 zł.

Wysokość wydatkowanych środków w ramach realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych przedstawia poniższy wykres.
 

Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej ogółem wydatkowano kwotę 1.675.843 zł. W ramach 2,5% środków przeznaczonych na obsługę realizowanych zadań ustawowych, do budżetu Miasta przekazano kwotę 41.897 zł.


Miasto Jelenia Góra jest uczestnikiem programów celowych ogłaszanych przez PFRON, w tym;

 • „Junior – program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów”.
  W 2010 roku na przedmiotowy program uzyskano dofinansowanie w wysokości 23.526 zł. W wyniku jego realizacji, 7 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP, otrzymało świadczenia na rehabilitację zawodową oraz 5 pracodawców otrzymało premię z tytułu odbycia stażu przez te osoby.
 • „Program wyrównywania różnic między regionami”.
  W roku 2010 prowadzona była obsługa merytoryczna umowy zawartej w 2007 r. na utworzenie 1 stanowiska pracy dla 2 osób niepełnosprawnych.
 • „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”.
  Program skierowany był do instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej. Celem programu była aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Środki finansowe mogły być wykorzystane na organizowanie szkoleń dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych, a także wyposażenie miejsc pracy i wynagrodzenie dla tych osób.

W roku 2010 prowadzona była obsługa merytoryczna i finansowa 2 umów:

 • umowa z roku 2006 – 3 stanowiska pracy (kwota dofinansowania 162.400 zł),
 • umowa z roku 2007 – 1 stanowisko pracy (kwota dofinansowania 37.848 zł).

Ponadto Dział Rehabilitacji prowadził również działania związane z ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry otwartym konkursem ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych w ramach wspierania działań na rzez osób niepełnosprawnych z zakresu:

 • - integracji i przeciwdziałania niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży,
 • - wzrostu aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 • - kształtowania prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej.

W ramach konkursu złożonych zostało 13 ofert na łączną kwotę 138.157 zł.
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano 10 umów. Na ten cel z budżetu Miasta wydatkowano kwotę 97.971 zł.

 1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r.
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Ośrodek wydatkował kwotę 16.329.713 zł.

Świadczenia rodzinne

W roku 2010 zasiłki rodzinne wypłacono na rzecz 4.752 dzieci na kwotę 4.141.638 zł. Osoby, które mają prawo do zasiłku rodzinnego, mogą być również uprawione do dodatków.
W okresie sprawozdawczym wypłacono:

 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka - na rzecz 292 dzieci kwotę 292.000 zł,
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - na rzecz 351 dzieci kwotę 998.234 zł,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - na rzecz 374 dzieci kwotę 624.950 zł,
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – na rzecz 260 dzieci kwotę 207.580 zł,
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – na rzecz 2.785 dzieci kwotę 279.000 zł,
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – na rzecz 55 dzieci kwotę 21.890 zł,
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – na rzecz 644 dzieci kwotę 435.120 zł,
 • 652 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - na rzecz 652 dzieci kwotę 652.000 zł.


Ustawa o świadczeniach rodzinnych wprowadziła również dwa rodzaje świadczeń opiekuńczych, których przyznanie wiąże się bezpośrednio ze stanem zdrowia wnioskodawców, bądź też dzieci lub osób dorosłych pozostających pod ich opieką. Z tego tytułu wypłacono:

 • zasiłek pielęgnacyjny dla 1.943 osób na łączną kwotę 3.201.984 zł,
 • świadczenie pielęgnacyjne dla 201 osób na łączną kwotę 1.007.704 zł.

Ponadto osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego opłacane były składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Takie świadczenia otrzymało 97 osób na kwotę 175.744zł.
Ponadto osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego opłacane były składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Takie świadczenia otrzymało 97 osób na kwotę 175.744zł.
Ośrodek opłacał również składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, za osoby otrzymujące wybrane świadczenia rodzinne. Na ten cel, dla 137 osób wydatkowano kwotę 78.900 zł.

Od 1 stycznia 2010 r. uległy zmianie przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczące zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Najważniejsze zmiany to zniesienie kryterium dochodowego przy ubieganiu się o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego oraz zmiana okresu, na jaki może zostać przyznane to świadczenie. Tak więc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustalane jest niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony - do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Ponadto w przypadku, gdy w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to jest ustalane począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny świadczenie pielęgnacyjne przysługuje pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki. Ocena sytuacji rodzinnej w tym zakresie w indywidualnych sprawach należy do organu właściwego.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

W 2010 roku, 1.041 osobom uprawnionym do alimentów, których egzekucja była bezskuteczna, wypłacono świadczenie z funduszu alimentacyjnego na kwotę 4.291.869 zł.

Szczegółowy wykaz udzielonych świadczeń, jak również ich wysokość przedstawia poniższy wykres.
 

Realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Ośrodek prowadził postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.
W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania:

 • skierowano 913 wezwań do dłużników alimentacyjnych celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczeń majątkowych,
 • przeprowadzono 311 wywiadów alimentacyjnych wraz z oświadczeniami majątkowymi,
 • przekazano komornikowi sądowemu 311 informacji, mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz  oświadczenia majątkowego,
 • wysłano 162 wnioski do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, skierowanie dłużnika do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych,
 • skierowano 368 wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego,
 • skierowano 162 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu,
 • wystawiono 555 tytułów wykonawczych.

Wysokość wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych należności w okresie sprawozdawczym wyniosła 685.731,67 zł, co stanowi znaczny wzrost w stosunku do roku 2008 (158.152,26 zł) i 2009 (535.998,26 zł).
 

 1. Zadania pozostałe

Działając na podstawie:

 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych,

Ośrodek był współorganizatorem prac społecznie użytecznych, które podejmowane były przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sporządził i przekazał do Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze listę 1.141 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które mogą zostać skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych (w tym 502 kobiety i 639 mężczyzn). W 2010 roku z 239 osób skierowanych, prace społecznie użyteczne podjęło 214 osób, przy czym liczba zgłoszonych miejsc pracy w 2010 r. wyniosła 141. Z powodu odmowy podjęcia prac społecznie użytecznych lub ich przerwania, jak również z powodu braku współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowy zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymywania jego postanowień, nieuzasadnionej odmowy podjęcia zatrudnienia czy też braku środków na zaspokojenie wskazanych przez wnioskodawcę potrzeb, w 2010 r. 155 osób otrzymało decyzje odmawiające przyznania świadczeń z pomocy społecznej.
W 2010 roku Ośrodek przekazał do budżetu miasta dochody w wysokości 1.542.599 zł pochodzące z:

 • odpłatności mieszkańców DPS „Pogodna Jesień” – 980.064 zł,
 • odpłatności osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt członków rodziny w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 42.025 zł,
 • odpłatności pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej – 102.315 zł,
 • odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 94.927 zł,
 • odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń od osób przebywających w rodzinach zastępczych – 5.355 zł,
 • tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwrócone przez dłużników alimentacyjnych – 216.416 zł,
 • dochodów Ośrodka (czynsze, odsetki bankowe, inne) – 101.497 zł.

Działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która zobowiązała gminy do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osobom nie objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, pracownicy socjalni przeprowadzali wywiady środowiskowe, które były podstawą wydania 104 decyzji uprawniających do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

W okresie sprawozdawczym, realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, wydano 16.371 decyzji administracyjnych, w tym 15.893 decyzji dotyczących świadczeń pieniężnych i usług, 80 decyzji dotyczących domów pomocy społecznej, a także 398 decyzji dotyczących rodzin zastępczych i ich wychowanków oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 7.478 decyzji, w tym 5.429 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych oraz 2.049 decyzji z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Łącznie w 2010 roku wydano 23.849 decyzji administracyjnych, a udział liczbowy decyzji wydanych w poszczególnych sprawach przedstawia poniższy wykres.
 

W roku 2010 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze kontynuował realizację Projektu systemowego pn. „Postaw na siebie”.
Projekt jest realizowany do 31.12.2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Działania projektowe skierowane były do osób w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia, będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.
Wśród beneficjentów ostatecznych projektu znalazło się:

 • 83 osoby realizujące kontrakty socjalne, objęte świadczeniami pomocy społecznej,
 • 13 osób realizujących program aktywności lokalnej,
 • 44 osoby realizujące indywidualny program usamodzielnienia, opuszczające rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym młodzież w wieku 15-25 lat pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • 53 osoby realizujące programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej jego uczestników poprzez: podniesienie kwalifikacji zawodowych, podwyższenie aspiracji zawodowych i osobistych, wzrost samooceny i wzmocnienie aktywnych postaw, wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rynku pracy, rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych przydatnych na rynku pracy oraz rehabilitację osób niepełnosprawnych.

Każdy z uczestników projektu miał możliwość wyboru instrumentów aktywnej integracji. Z warsztatów rozwoju osobistego prowadzonych w formie doradztwa indywidualnego i warsztatów grupowych skorzystało:

 • z doradztwa zawodowego – 117 osób,
 • z treningu umiejętności psychospołecznych – 74 osoby,
 • z treningu umiejętności rodzicielskich – 64 osoby,
 • z poradnictwa specjalistycznego, edukacja seksualna – 43 osoby,
 • z poradnictwa specjalistycznego, edukacja prawna – 86 osób,
 • z punktu doradztwa psychologicznego – 64 osoby.

Każdy z uczestników projektu miał możliwość wyboru dowolnego kursu lub szkolenia podnoszącego kompetencje zawodowe. W ubiegłym roku ze szkoleń takich jak: pielęgnacja i konserwacja terenów zieleni, barman – kelner z nauką języka obcego, elektryk z uprawnieniami do 1 kV, florystyka z obsługą kasy fiskalnej, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, kucharz, opiekun dzieci z nauką języka niemieckiego, opiekun osób starszych z nauką języka niemieckiego, stylizacja paznokci, prawo jazdy kat. B, prawo jazdy kat. C + E, prawo jazdy kat. D, magazynier z obsługą wózka jezdniowego, obsługa komputera oraz urządzeń biurowych, szkolenia językowe: język angielski, język niemiecki, kurs języka migowego - stopień I elementarny oraz kurs komputerowy "Obsługa programów komputerowych JAWS oraz WINAYS" skorzystało łącznie 126 osób.

Większość działań realizowanych było w Klubie Integracji Społecznej. Przy Klubie działała świetlica KIS, zapewniająca opiekę dzieciom uczestników projektu, w czasie odbywania przez nich zajęć.

Nowością w 2010 roku było zastosowanie nowego narzędzia aktywnej integracji – Programu Aktywności Lokalnej, dzięki któremu możliwa jest realizacja działań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej, przy zapewnieniu współpracy i koordynacji oddziaływań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków danej społeczności lokalnej.

W ramach PAL zatrudniony został animator lokalny, do którego zadań należało między innymi wsparcie i pomoc w powstawaniu grup samopomocowych oraz inicjowanie i prowadzenie działań o charakterze środowiskowym. W ramach działań o charakterze środowiskowym zorganizowano spotkanie obywatelskie społeczności lokalnej z władzami miasta, festyn aktywizujący środowisko lokalne z okazji otwarcia placu zabaw oraz wycieczkę integracyjną uczestników PAL do Wrocławia.

W 2010 roku nowością była również praca asystenta rodziny do którego zadań należy między innymi: diagnozowanie problemów rodziny i określenie, wspólnie z rodziną, podstawowych problemów i potrzeb, sporządzanie planu pomocy rodzinie, zorganizowanie wsparcia środowiskowego oraz podejmowanie wspólnie z rodziną działań związanych z realizacją zadań zawartych w planie, prowadzenie poradnictwa i edukacji w zakresie możliwości rozwiązania występujących problemów, pomoc w poprawie sytuacji życiowej rodziny oraz prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi, współpraca z pracownikiem socjalnym, prowadzenie dokumentacji oraz sporządzanie sprawozdawczości z zakresu powierzonych zadań.

Kwota alokacji na realizację projektu w 2010 r. wyniosła 1.155.591,55 zł. Koszt projektu zamknął się w kwocie 1.090.127,37 zł. Dzięki współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wszelkie formy wsparcia oferowane uczestnikom były bezpłatne.
 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!