Wniosek o przyznanie świadczenia Funduszu Alimentacyjnego

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
BĘDĄ PRZYJMOWANE PO POPRAWNYM WYPEŁNIENIU WRAZ Z KOMPLETEM DOKUMETÓW


 Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy trwający od 1 października 2017r. do 30 września 2018r.  można składać od 1 sierpnia 2017r.


 W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w terminie:


•    do 31 sierpnia 2017r. ustalenie prawa do świadczeń i wypłata przysługująca za miesiąc październik 2017r. następuje do dnia 31 października 2017r.
•    od 1 września do 31 października 2017r. ustalenie prawa do świadczeń i wypłata przysługująca za miesiąc październik 2017r. następuje do dnia 30 listopada 2017r.


WYMAGANE DOKUMENTY:


•  poprawnie wypełniony wniosek,
•  kopia wyroku zasądzającego alimenty ( w przypadku braku jakichkolwiek zmian i korzystania obecnie z funduszu alimentacyjnego można pominąć),
•  zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów oraz wysokości wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2016 (data zaświadczenia z miesiąca, w którym jest składany wniosek) lub zaświadczenie z sądu okręgowego w przypadku, gdy egzekucja nie jest prowadzona przez komornika,
• zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) każdego członka rodziny
•   zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o wysokości przychodu oraz wysokości i formie opłaconego podatku dochodowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,  
•   w przypadku utraty dochodu przez członka rodziny należy dostarczyć – dokument potwierdzający jego utratę (np. świadectwo pracy, umowa zlecenia, umowa o dzieło, informacja o wykreśleniu działalności gospodarczej zaświadczenie o uzyskaniu urlopu wychowawczego itp.) oraz wysokość utraconego dochodu (np. PIT-11 za 2016r.)
•   w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w 2016r. należy dostarczyć dokument określający wysokość dochodu oraz liczbę miesięcy, w których był osiągnięty (np. umowa o pracę lub umowę zlecenie plus PIT -11 za 2016r.),
•   w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w 2017r. należy dostarczyć dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany (np. w przypadku podjęci pracy w czerwcu 2017r. należy dostarczyć umowę o pracę lub umowę zlecenia oraz zaświadczenie od pracodawcy o wysokości osiągniętego dochodu za lipiec 2017r.)
•    osoba pełnoletnia pobierająca świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest zobowiązana dostarczyć zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o kontynuowaniu nauki (w przypadku szkoły z datą wrzesień 2017r., w przypadku szkoły wyższej z datą październik 2017r.)
•   inne dokumenty, we tym m.in. zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego; oświadczenie o dochodzie w przypadku rozliczania się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowy.

W przypadku jakichkolwiek zmian w sytuacji dochodowej, rodzinnej lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy niezwłocznie poinformować Dział Świadczeń Rodzinnych.