Dzienny Dom „Senior+”

w Jeleniej Górze

ul. Wiejska 29, 58 – 500 Jelenia Góra

czynny w dni robocze w godzinach 8:00-16:00

tel. (75) 629 90 99

e-mail: senior.wiejska@mops.jelenia-gora.pl

główny specjalista Dziennego Domu „Senior+”

Mariola Pietkiewicz

Seniorplus

Dzienny Dom „Senior+” w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej 29 został utworzony z dniem 1 stycznia 2019 roku, a oficjalnie otwarty w lutym 2019 r. Placówka jest ośrodkiem wsparcia dziennego, który został włączony w strukturę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.

Dzienny Dom „Senior+” powstał w oparciu o środki finansowe Miasta Jelenia Góra oraz środki zewnętrzne pozyskane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Dzienny Dom „Senior+” przeznaczony jest dla osób zamieszkałych na terenie Miasta Jelenia Góra, które ukończyły 60-ty rok życia i są nieaktywne zawodowo oraz nie wymagają opieki pielęgnacyjno-lekarskiej.

Dzienny Dom „Senior+” posiada 30 miejsc, czynny jest w dni robocze w godzinach od 8.00 – 16.00, a pensjonariusze uczestniczący w zajęciach mają zapewniony 8-godzinny pobyt, w trakcie którego świadczone są usługi mające na celu zaspokojenie potrzeb bytowych, edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich.
Pensjonariusze kierowani są do Dziennego Domu „Senior+” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze na podstawie decyzji administracyjnej, w której określa się wysokość odpłatności za pobyt wraz z wyżywieniem. Zasady odpłatności za pobyt pensjonariuszy określa Uchwała Nr 184.XVII.2020 Rady Miejskiej w Jeleniej Górze z dnia 26 luty 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatnością za w Dziennym Domu Społecznej w Jeleniej Górze oraz Dziennym Domu „Senior+” w Jeleniej Górze.

Do zakresu działania Dziennego Domu „Senior+” należy między innymi zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych, poprzez prowadzenie terapii zajęciowej służącej utrzymaniu sprawności psychofizycznej oraz zapewnienie dwóch posiłków dziennie (śniadanie i obiad). Wszelkie podejmowane działania realizowane są z uwzględnieniem zasad zapewnienia pensjonariuszom poczucia bezpieczeństwa, poszanowania praw i godności osobistej oraz wzajemnej życzliwości i zaufania wobec siebie i pracowników Dziennego Domu „Senior+”.

Dzienny Dom „Senior+” zaprasza Seniorów, którzy chcieliby spędzić czas w miłym towarzystwie, podczas zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę.
Oferujemy spotkania z muzyką, sztuką, spacery, ćwiczenia ruchowe i inne, zgodnie z zainteresowaniami. Zapewniamy możliwość uczestniczenia w życiu kulturalno-artystycznym miasta. Organizujemy wyjazdy tematyczne.

Z A P R A S Z A M Y !