Świadczenia Rodzinne

Wnioski o zasiłek rodzinny na kolejny okres, trwający od 1 listopada 2017r. do 30 października 2018r. można składać od 1 sierpnia. Dotyczy to wniosków składanych osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, jak i tych, które zostaną przesłane drogą elektroniczną za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi udostępnionych na ministerialnym portalu „Empatia”, a także poprzez systemy bankowe, PUE ZUS.


•    Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o zasiłek rodzinny na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie zasiłku rodzinnego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc listopad nastąpi do 30 listopada tego roku.
•  W przypadku, gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 października danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia tego roku.
•  W przypadku, gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 listopada do 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc listopad i grudzień nastąpi nie później niż do ostatniego dnia lutego roku następnego.
•   Wnioski składane od 1 stycznia będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.


Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty:


•    674zł;
•  w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764zł.


Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:


•    95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
•    124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
•    135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.


Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.