logo bip

EPUAP logo

Punkt Informacji dla osób niepełnosprawnych

EPUAP logo

logo bip

REGULAMIN

 udzielania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze

zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza

wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro.

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i zasady postępowania udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro i które realizuje się z pominięciem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wszczyna się, jeżeli przedmiot zamówienia odpowiada zadaniu opisanemu w planie finansowym MOPS w Jeleniej Górze  i mieści się w kwocie zaplanowanej na jego realizację.
 3. Przy ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych.
 4. Niedopuszczalne jest dzielenie zamówienia na części lub zaniżanie jego wartości w celu uniknięcia obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Realizacja zamówień prowadzona w oparciu o niniejszy Regulamin powinna być dokonywana w sposób celowy i oszczędny.

§ 2

 1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowity koszt wraz z kosztem dostawy, instalacji.
 2. Wartości zamówienia, przy których określone progi wymagają stosowanie odpowiednich procedur, są wartościami netto (bez podatku VAT).
 3. Podany w § 3 pkt 1 próg 20 000 zł (netto) dotyczy zakupu danej usługi lub towaru, bez względu na liczbę kupowanych sztuk. Przy czym dotyczy to towarów o tożsamych parametrach, w przeciwnym przypadku nie ma obowiązku sumowania wartości tych towarów i sprawdzania ich łącznej wartości.

§ 3

Ramowe procedury udzielania zamówień uregulowano w następującym układzie:

 1. zamówienia o wartości do 20 000 złotych,
 2. zamówienia o wartości od 20 000 złotych do 30 000 euro.

 § 4

 1. Realizacja zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 20 000 złotych, odbywa się w oparciu o Zapotrzebowanie (Załącznik nr 1) podpisane przez kierownika działu lub upoważnioną osobę i zaakceptowane przez dyrektora MOPS.
 2. Nie zwalnia to jednak z odpowiedzialności za to, aby wydatki na dostawę lub usługę były ponoszone w sposób efektywny i racjonalny.

§ 5

 1. Udzielenia zamówień o wartości mieszczącej się w przedziale od 20 000 złotych do 30 000 euro dokonuje się po przeprowadzeniu procedury rozeznania rynku, korzystając z formularza Zapytanie ofertowe (Załącznik nr 2).
 2. Przez rozeznanie rynku rozumie się porównanie cen u co najmniej trzech potencjalnych dostawców/wykonawców.
 3. Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną lub przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny i innych wymagań, jeżeli takie zostaną postawione.
 4. W uzasadnionych przypadkach cena nie musi być jedynym kryterium oceny oferty.

§ 6

 1. Zapytania ofertowe zarówno kierowane do wykonawców jak i przez nich składane oferty mogą być przekazywane: listem pocztowym, fax-em lub drogą elektroniczną.
 2. Unikać należy kierowania zapytań ofertowych do wykonawców, którzy wcześniej wykonali zamówienie dla MOPS Jelenia Góra bez należytej staranności, w szczególności:

˗          nie wykonali zamówienia w terminie,

˗          dostarczyli towary o niewłaściwej jakości,

˗          nie wywiązali się w terminie z warunków gwarancji lub rękojmi.

§ 7

 1. Po otrzymaniu ofert od wykonawców/dostawców, sporządza się Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego (Załącznik nr 3), zaakceptowany przez dyrektora MOPS.
 2. Wybranemu wykonawcy wystawia się zlecenie lub zawiera się umowę w formie pisemnej.

§ 8

Wszystkie zrealizowane zamówienia winny zostać ujęte w Rejestrze faktur (Załącznik nr 4) prowadzonym przez MOPS w Jeleniej Górze, jak też przez wyodrębnione jednostki organizacyjnie.

§ 9

Na pisemny wniosek osoby prowadzącej postępowanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor MOPS w Jeleniej Górze może wyrazić zgodę na odstępstwa od stosowania niniejszego regulaminu.

§ 10

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Okres przechowywania dokumentacji, o której mowa w Regulaminie musi być zgodny z Instrukcją Kancelaryjną.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem wydania zarządzenia o wprowadzeniu regulaminu w życie.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze
al. Jana Pawła II nr 7
58-506 Jelenia Góra
INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.