EPUAP logo

Punkt Informacji dla osób niepełnosprawnych

EPUAP logo

logo bip

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka muszą posiadać świadectwo ukończenia szkolenia realizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze prowadzi szkolenie według Programu Szkoleniowego „Rodzina” zgodnie z Umową Licencyjną nr 12/2018 z dn. 31.12.2018 r. na korzystanie z Programu Szkoleniowego „Rodzina” dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej - rejestracja Programu: decyzja nr 14/2018/RZ z dnia 7 listopada 2018 roku wydana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program Szkoleniowy „Rodzina” jest programem edukacyjnym o zasięgu ogólnopolskim. Przeznaczony jest dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla dyrektorów prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. Program w poszerzonym zakresie wykorzystywany jest również w ramach przygotowywania trenerów do prowadzenia szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej oraz kadry organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego tj. osób pracujących z dzieckiem i rodziną, w tym pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie, organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych i innych.

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej oraz nabycie przez osoby pracujące na rzecz dziecka i rodziny umiejętności wzmacniania i wspierania rodziny, zarówno rodziny naturalnej dziecka, jak i zastępczej (spokrewnionej z dzieckiem, niezawodowej, zawodowej rodziny zastępczej, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego).

Szkolenie według Programu Szkoleniowego „Rodzina”:

 • dostarcza uczestnikom informacji o pieczy zastępczej i umożliwia im zrozumienie potrzeb dziecka oraz ich własnych możliwości i potrzeb w odniesieniu do pracy w charakterze rodzica/opiekuna zastępczego,
 • pomaga uczestnikom podjąć lub kontynuować opiekę nad dzieckiem z większą świadomością występowania pewnych trudności wychowawczych, organizacyjnych, innych i ich wpływu na cały system rodzinny, tj. domowników i dalszej rodziny,
 • uświadamia konieczność podejmowania współpracy z rodziną naturalną dziecka oraz instytucjami i osobami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
 • stwarza możliwość lepszego poznania kandydatów, ich mocnych i słabych stron oraz motywacji i kwalifikacji opiekuńczo-wychowawczych.

 Program Szkoleniowy „Rodzina” dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej zawiera treści zawarte zgodne z  obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie szkoleń kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.

   Warunki przystąpienia do Procedury Kwalifikacyjnej przez kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej oraz rodziny zastępczej zawodowej.

 1. Przyjęcie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej oraz rodziny zastępczej zawodowej na szkolenie odbywa się na wniosek kandydatów.
 2. Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej oraz rodziny zastępczej zawodowej winni złożyć:
  • wniosek o przyjęcie na szkolenie,
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej uzyskane od lekarza rodzinnego,
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej uzyskane od lekarza psychiatry,
  • oświadczenie, że kandydaci nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza nie jest im ograniczona ani zawieszona, że nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych oraz, że wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego (druk oświadczenia złożony pod odpowiedzialnością karną,
  • informację o sytuacji mieszkaniowej i finansowej,
  • życiorysy kandydatów napisane według wskazówek,
  • zaświadczenia o wysokości dochodów kandydatów,
  • akt  małżeństwa (w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim),
  • kserokopię dowodu osobistego,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów,
  • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności kandydatów,
 3. Kandydaci na szkolenie zobowiązani są do przekazania dokumentów, o których mowa w pkt. 2 do organizatora w terminie do 21 dni od dnia uzyskania informacji od Organizatora.
 4. Dokumenty, o których mowa w punkcie 2 Organizator uzupełnia o:
  • kwestionariusz dotyczący kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej uzupełniony przez upoważnionych pracowników Organizatora.
  • potwierdzenie kandydatów o zapoznaniu się z Procedurą Kwalifikacyjną ustaloną przez Organizatora,
  • w przypadku posiadania przez Kandydatów własnych dzieci – o opinię szkolną dotyczącą dotychczasowego wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczej oraz funkcjonowania dzieci w środowisku szkolnym,
 5. Organizator dokonuje analizy uzyskanych dokumentów, w wyniku której kieruje kandydatów na badania psychologiczne, mające na celu określenie posiadania przez kandydatów predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
 6. Opina psychologiczna oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 2 i 4 stanowią podstawę do dokonania przez Organizatora oceny kandydatów pod względem spełniania warunków, o których mowa w rozdziale I pkt. 4 niniejszej Procedury Kwalifikacyjnej.
 7. Kandydaci uzyskujący pozytywną ocenę spełnienia warunków, o których mowa w rozdziale I pkt. 4 niniejszej Procedury otrzymują od Organizatora skierowanie na szkolenie.
 8. Po zakończeniu szkolenia odbywa się ocena kwalifikacyjna do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Na posiedzeniu zespołu kwalifikacyjnego złożonego z trenerów prowadzących szkolenie, psychologa oraz przedstawicieli Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej następuje ocena spełniania przez kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej warunków, o których mowa w rozdziale I pkt. 4 Procedury Kwalifikacyjnej.

     

Wszystkie wzory pism, wniosków oraz oświadczeń można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 w Dziale Opieki nad Rodziną     i  Dzieckiem IV piętro, pokój 414 lub 415

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Polityka cookies