Sprawozdanie za rok 2009

jelonek.jpg

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W JELENIEJ GÓRZE
Al. Jana Pawła II 7, 58-500 Jelenia Góra

SPRAWOZDANIE

MERYTORYCZNE

Z DZIAŁALNOŚCI

MIEJSKIEGO OŚRODKA

POMOCY SPOŁECZNEJ

W JELENIEJ GÓRZE


za 2009 r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze w 2009 r. wydatkował kwotę 33.432.987 zł. na wypłatę świadczeń w ramach realizacji zadań polityki społecznej państwa z zakresu zabezpieczenia społecznego określonych ustawami:

 • ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 • ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

 • ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

 • ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

 • ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

 • ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

 • ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

 • ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

 • ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.

Powyższe środki wydatkowano na:

 • zasiłki stałe – 1.755.209 zł,

 • zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 2.866.000 zł,

 • realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.331.500 zł,

 • ubezpieczenia zdrowotne – 198.542 zł,

 • usługi opiekuńcze – 383.000 zł,

 • zapewnienie noclegu, posiłków dla osób bezdomnych – 168.000 zł,

 • odpłatność za pobyt mieszkańców Jeleniej Góry w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 1.198.812 zł,

 • Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” – 2.805.825 zł (w tym dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 99.989 zł, oraz dofinansowanie z PFRON w kwocie 29.970 zł),

 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 493.178 zł,

 • świadczenia dla rodzin zastępczych – 1.622.398 zł,

 • utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 3.074.526 zł,

 • dotację dla Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego – 82.000 zł,

 • ubezpieczenie zdrowotne dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 37.420 zł,

 • pomoc dla repatriantów – 29.370 zł,

 • świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 15.001.801 zł,

 • rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 2.277.154 zł, ( w tym; środki PFRON 2.026.564 zł. i środki własne miasta 250.590 zł.),

 • prace społecznie użyteczne – 113.465 zł,

 • pozostałe – 5.000 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizując zadania wynikające z wyżej wymienionych ustaw wykonywał zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym oraz zadania własne powiatu.

Działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał:

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa, które obejmowały:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zasiłki stałe, które przysługują osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy i nie posiadającym uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w 2009 r. przyznano 530 klientom Ośrodka na łączną kwotę 1.755.209 zł.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek opłacał 596 osobom składki na ubezpieczenie zdrowotne na łączną kwotę 198.542 zł, w tym;

- 474 osobom otrzymującym zasiłek stały (147.061 zł.),

- 21 osobom realizujących kontrakt socjalny w ramach projektu systemowego „Postaw na siebie” (2.284 zł.),

- 101 osobom pobierającym wybrane świadczenia rodzinne (49.197 zł.).

Od 1 sierpnia 2009 r. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zmianą do ustawy o pomocy społecznej, zostało wpisane w zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym.

2. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, do których należy m.in.:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

 • sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

 • dożywianie dzieci,

 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,

 • kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

 • praca socjalna.

W ramach realizacji tych zadań, pomocy finansowej w naturze i usługach udzielono 3.301 osobom, a łączny koszt świadczeń wyniósł 4.579.315 zł. W tej kwocie uwzględniono;

 • zasiłki i pomoc w naturze na łączną kwotę 2.866.000 zł (środki własne miasta - 1.628.000 zł, dotacja celowa - 1.238.000 zł), w tym:

 • zasiłki okresowe w kwocie 1.502.136 zł,

 • zasiłki celowe w kwocie 1.363.864 zł,

 • usługi opiekuńcze na łączną kwotę 383.000 zł,

 • realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na łączną kwotę 1.331.500 zł. (w tym: środki własne miasta w wysokości 558.500 zł, dotacja celowa w wysokości 773.000 zł.),

 • opłaty za pobyt mieszkańców Jeleniej Góry w domach pomocy społecznej w kwocie 1.198.812 zł.

Poniższy wykres przedstawia wydatkowanie środków finansowych na w/wym. zadania.

Jak wynika z powyższego wykresu, w 2009 roku najwięcej środków wydatkowano na pomoc materialną w formie zasiłków okresowych.

Zasiłki i pomoc w naturze

Zasiłki okresoweprzysługujące w szczególności ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, otrzymały w 2009 r. 1.242 osoby i rodziny na łączną kwotę 1.502.136 zł. Gwarantowana kwota zasiłku okresowego ustalona była w wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym ustalonym przepisami ustawy, a własnym dochodem.

W okresie sprawozdawczym udzielono 6.663 świadczeń w postaci zasiłku okresowego, a jego średnia wysokość wyniosła 225,44 zł.

W kwocie 1.363.864 zł. mieści się pomoc wydatkowana na;

- zasiłki celowe,

- specjalne zasiłki celowe i świadczenia zwrotne,

- świadczenia na pokrycie skutków zdarzenia losowego,

- koszt sprawienia pochówku, w tym osobom bezdomnym,

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży i innych niezbędnych przedmiotów użytku domowego. Tą formą pomocy w 2009 r. objęto 1.799osób, na łączną kwotę 1.214.351 zł.

Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość przyznania specjalnego zasiłku celowegolub też świadczenia zwrotnego, w sytuacjach szczególnych, tj. takich, kiedy nie są spełnione wymogi w zakresie dochodów własnych lub też brak jest kryterium przyczynowości. W okolicznościach sprawy musi wystąpić jakaś szczególna sytuacja, która uzasadniałaby przyznanie takiej pomocy. W okresie sprawozdawczym, tą formą pomocy objęto 238 osób, na kwotę88.655 zł, w tym 30 osobom przyznano zasiłek celowy zwrotny na kwotę 14.022 zł. Zasiłki te zostały przyznane głównie dla emerytów i rencistów, którzy z własnych świadczeń rentowych niewiele przekraczających ustalony próg dochodowy, nie są w stanie zabezpieczyć się w opał na zimę lub też wykupić niezbędnych lekarstw.

W okresie sprawozdawczym na pokrycie skutków zdarzenia losowego osobom uprawnionym przyznano 7 świadczeń na łączną kwotę 17.900 zł.

Koszt sprawienia pogrzebu dla osób samotnych i nieubezpieczonych, w tym dla osób bezdomnych, wyniósł 41.773 zł.

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane są za osoby, które w związku z koniecznością sprawowania opieki nad ciężko i długotrwale chorym członkiem rodziny zrezygnowały z zatrudnienia. W okresie sprawozdawczym pomocą objęto 1 osobę

na kwotę 1.185 zł.

Pomoc w formie zasiłków celowych jest również realizowana w naturze. Sytuacje takie mają miejsce szczególnie w rodzinach niewydolnych wychowawczo, w których zasiłki pieniężne na zakup odzieży czy obuwia dla dzieci, nie są wydawane zgodnie z przeznaczeniem. Pracownicy socjalni wspólnie z osobą zainteresowaną dokonują zakupów niezbędnych rzeczy. Dotyczy to również realizowania recept dla niektórych klientów, z uwagi na ich stan zdrowia, bądź też możliwość przeznaczenia środków pieniężnych na inny cel.

Szczegółowy wykaz świadczeń udzielonych w formie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych, a także ich koszt przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

 

Rodzaj zasiłku celowego

Liczba osób, którym przyznano świadczenie

Liczba świadczeń

Koszt świadczeń

w zł.

Średnia wysokość świadczenia

w zł.

1

Żywność

825

1.020

143.916

141,09

2

Opał

730

848

363.547

428,71

3

Bielizna, odzież, obuwie, pościel

699

1.181

113.740

96,31

4

Wydatki mieszkaniowe (energia, gaz, czynsz, woda)

568

1.649

162.582

98,59

5

Zaspokojenie innych niezbędnych potrzeb, np.: dowód osobisty, zdjęcia do dowodu osobistego, przejazdy, cele wskazane we wniosku

977

3.748

317.113

84,61

6

Leki i leczenie

956

1.256

105.333

83,86

7

Półkolonie, wyprawki szkolne

74

107

8.120

75,89

8

Zasiłki celowe specjalne i zwrotne

238

907

88.655

97,75

Liczba osób, którym przyznano zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe i zwrotne, nie sumuje się, ponieważ jedna osoba mogła korzystać z tej formy pomocy kilkakrotnie.

Strukturę przyznanych zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych i zwrotnych przedstawia poniższy wykres.

Z danych przedstawionych w zestawieniu, jak również z wykresu wynika, że w okresie sprawozdawczym najwięcej wydatków poniesiono na zakup opału. Nieco mniej wydatkowano na zaspokajanie innych niezbędnych potrzeb. Zasiłek taki był przyznawany szczególnie w sytuacjach, gdy wnioskodawca w podaniu zwracał się z prośbą o pomoc w zaspokojeniu szeregu potrzeb, natomiast możliwości finansowe Ośrodka pozwalały jedynie na częściowe pokrycie potrzeb wskazanych we wniosku. Najmniej wydatkowano na zasiłki celowe związane z zapewnieniem wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz zakup wyprawek szkolnych.

W 2009 r. Ośrodek realizował wieloletni program “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którego celem było wsparcie samorządów gminnych w realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom go potrzebującym. Dla potrzeb Programu przyjęto zasadę, iż jego beneficjentami mogą zostać osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego ustalonego przepisami ustawy o pomocy społecznej.

W okresie sprawozdawczym pomocą w tej formie objęto 2.734 osób, na kwotę 1.331.500 zł. W tej liczbie jest 1.107 dzieci w wieku 0 – 18 lat, przy czym 781 uczniów korzystało z pełnych obiadów w stołówkach szkolnych, zaś 134 dzieci miało opłacone całodzienne wyżywienie w przedszkolach. Pozostałym dzieciom opłacono posiłki jednodaniowe lub wypłacono środki pieniężne na zakup posiłku.

Od stycznia 2009 r. zmiana ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dała możliwość, w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek dyrektora szkoły, opłacania przez ośrodek pomocy społecznej posiłków dzieciom bez ustalania sytuacji rodziny w drodze wywiadu środowiskowego i bez wydania w tej sprawie decyzji administracyjnej. Liczba dzieci lub uczniów, którym udziela się pomocy bez decyzji nie może przekroczyć 10% liczby uczniów i dzieci dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym bez decyzji administracyjnej żywiono 68 dzieci na łączną kwotę 26.344 zł.

Koszt usług opiekuńczychświadczonych w miejscu zamieszkania, w tym usług specjalistycznych, które dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności osób ich wymagających wyniósł 383.000.Pomocą w tej formie objęto148 mieszkańców miasta, w tym 145 osób dorosłych oraz 3 niepełnosprawnych dzieci.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek wnosił również opłatę za pobyt mieszkańców Jeleniej Góry w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie innych gmin. Osoby te wymagały całodobowej opieki, a pomoc w formie usług opiekuńczych nie zaspokajała potrzeb w tym zakresie. Świadczeniami w tej formie w 2009 roku objęte były 83 osoby na łączną kwotę 1.198.812.

Powody przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

Spośród uwzględnionych przez ustawodawcę piętnastu przesłanek uzasadniających przyznanie świadczeń, najczęściej z ubóstwem skorelowane jest:

 • bezrobocie - 1 398 rodzin,

 • niepełnosprawność - 792 rodzin,

 • długotrwała lub ciężka choroba - 608 rodzin,

 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego - 450 rodzin.

Wymienione przez ustawodawcę powody przyznania świadczeń z pomocy społecznej rzadko występują pojedynczo, zazwyczaj z ubóstwem skorelowane są dwie lub trzy inne dysfunkcje, przy czym najczęściej występującą było bezrobocie.

Jedną z dysfunkcji uprawniających do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej jest bezdomność. Osobom bezdomnym Ośrodek zapewnia pomoc w formie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania. W okresie sprawozdawczym, pomocą Ośrodka objęte były 153 osoby bezdomne, z czego 83 osobom, decyzją administracyjną, udzielono pomocy w formie udzielenia schronienia w Domu lub Schronisku im. św. Brata Alberta w Jeleniej Górze

Dział Pomocy Środowiskowej świadczy również pomoc niematerialną w formie poradnictwa i pracy socjalnej, rozumianej jako działalność zawodowa, mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. W 2009 r. pomocą niematerialną w formie wyłącznie pracy socjalnej i poradnictwa objęte były 542 rodziny z terenu Jeleniej Góry.

Jednym z narzędzi pracy pracowników socjalnych jest kontrakt socjalny, będący pisemną umową zawartą z osobą ubiegającą się o po­moc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trud­nej sytuacji życiowej osoby lub rodziny. W 2009 r. z osobami korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej zawarto 253 kontrakty socjalne.

Istotną pomocą świadczoną na rzecz dzieci z rodzin najuboższych oraz rodzin dysfunkcjonalnych i patologicznych jest organizacja wypoczynku letniego. W 2009 roku Ośrodek zorganizował dla 80 dzieci pobyt na koloniach letnich w Sarbinowie. Koszt kolonii wynoszący 55.600 zł został w całości pokryty ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Kolejnych 38 dzieci miało zapewniony pobyt na koloniach letnich w Lewinie Kłodzkim, zorganizowanych przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

W grudniu 2009 r. Ośrodek był także organizatorem integracyjnej zabawy mikołajkowej dla dzieci z rodzin objętych świadczeniami pomocy społecznej, rodzin zastępczych oraz rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności. Zorganizowano trzy zabawy, w których uczestniczyło łącznie 101 dzieci, w tym 13 wychowanków rodzin zastępczych, 16 dzieci niepełnosprawnych oraz 14 dzieci ze Świetlicy dla Dzieci Zagrożonych Środowiskowo
p. w. św. Józefa Kalasancjusza przy parafii św. Jana Chrzciciela. Partnerem przedsięwzięcia była Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koszt zorganizowanych zabaw wyniósł 7.000 zł i został w całości pokryty ze środków pochodzących z opłat
za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Dodatkowo paczki dla dzieci zostały wzbogacone prezentami otrzymanymi od pozyskanych sponsorów. Jedną z zabaw uświetniła swoją obecnością aktorka Teatru Maska, Pani Honorata Magdeczko – Capote.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Ośrodek uczestniczył w organizacji kolacji wigilijnej dla najuboższych i samotnych mieszkańców miasta. W spotkaniu uczestniczyło 111 osób, a jego koszt wyniósł 5.000 zł.

W okresie sprawozdawczym, realizując zadania wynikającez ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współpracowałz Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, szkołami i pedagogami szkolnymi, z Policją i Strażą Miejską, z Sądem i kuratorami sądowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Z wniosków pracowników socjalnych skierowano do Sądu 106 pism dotyczących m.in. zaniedbań w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez rodziców, wydania postanowień o umieszczeniu w domu pomocy społecznej osób wymagających takiej pomocy, a nie wyrażających na to zgody, skierowania na przymusowe leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ubezwłasnowolnień.

W ramach współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, pracownicy socjalni w okresie sprawozdawczym skierowali do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych 95 sprawców przemocy w rodzinie.

Pracownicy socjalni udzielili również pomocy finansowej oraz pomocy w formie interwencji i działań terapeutycznych 138 osobom będącym ofiarami przemocy w 88 rodzinach. Założonych zostało 35 Niebieskich Kart, z czego 4 zostały przekazane organom ścigania.

Na podstawie przekazanych przez Policję i Straż Miejską informacji o podejmowanych w rodzinach interwencjach związanych z przemocą domową, pracownicy socjalni rozeznali 205środowisk pod kątem występujących patologii. W uzasadnionych przypadkach rodziny tego wymagające otrzymywały pomoc w formie interwencji kryzysowej, poradnictwa socjalnego lub prawnego oraz w szczególnych sytuacjach w formie schronienia.

Realizując zadania ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, Ośrodek na wniosek Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wydał w 2009 roku 52 postanowienia opiniujące zasadność przyznania pomocy pieniężnej.

Realizując zadania ustawy o repatriacji, w 2009 roku pomoc finansową przyznano 3 rodzinom repatriantów na kwotę 29.370zł.

Do niematerialnych form pomocy społecznej, realizowanych przez Ośrodek, należało również prowadzenie profilaktyki i terapii uzależnień oraz udzielanie wsparcia osobom, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność wymagają opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Wymienione zadania realizowane były przez Dział Profilaktyki Uzależnień oraz Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” i Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Dział Profilaktyki Uzależnień był miejscem pierwszych oddziaływań informacyjnych, a także bazą do prowadzenia działań terapeutycznych dla osób, których problemy życiowe związane są ze szkodliwym piciem alkoholu oraz dla rodzin osób uzależnionych.

Uczestnikami zajęć prowadzonych indywidualnie i grupowo były:

 • osoby podejmujące abstynencję z zamiarem wyjazdu na podstawową terapię odwykową, którym udzielano informacji o leczeniu i sposobach terapii, o rozpoznawaniu mechanizmów uzależnienia i jego identyfikacji, co pozwala uzyskać podstawowe umiejętności do utrzymania abstynencji,

 • osoby po podstawowej terapii odwykowej (faza pogłębiona), z którymi pracowano między innymi nad uznaniem swojej bezsilności wobec alkoholu, rozbrajaniem mechanizmów obronnych, uświadamianiem zniszczeń spowodowanych przez picie alkoholu,

 • osoby współuzależnione (głównie współmałżonkowie osoby uzależnionej), które uczono, jak pomóc sobie i stworzyć korzystne warunki dla trzeźwienia swoich najbliższych. Praca na zajęciach polegała na rozpoznaniu sytuacji we własnej rodzinie, zrozumieniu, że źródłem problemów rodziny jest uzależnienie od alkoholu jednego z jej członków, oszacowaniu kosztów, jakie ponosi rodzina, rozpoznaniu mechanizmów tej choroby, własnego w nie uwikłania.

Dział realizuje swoje zadania poprzez:

 • przeprowadzanie rozmów profilaktyczno-wychowawczych,

 • przeprowadzanie testów rozpoznawania zaburzeń związanych z piciem alkoholu,

 • motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego,

 • udzielanie informacji i porad dla osób uzależnionych, ich rodzin i osób zainteresowanych, oraz udostępnianie aktualnych adresów placówek prowadzących terapię oraz grup samopomocowych dla uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,

 • udzielanie osobom bliskim informacji o możliwościach radzenia sobie z problemami współuzależnienia,

 • współpracę z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień we Wrocławiu,

 • prowadzenie grup samopomocowych, zajęć edukacyjnych oraz pracę indywidualną i grupową z psychologiem,

 • udzielanie pomocy kobietom i dzieciom – ofiarom przemocy w rodzinie,

 • realizowanie programów i pogadanek w szkołach dostarczających uczestnikom zajęć podstawowej wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi.

Stale z różnych form pomocy korzystało ok. 268 osób. Opiekę nad nimi sprawowało trzech specjalistów – terapeuta, instruktor terapii oraz psycholog.

W 2009 r. łącznie udzielono 2.364 porad i usług terapeutycznych z czego;

 • na rzecz osób uzależnionych - 1552,

 • na rzecz osób współuzależnionych - 572,

 • na rzecz osób dotkniętych przemocą - 36.

Dział Profilaktyki Uzależnień, poza realizacją zadań związanych z poradnictwem i terapią na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie, postrzegany jest również jako miejsce bezpieczne w sytuacjach kryzysowych. Nieformalny charakter spotkań zapewnia ich uczestnikom wsparcie i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, tworząc środowisko osób uczących się ponownie żyć bez alkoholu.

Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze sprawuje kompleksową, całodobową opiekę nad osobami w podeszłym wieku. Realizuje swoje zadania zgodnie z obowiązującym standardem usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla 88 osób - kobiet i mężczyzn, mieszkańców Jeleniej Góry.

Na dzień 31.12.2009 r. w Domu zamieszkiwało 87 osób, w tym 63 kobiety i 24 mężczyzn. Z listy mieszkańców w 2009 r. skreślono 16 osób, w tym 14 mieszkańców zmarło, a 2 osoby zrezygnowały z miejsca w placówce. Z listy 38 osób oczekujących w 2009 roku przyjęto 14 osób.

Pobyt w placówce jest odpłatny według zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 9 lutego 2009 roku średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca w 2009 roku wynosił 2012,29 zł.

Do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domu powołane są 3 zespoły: socjalno-terapeutyczny, pielęgnacyjno-opiekuńczy i administracyjno-gospodarczy.

Integralną część indywidualnego planu wspierania mieszkańca stanowi wszelka pomoc w załatwianiu spraw osobistych, stymulowanie nawiązywania kontaktów interpersonalnych, zapewnienie warunków do samorozwoju oraz zaspokajanie potrzeb religijnych i kulturalnych.

Każdy mieszkaniec ma zapewnioną stałą opiekę medyczną poprzez regularny kontakt z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, psychologiem oraz możliwość korzystania, w razie potrzeby, z poradni specjalistycznych. Mieszkańcy objęci są również całodobową opieką pielęgniarską, którą zapewniają pielęgniarki z wieloletnim doświadczeniem
oraz wykwalifikowane opiekunki i fizjoterapeuci.

Mieszkańcom zapewnia się możliwość rehabilitacji ruchowej. Po diagnozie specjalistycznej, każdemu z mieszkańców ustalany jest indywidualny program rehabilitacji leczniczej. Aktualnie mieszkańcy mają do dyspozycji dwa oddzielne gabinety: fizykoterapii i kinezyterapii, w których znajdują się nowoczesne, specjalistyczne aparaty i urządzenia lecznicze tj: diadynamik, lampy lecznicze, interdyn, ergometr, rotory, teraband, itp. Stałe i systematyczne uczestnictwo w ćwiczeniach rehabilitacyjnych wpływa na poprawę stanu zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców oraz utrzymanie sprawności ruchowej. Zgodnie z zaleceniami lekarza i według indywidualnych potrzeb, mieszkańcy zaopatrywani są w sprzęt ortopedyczny tj.: kule, wózki inwalidzkie, balkoniki oraz środki pomocnicze: pieluchomajtki, wkładki itd.

Wszyscy mieszkańcy Domu mają możliwość udziału w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych, a także do potrzeb i zainteresowań. Na terenie Domu znajduje się pracownia terapii zajęciowej, w której organizowane są zajęcia z zakresu arteterapii, ergoterapii, elementów muzykoterapii i biblioterapii. Zajęcia terapeutyczne służą poszukiwaniu rozwiązań mających na celu wyzwalanie aktywności wśród mieszkańców Domu oraz urozmaicenie spędzania czasu wolnego. Zajęcia organizowane są w formie grupowej lub indywidualnej.

Mieszkańcy, oprócz dostępu do prasy, książek i telewizji, mają możliwość czynnego udziału w zajęciach kulturalno–oświatowych i rekreacyjnych. W 2009 roku odbyły się różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, wycieczki, występy artystyczne oraz spotkania o różnorodnej tematyce. Prowadzono cykliczne spotkania z dziećmi i młodzieżą z jeleniogórskich szkół i przedszkoli, współpracę z zaprzyjaźnionymi instytucjami oraz innymi domami pomocy społecznej. Całość dokumentowana jest w kronice prowadzonej od początku istnienia Domu.

W zakresie wyżywienia i organizacji wydawania posiłków, mieszkańcom Domu zapewnia się 4 posiłki dziennie, w tym posiłek dodatkowy, posiłki dietetyczne zgodnie ze wskazaniem lekarza, dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napoi. W indywidualnych przypadkach posiłki są podawane do pokoi mieszkalnych.

W Domu znajduje się pralnia, doposażona w nowoczesną pralnico wirówkę. Dodatkowo, na każdym piętrze udostępnione są pomieszczenia do prania i suszenia, wyposażone w niezbędny sprzęt i akcesoria, z których mogą korzystać wszyscy mieszkańcy.

W 2009 roku w zakresie podniesienia jakości usług bytowych w Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” wykonano prace remontowo – modernizacyjne. Remont 13 segmentów mieszkalnych, tj. 26 pokoi mieszkalnych i 13 przedpokoi wraz z wymianą drzwi wewnętrznych oraz wyposażeniem w szafy wnękowe i nowe meble wyniósł 199.977 zł. Dokończono także remont instalacji centralnego ogrzewania oraz remont przewodów kominowych i wentylacyjnych na łączną kwotę 95.390 zł. Z zadań inwestycyjnych wykonano montaż na klatkach schodowych urządzeń zapobiegających zadymianiu i służących do usuwania dymu,zgodnie z zaleceniami i normami ochrony przeciwpożarowej.Całość inwestycji wraz z pełną dokumentacją wyniosła 207.740 zł.

Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”, po wielu latach starań, zakupił za kwotę 99.900,00zł. 9-osobowy samochód Renault Trafic, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, współfinansowany ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami II”. Dotacja z PFRON wyniosła 29.970 zł.

Wszelkie działania, w tym wszechstronna opieka terapeutyczna, kulturalno-oświatowa i medyczna mają na celu zapewnienie godnych i komfortowych warunków życia mieszkańcom Domu.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej jest placówką o zasięgu lokalnym. Działalnością swoją obejmuje osoby starsze, samotne, rencistów i emerytów o niskich dochodach, które mają ograniczone możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, wynikające z podeszłego wieku, niepełnosprawności, a często także ze złych warunków mieszkaniowych. Średnio miesięcznie z pobytu w placówce korzystały 62 osoby.

Dom zapewnia pensjonariuszom organizację czasu wolnego poprzez terapię zajęciową, kółka zainteresowań, udział w imprezach kulturalnych i okolicznościowych takich jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Mikołajki, Wigilia Bożego Narodzenia, spotkanie sylwestrowe połączone z zabawą taneczną, ogniska z pieczeniem kiełbasek, spotkania okolicznościowe z dziećmi z przedszkoli i młodzieżą ze szkół podstawowych.

W każdy poniedziałek odbywały się prelekcje i pogadanki na tematy dotyczące zdrowia i życia społecznego. Ponadto w każdą środę były wyświetlane filmy o różnorodnej tematyce. Raz w miesiącu w ramach akcji Bezpieczny Senior odbywały się spotkania z jej realizatorami, tj. dzielnicowymi i strażnikami miejskimi. Celem akcji była poprawa poczucia bezpieczeństwa osób w starszym wieku, samotnych oraz niepełnosprawnych.

Pensjonariusze do swojej dyspozycji mają stołówkę, salę terapii zajęciowej z pracownią krawiecką, salę telewizyjną, salę gier, czytelnię z codzienną prasą oraz salę rehabilitacyjną wyposażoną w sprzęt do ćwiczeń, gdzie poprawiają swoją sprawność ruchową.

Na bazie Domu działa Klub Seniora prowadzony przez pensjonariuszy, gdzie organizowane są spotkania przy kawie i herbacie, imieniny, urodziny w gronie pensjonariuszy, zabawy i wieczorki taneczne.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej zapewnia swoim pensjonariuszom wyżywienie w postaci dwóch posiłków dziennie: śniadania i obiadu. Odpłatność za wyżywienie obliczana jest na podstawie dziennych raportów żywieniowych w wysokości zakupu produktów żywnościowych.

W Dziennym Domu Pomocy Społecznej przez cały rok wydawane były posiłki
dla potrzebujących, w ramach programu wieloletniego „
Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ilości średnio 100 porcji dziennie. Posiłek składał się z zupy, wkładki do zupy i chleba. Całkowity koszt posiłków pokrywany był ze środków przeznaczonych na realizację tego Programu.

W strukturach Domu działa Świetlica Środowiskowa dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo. W okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie z zajęć w świetlicy korzystało 12 dzieci.

W ramach działalności świetlicy prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi oraz profesjonalne poradnictwo dla rodziców. Wszystkie podejmowane działania miały na celu pomoc dziecku w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych i problemów edukacyjnych, a także wyrobienie i rozwijanie właściwych postaw i zachowań w relacjach z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Uczestnictwo w zajęciach w świetlicy miało na celu również naukę alternatywnych form spędzania czasu wolnego, poprzez zabawę i udział w organizowanych wycieczkach.

3. Zadania własne powiatu

Do zadań własnych powiatu należy między innymi opieka nad rodziną i dzieckiem, oraz rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

 

Dział Opieki nad Rodziną i Dzieckiem

W roku 2009 na realizację zadań związanych z organizowaniem opieki
w rodzinach zastępczych dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, wydatkowano kwotę 1.622.398 zł, przy czym 163.554 zł przekazano powiatom, na terenie których przebywają w rodzinach zastępczych dzieci będące mieszkańcami Jeleniej Góry. Pozostała kwota 1.458.844 zł została wydatkowana na pomoc dla 114 rodzin zastępczych zamieszkujących w naszym mieście, w których ma zapewnioną opiekę i wychowanie 146 dzieci. Są to rodziny zastępcze spokrewnione i niespokrewnione z dzieckiem, w tym 1 zawodowa niespokrewniona z dzieckiem, wielodzietna rodzina zastępcza oraz 1 zawodowa niespokrewniona z dzieckiem, specjalistyczna rodzina zastępcza.

W tej kwocie uwzględniono:

 • pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 146 dzieci w wysokości 1.007.054 zł,

 • pomoc pieniężną na usamodzielnienie wypłaconą 5 wychowankom rodzin zastępczych w wysokości 26.352 zł,

 • pomoc na zagospodarowanie wypłaconą 19 wychowankom rodzin zastępczych w wysokości 92.397 zł,

 • pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki wypłaconą 64 wychowankom w 60 rodzinach zastępczych w wysokości 259.899 zł,

 • jednorazową pomoc pieniężną na pokrycie wydatków związanych z przyjmowaniem dziecka do rodziny zastępczej, wypłaconą 16 dzieciom w 12 rodzinach w wysokości 32.775 zł,

 • wynagrodzenia dla dwóch zawodowych rodzin zastępczych w wysokości 40.367 zł.

Koszt wyżej wymienionych świadczeń przedstawia poniższy wykres.

Pracownicy socjalni Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem co najmniej raz na 6 miesięcy dokonują oceny sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, dotyczącej m.in. zasadności dalszego pobytu w rodzinie zastępczej, kontaktów dziecka z rodziną biologiczną, sytuacji szkolnej i zdrowotnej. W problemowych sytuacjach przeprowadzane są wizyty w szkołach, rozmowy z wychowawcą oraz pedagogiem szkolnym. Analizie podlegają, zgłaszane przez rodziców zastępczych, trudności opiekuńczo-wychowawcze. Opracowuje się plan działań interwencyjnych i naprawczych. Ocenie podlegają kontakty dzieci z rówieśnikami, stosunek do dorosłych, relacje między poszczególnymi członkami rodziny. W przypadkach uzasadnionych sporządzany jest wniosek do Sądu o nadzór kuratora lub o rozwiązanie rodziny zastępczej i umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, lub powrót do rodziny biologicznej. W okresie sprawozdawczym złożono 3 takie wnioski.

Z chwilą osiągnięcia pełnoletności lub opuszczenia placówki opiekuńczo-wychowawczej, pełnoletni wychowankowie mają sporządzany program usamodzielnienia, gdzie wraz z wychowankiem i jego opiekunem określone są cele i zadania wychowanka, jego plany edukacyjne oraz życiowe. W przypadku braku opiekuna programu usamodzielnienia, opiekunem zostaje pracownik socjalny Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem, przyjmując na siebie obowiązek pomocy i nadzorowania wychowanka. W 2009 roku indywidualne programy usamodzielniania były przygotowane dla 12 wychowanków.

Ponadto sporządzono 19 wywiadów środowiskowych u osób zgłaszających gotowość pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla potrzeb sądu i wydano skierowania do placówek opiekuńczo-wychowawczych, tj.: Pogotowia Opiekuńczego – 45, Domu Dziecka – 70 oraz Domu Dziecka Nr 2 „Dąbrówka” – 7.

W 2009 roku na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano łącznie kwotę 3.074.526 zł. W kwocie tej mieści się;

 • dotacja na utrzymanie dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym i Domu Dziecka – 2.853.991 zł,

 • odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 108.515 zł.

 • pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie wypłacona wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych – 112.020 zł, w tym;

- pomoc na zagospodarowanie dla 13 osób w łącznej kwocie 54.351 zł,

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 13 osób w łącznej kwocie 38.617 zł,

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 3 osób w łącznej kwocie 19.052 zł.

W tym miejscu należy wspomnieć również, że Pogotowie Opiekuńcze otrzymało dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w wysokości 15.000 zł. przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu osiągania standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Ponadto w 2009 r. Ośrodek przekazał w formie dotacji dla Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego kwotę 82.000 zł. Środki te przeznaczone zostały na prowadzenie poradnictwa dla opiekunów zastępczych, jak również na działania zmierzające
do pozyskiwania osób chętnych do pełnienia funkcji rodziców zastępczych i przygotowania ich do pełnienia tej roli.

Dział Rehabilitacji

W 2009 roku Dział Rehabilitacji realizował zadania powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, których głównym źródłem finansowania były środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Limit środków przyznany decyzją Zarządu PFRON dla Miasta Jeleniej Góry na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2009 wynosił 2.026.564 zł, z tego limit podstawowy – 1.855.747 zł, limit dodatkowy – 170.817 zł, wprowadzony do budżetu miasta Uchwałą Rady Miejskiej nr 490/LX/2009
z dnia 10 listopada 2009 r.

Udział środków na rehabilitację społeczną i zawodową przedstawia poniższy wykres.

W 2009 roku Dział realizował następujące zadania;

 • zadania powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

 • obsługa merytoryczna i finansowa programów celowych PFRON, których uczestnikiem jest Miasto Jelenia Góra,

 • obsługa merytoryczna i finansowa umów dotyczących wspierania działań na rzecz niepełnosprawnych Jeleniogórzan,

 • prowadzenie wypożyczalni sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego dla mieszkańców miasta Jeleniej Góry.

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez:

 • wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych,

 • wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,

 • likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

 • kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

W ramach rehabilitacji społecznej w 2009 roku realizowano następujące zadania;

 • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych na kwotę 123.346 zł. Liczba ubiegających się o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych ogółem wynosiła 802 osoby (w tym 101 opiekunów). Wypłacono dofinansowanie dla 185 osób (w tym 80 opiekunów).

Koszt wyżej wymienionego zadania przedstawia poniższy wykres.

 

W związku z ograniczonymi środkami finansowymi PFRON zastosowano podczas opiniowania wniosków o przedmiotowe dofinansowanie dodatkowe kryteria. Pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego miały:

    • dzieci i młodzież z opiekunami – dofinansowanie bez żadnych ograniczeń,

 • dorośli z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej (co drugi rok, dofinansowanie obniżone o 20%).

Powyższe kryteria uzyskały pozytywną opinię Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

 • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Na zadanie to wpłynęło 29 wniosków (43 imprezy), na kwotę 217.241 zł. Przedmiotowe wnioski złożyło 12 organizacji pozarządowych. Kwota przeznaczona na to zadanie wyniosła 46.154 zł. co zabezpieczyło 21,25% zgłoszonych potrzeb.

Z uwagi na niewystarczające środki finansowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przy jednoczesnej pozytywnej opinii Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, przyznał dofinansowanie do organizacji 22 imprez niżej wymienionym podmiotom.

We wspomnianych imprezach wzięło udział łącznie 850 osób niepełnosprawnych.

 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów wydatkowano kwotę 516.363 zł, w tym na;

    • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla 12 niepełnosprawnych osób fizycznych – 5.922 zł,

    • dofinansowanie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla 1.145 osób – 484.461 zł.

Należy podkreślić, że dofinansowanie do zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne jest niezmiernie ważnym zadaniem, gdyż są to środki i sprzęty niezbędne do godnego i pełniejszego funkcjonowania tych osób w środowisku. Należą do nich: protezy kończyn i protezy piersi, aparaty słuchowe i systemy FM, wózki inwalidzkie, materace i poduszki przeciwodleżynowe, ortezy, obuwie i gorsety ortopedyczne, peruki, kule, pieluchomajtki oraz worki stomijne i cewniki.

    • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 25.980 zł. (do Działu wpłynęły 3 wnioski, które zostały rozpatrzone pozytywnie).

 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 293.400 zł.

W ramach poszczególnych barier przyznano dofinansowanie do:

 • bariery architektoniczne – dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym dofinansowanie do montażu windy, uchwytów funkcjonalnych, dostosowania łazienek, likwidacja progów, poszerzanie otworów drzwiowych,

 • bariery w komunikowaniu się – zestawy komputerowe z przyłączem do internetu, telefony z programem udźwiękowiającym,

 • bariery techniczne – centralne ogrzewanie bezobsługowe, uchylna brama elektryczna, meble kuchenne, podnośniki wannowe, schodołaz, siedziska, radiomagnetofony, oprawki okularowe, pralki, zmywarki, indukcyjne kuchnie elektryczne, dyktafony, czytaki, słuchawki do TV, piece bezobsługowe, powiększalniki elektroniczne.

Wydatkowanie środków finansowych na ten cel przedstawia poniższa tabela.

Lp.

Rodzaj likwidacji barier

dla osób niepełnosprawnych

Wnioski przyjęte

w 2009 roku

Umowy zrealizowane

w 2009 roku

Liczba

osób

Kwota w zł

wnioskowana

Liczba

osób

Kwota w zł

wydatkowana

1.

Bariery architektoniczne

37

390 504,33

18

99 703,75

2.

Bariery w komunikowaniu się

182

441 364,14

20

36 735,20

3.

Bariery techniczne

88

284 891,81

67

156 781,98

 

OGÓŁEM ;

307

1.116.760,28

105

293 220,93

Należy zaznaczyć, że w roku 2009 z powodu braku środków, nie realizowano wniosków osób dorosłych na dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się, a mianowicie do zakupu zestawów komputerowych z przyłączem do internetu.

 • dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej w roku 2009 przeznaczono kwotę 887.760 zł.

Na terenie Miasta Jeleniej Góry funkcjonują 2 warsztaty terapii zajęciowej:

    • przy Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, w którym rehabilitowanych jest 20 osób niepełnosprawnych z różnymi schorzeniami – kwota dofinansowania 295.920 zł,

    • przy Polskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jeleniej Górze dla 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną – kwota dofinansowania 591.840 zł.

Roczny koszt pobytu w WTZ jednego uczestnika, pokrywany ze środków PFRON, wynosił w 2009 roku 14.796 zł. Należy podkreślić, iż 10% ogólnych kosztów działalności WTZ-tów, sfinansowane zostało ze środków budżetu Miasta Jeleniej Góry tj. w wysokości 76.319 zł.Dział Rehabilitacji prowadził nadzór merytoryczny i finansowy nad działalnością w/w placówek.

Ponadto ze środków budżetu miasta dofinansowano działalność Zakładu Aktywizacji Zawodowej „Rosa” w kwocie 54.000 zł.

Poniższy wykres przedstawia wysokość wydatkowanych środków PFRON w 2009 roku  w ramach realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia oraz uzyskanie awansu zawodowego przez umożliwienie im korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego, pośrednictwa pracy oraz pomocy w zatrudnieniu.

Przy realizacji w/w zadania Dział Rehabilitacji współpracuje m.in. z Powiatowym Urzędem Pracy, Państwową Inspekcją Pracy, Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz pracodawcami.

W ramach rehabilitacji zawodowej Dział realizował w 2009 roku następujące zadania:

 • przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Na wniosek jednej osoby niepełnosprawnej, przyznana została kwota w wysokości 40.000 zł, na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 • dokonywanie zwrotu pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Na zadanie to przeznaczono w 2009 roku kwotę 40.000 zł. O zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy wnioskowało 2 pracodawców z terenu miasta, na łączną kwotę 78.239 zł. Z uwagi na trudną sytuację finansową jednego z wnioskodawców, wniosek został rozpatrzony negatywnie. W związku z tym, podpisano jedną umowę na kwotę 40.000 zł, w ramach której utworzono 1 stanowisko pracy dla 1 osoby niepełnosprawnej.

 • zobowiązania z roku 2008 dotyczące zwrotu pracodawcy kosztów wynagrodzenia oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia. Na ten cel przeznaczono kwotę 61.580 zł. Wg umów z pracodawcami podpisanych w 2008 roku, wypłacono dofinansowanie do wynagrodzeń 7 niepełnosprawnym pracownikom. Należy tu zaznaczyć, że przepisy dawały możliwość podpisywania umów dotyczących tego zadania tylko w 2008 roku. Od 2009 r. działa ogólnokrajowy system dofinansowań do wynagrodzeń SOD, który daje na bieżąco możliwość wnioskowania o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne zarówno pracodawcom jak i osobom niepełnosprawnym prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą bezpośrednio z PFRON w Warszawie.

 • finansowanie wydatków na usługi i instrumenty rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu. Na ten cel przeznaczono kwotę 15.070 zł. Dział Rehabilitacji obsługuje to zadanie finansowo, natomiast jest ono realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze poprzez finansowanie m.in. szkoleń zawodowych, stypendiów i staży. W roku sprawozdawczym przedmiotowe dofinansowanie otrzymało 7 osób.

Wysokość wydatkowanych środków PFRON w 2009r. w ramach realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych przedstawia poniższy wykres.

Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej ogółem wydatkowano kwotę 2.023.490 zł. W ramach 2,5% środków przeznaczonych na obsługę realizowanych zadań ustawowych, do budżetu Miasta przekazano kwotę 50.588 zł.

Miasto Jelenia Góra jest uczestnikiem programów celowych ogłaszanych przez PFRON, w tym;

    • „Junior – program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów”.

W 2009 roku na przedmiotowy program uzyskano dofinansowanie w wysokości 22.181,07 zł. W wyniku jego realizacji, 7 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP, otrzymało świadczenia na rehabilitację zawodową.

    • „Program wyrównywania różnic między regionami”.

W roku 2009 prowadzona była obsługa merytoryczna umów zawartych w latach ubiegłych, dotyczących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, tj:

- od 2006 r. – obsługa 3 umów na utworzenie 4 stanowisk pracy,

- od 2007 r. – obsługa 1 umowy na utworzenie 1 stanowiska pracy dla 2 osób niepełnosprawnych.

    • „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”.

Program skierowany był do instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej. Celem programu była aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Środki finansowe mogły być wykorzystane na organizowanie szkoleń dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych, a także wyposażenie miejsc pracy i wynagrodzenie dla tych osób.

W roku 2009 prowadzona była obsługa merytoryczna i finansowa 2 umów:

- umowa z roku 2006 – 3 stanowiska pracy (kwota dofinansowania 162.400 zł.)

- umowa z roku 2007 – 1 stanowisko pracy (kwota dofinansowania 37.848 zł.)

Ponadto Dział Rehabilitacji prowadził również działania związane z ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry otwartym konkursem ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych w ramach wspierania działań na rzez osób niepełnosprawnych z zakresu:

- integracji i przeciwdziałania niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży,

- wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

- kształtowanie prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej.

W ramach konkursu złożonych zostało 16 ofert na łączną kwotę 102.539 zł. Po dokonaniu weryfikacji pod względem formalno-merytorycznym, podpisano 10 umów. Na ten cel, z budżetu Miasta wydatkowano kwotę 97.701 zł.

4. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział Świadczeń Rodzinnych

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, Ośrodek wydatkował kwotę 14.991.588zł.

Świadczenia rodzinne

W roku 2009 zasiłki rodzinne wypłacono na rzecz 5.065 dzieci na kwotę 3.474.848 zł. Osoby, które mają prawo do zasiłku rodzinnego, mogą być również uprawione do dodatków, których koszt wyniósł 3.925.013 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatek:

 • 353 osobom na kwotę 356.000 zł. z tytułu urodzenia dziecka,

 • 358 osobom na kwotę 1.124.163 zł. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

 • 365 osobom na kwotę 670.670 zł. z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

 • 273 osobom na kwotę 215.960 zł. z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

 • 2.070 osobom na kwotę 319.100 zł. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,

 • 66 osobom na kwotę 26.200 zł. z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,

 • 419 osobom w kwocie 463.920 zł. z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

 • 479 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 749.000 zł.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych wprowadziła również dwa rodzaje świadczeń, których przyznanie wiąże się bezpośrednio ze stanem zdrowia wnioskodawców, bądź też dzieci pozostających pod ich opieką. Z tego tytułu wypłacono:

 • zasiłek pielęgnacyjny dla 1.471 osób na łączną kwotę 2.992.680 zł,

 • świadczenie pielęgnacyjne dla 132 osób na łączną kwotę 564.864 zł.

Ponadto osobom uprawnionym opłacane były składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Takie świadczenia otrzymało 57 osób na kwotę 85.509 zł.

Od 1 stycznia 2009 r. po raz kolejny uległy zmianie przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych, wprowadzone ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie cytowanej powyżej ustawy. I tak:

 • okres zasiłkowy, który rozpoczął się 1 września 2008 r., został przedłużony do 31 października 2009 r., co skutkowało obowiązkiem zmiany z urzędu wszystkich decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych, wydanych przed 1 stycznia 2009 r.,

 • od 1 stycznia 2009 r. świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje nie tylko rodzicom, ale także osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka,

 • wniosek o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego może być złożony w każdym czasie przypadającym do końca okresu zasiłkowego, a nie tylko w terminie 4 miesięcy od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów zmianie uległy wysokości niektórych przyznawanych świadczeń rodzinnych, które od 1 listopada 2009 r. wynoszą miesięcznie:

 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat – 68 zł,

 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat – 91 zł,

 • zasiłek rodzinny na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 lat – 98 zł,

 • świadczenie pielęgnacyjne – 520 zł.

Na dotychczasowym poziomie pozostała wysokość kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych, jak również wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

Na mocy ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, od 1 listopada 2009 r.  przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Wzór powyższego zaświadczenia określony został w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2009 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży.

Świadczenia dla osób uprawnionych do alimentów

W okresie zasiłkowym, osobom uprawnionym do alimentów, których egzekucja była nieskuteczna, wypłacono:

 • zaliczkę alimentacyjną dla 5 osób na kwotę 3.170 zł,

 • świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 790 osób na kwotę 3.945.504 zł.

Szczegółowy wykaz świadczeń udzielonych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o zaliczce alimentacyjnej i postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jak również ich koszt przedstawia poniższy wykres.

Realizując zadania z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Ośrodek prowadził postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania:

 • skierowano 880 wezwań do dłużników alimentacyjnych celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczeń majątkowych,

 • przeprowadzono 248 wywiadów alimentacyjnych wraz z oświadczeniami majątkowymi,

 • przekazano komornikowi sądowemu 248 informacji, mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego,

 • wysłano 145 wniosków do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, skierowanie dłużnika do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych,

 • skierowano 471 wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego,

 • skierowano 471 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu.

Wysokość wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych należności w okresie sprawozdawczym wyniosła 535.998,26 zł, co stanowi znaczny wzrost w stosunku do roku 2008, w którym kwota wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych wyniosła 158.152,26 zł.

5. Zadania pozostałe.

Działając na podstawie:

 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 • rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r, w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych

Ośrodek był współorganizatorem prac społecznie użytecznych, które podejmowane były przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek sporządził i przekazał do Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze listę 730 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, w tym 308 kobiet i 422 mężczyzn, które mogą zostać skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych. W 2009 roku z 230 osób skierowanych, prace społecznie użyteczne podjęło 208 osób, przy czym liczba zgłoszonych miejsc pracy w 2009 r. wyniosła 137.

Z powodu odmowy podjęcia prac społecznie użytecznych lub ich przerwania, jak również z powodu braku współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowy zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymywania jego postanowień czy też nieuzasadnionej odmowy podjęcia zatrudnienia w 2009 r. 110 osób otrzymało decyzje odmawiające przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

W 2009 roku Ośrodek przekazał do budżetu miasta dochody w wysokości 1.349.907 zł pochodzące z:

  • odpłatności mieszkańców DPS „Pogodna Jesień” – 896.549 zł,

  • odpłatności osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt członków rodziny w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 29.138 zł,

  • odpłatności pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej – 98.394 zł,

  • odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 109.543 zł,

  • odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 5.816 zł,

  • tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwrócone przez dłużników alimentacyjnych – 123.839 zł,

  • spłaty przyznanych zasiłków celowych zwrotnych – 5.726 zł,

  • dochodów Ośrodka (czynsze, odsetki bankowe, inne) – 80.902 zł.

Działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która zobowiązała gminy do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osobom nie objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, pracownicy socjalni przeprowadzali wywiady środowiskowe, które były podstawą wydania 133 decyzji uprawniających do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

W okresie sprawozdawczym, realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, wydano 15.236 decyzji administracyjnych, w tym 14.875 decyzji dotyczących świadczeń pieniężnych i w usługach oraz 361 decyzji dotyczących domów pomocy społecznej, rodzin zastępczych i ich wychowanków, oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W sprawach świadczeń rodzinnych wydano 8.801 decyzji, w sprawie zaliczki alimentacyjnej 16 oraz 1.680 w sprawie funduszu alimentacyjnego.

Łącznie w 2009 roku wydano 25.866 decyzji administracyjnych, a udział liczbowy decyzji wydanych w poszczególnych sprawach przedstawia poniższy wykres.

W roku 2009 Ośrodek przystąpił do realizacji Projektu systemowego pn. „Postaw na siebie”. Projekt jest realizowany do 31.12.2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Działania projektowe skierowane były do 179 osób w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia, będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.

Wśród beneficjentów ostatecznych projektu znalazło się:

 • 36 osób realizujących indywidualny program usamodzielnienia, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze,

 • 61 osób realizujących programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, w tym 36 uczestników warsztatów terapii zajęciowej,

 • 82osoby realizujące kontrakty socjalne, objęte świadczeniami pomocy społecznej.

Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej jego uczestników poprzez: podniesienie kwalifikacji zawodowych, podwyższenie aspiracji zawodowych i osobistych, wzrost samooceny i wzmocnienie aktywnych postaw, wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rynku pracy, rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych przydatnych na rynku pracy oraz rehabilitację osób niepełnosprawnych.

Każdy z uczestników projektu miał możliwość wyboru instrumentów aktywnej integracji. Z doradztwa indywidualnego i warsztatów grupowych skorzystało 179 osób, w tym:

- z doradztwa zawodowego – 132 osoby,

- z treningu umiejętności psychospołecznych – 126 osób,

- z poradnictwa specjalistycznego z seksuologiem – 53 osoby,

- z treningu umiejętności rodzicielskich z pedagogiem – 89 osób,

- z poradnictwa prawnego – 120 osób,

- z poradnictwa psychologicznego – 129 osób.

Każdy z uczestników projektu miał możliwość wyboru dowolnego kursu lub szkolenia podnoszącego kompetencje zawodowe. Z tego instrumentu skorzystały 133 osoby, w tym:

- z kursu prawa jazdy – 52 osoby,

- z kursu komputerowego – 16 osób,

- z nauki języka obcego – 12 osób,

- ze szkoleń i kursów zawodowych takich jak: podstawy księgowości, opiekun dzieci i opiekun osób starszych z nauką języka obcego, kucharz, fryzjer z elementami wizażu, zdobienie paznokci, kosmetyczka z elementami wizażu, florystyka i bukieciarstwo z obsługą kasy fiskalnej, pracownik biurowy i prowadzenie sekretariatu, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, architektura terenów zielonych, elektromonter z odnowieniem uprawnień elektrycznych, grawer i instruktor narciarstwa – łącznie 53 osoby.

Instrumentami aktywnej integracji objęci byli również uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jeleniej Górze oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem, Oddział Terenowy w Jeleniej Górze.

W ramach projektu z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych i ćwiczeń usprawniających ruchowo skorzystały 62 osoby niepełnosprawne.

W ramach projektu został utworzony Klub Integracji Społecznej. Przy Klubie działała świetlica KIS, zapewniająca opiekę dzieciom uczestników projektu, w czasie odbywania przez nich zajęć. Na wyposażenie pomieszczeń, w których realizowany był projekt wydatkowano
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę
74.000 zł.

Kwota alokacji na realizację projektu w 2009 r. wyniosła 1.145.077,95 zł. Natomiast ostateczny koszt projektu, zamknął się w kwocie 1.008.680,13zł. Dzięki współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wszelkie formy wsparcia oferowane uczestnikom były bezpłatne.

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!