EPUAP logo

Punkt Informacji dla osób niepełnosprawnych

EPUAP logo

logo bip

     Od dnia 01 stycznia 2012 r. kwestie pieczy zastępczej nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców biologicznych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447).

 

Rodzina zastępcza jest jedną z form rodzinnej pieczy zastępczej nad dziećmi pozbawionymi częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. O umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej decyduje sąd rodzinny. Aby stać się rodziną zastępczą, kandydaci są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia, zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające posiadanie odpowiednich predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej.

 

Wyróżnia się następujące typy rodzin zastępczych:

 1. rodzina zastępcza spokrewniona - funkcję tę mogą pełnić osoby będące wstępnymi (babcia, dziadek) lub rodzeństwem dziecka.
 2. rodzina zastępcza niezawodowa - funkcję rodziny zastępczej pełnią osoby niebędące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.
 3. rodzina zastępcza zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna (w rodzinie zastępczej zawodowej może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci, w szczególnych wypadkach np. w wypadku licznego rodzeństwa liczba dzieci umieszczonych w takiej rodzinie może być większa).

Jakie warunki należy spełnić, aby zostać rodziną zastępczą?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 8. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (dla udokumentowania wymagane jest zaświadczenie
  o niekaralności);
 9. w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów (co należy udokumentować przedstawiając zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach);

Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych

Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:.

 • 785,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
 • 1189,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej;

Rodzinie zastępczej na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 239,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

 

Od 1 stycznia 2022r. zgodnie z wprowadzonymi zmianami dotyczącymi dodatku wychowawczego 500+ dla rodzin zastępczych oraz dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie ww. świadczenia:

 • wnioski o przyznanie ww. świadczenia należy składać drogą elektroniczną do ZUS od dnia 01 lutego 2022 r.(świadczenie zostanie przyznane na okres od 01 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.),
 • - wszystkie wnioski złożone przez wnioskodawców przed 01 stycznia 2022 r. będą realizowane przez miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze – Dział Opieki nad Rodziną i Dzieckiem do dnia 31 maja 2022 r.
 • nowo powstałe rodziny zastępcze po 01 stycznia 2022 r. składają wnioski o przyznanie dodatku wychowawczego 500 + do ZUS.

Według nowych zasad, wnioski o przyznanie świadczenia 500 + można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Od 1 lipca 2021r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu "Dobry start" zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start.

Począwszy od roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych - zapewniając w pełni zautomatyzowany proces obsługi rządowego programu "Dobry start".

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie dobry start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze
al. Jana Pawła II nr 7
58-506 Jelenia Góra
INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.