ZAPYTANIE OFERTOWE - przeprowadzenie cyklu superwizji grupowej

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu superwizji grupowej dla pracowników socjalnych pracujących w terenie z rodzinami dysfunkcyjnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

 

Czytaj więcej...

Decyzja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o zastosowaniu uproszczonej procedury realizacji zadania publicznego „Pomoc w potrzebie - Wigilia 2015”

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zdecydował o zastosowaniu procedury uproszczonej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.). Uwagi dotyczące załączonej oferty można zgłaszać w terminie do 1 grudnia 2015 r. drogą mailową na adres dag@mops.jelenia-gora.pl lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Dziale Administracyjno-Gospodarczym al. Jana Pawła II 7 w Jeleniej Górze, pok. 109.

treść oferty realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego"

Prezydent miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w okresie od 15 kwietnia 2015r. do 31 grudnia 2019r. zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - "Prowadzenie placówki opiekuczńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego".

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2015 roku.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2015 roku.

treść ogłoszenia

wzór oferty (pdf)

wzór oferty (doc)

oświadczenie - załącznik do oferty

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015-2019 zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015-2019 zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia