Nabór na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W JELENIEJ GÓRZE

zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia pracy w Dziale Opieki nad Rodziną
i Dzieckiem w MOPS w Jeleniej Górze przy realizacji zadań wynikających z ustawy
z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2015 r. poz.332 ze zmianami).–
KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony,

Ilość etatów: 1

System pracy: zadaniowy czas pracy 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
  • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi
   w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji, lub kursem kwalifikacyjnym   z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka
  • składający ofertę nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, ani też osobą aktualnie bądź w przeszłości pozbawioną władzy rodzicielskiej, lub której władza rodzicielska została ograniczona bądź zawieszona, powinien wypełniać obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,

 Wymagania pożądane:

 • sumienność, samodzielność, odpowiedzialność,
  • komunikatywność, empatia,
  • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
  • zdolności organizacyjne, zaangażowanie,
  • wysoka kultura osobista,
  • mile widziany 2 letni staż pracy,

 Zakres wykonywanych zadań:

 Do koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy m.in. :

 • Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka
  w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
 • Przygotowanie we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
 • Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu poprzez inicjowanie grup wsparcia i samopomocy.
 • Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej reedukacyjnej i rehabilitacyjnej.
 • Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
 • Udzielenie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej
  w oparciu o indywidualne programy usamodzielnienia.
 • Przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej, którym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Przedstawianie Kierownikowi Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem miesięcznego sprawozdania dotyczącego prowadzonej pracy z dzieckiem i rodziną zastępczą.
 • Merytoryczne wspieranie rodzin zastępczych oraz pomoc w przezwyciężeniu problemów wychowawczych.
 • Nawiązanie bezpośredniego kontaktu z rodzinami zastępczymi oraz monitorowanie procesu adaptacji dziecka w rodzinie zastępczej, jego rozwoju psychofizycznego, zaburzeń rozwojowych lub postępów w rozwoju dziecka..
 • Współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie umożliwienia dzieciom przebywających w rodzinie zastępczej powrotu do rodziny biologicznej.
 • Inicjowanie nowych form wsparcia uwzględniających zasoby środowiska lokalnego dla rodzin i dzieci w rodzinach zastępczych.
 • Sporządzenie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.
 • Współpraca z instytucjami zajmują się szeroko pojętą pomocą dziecku i rodzinie
  w szczególności z Sądem Rodzinnym, kuratorami, szkołami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym oraz placówkami zajmującymi się instytucjonalną pieczą zastępczą.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata oraz doświadczenie zawodowe,
  • aktualne CV,
  • list motywacyjny,
  • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
   o ochronie danych osobowych (
  • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
  • oświadczenie o stanie zdrowia,
  • oświadczenie o treści „ Nie jestem i nie byłem/am aktualnie bądź w przeszłości pozbawiona/y władzy rodzicielskiej, a także władza rodzicielska nie została mi zawieszona, ani ograniczona”
  • oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego (w przypadku, gdy taki obowiązek
   w stosunku do składającego ofertę wynika z tytułu egzekucyjnego)

 Termin realizacji zadania: umowa o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy.

            Dokumenty należy składać do dnia 28 stycznia 2016 r. do godziny 12.00 w zamkniętej kopercie w Dziale Kadr Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 7 (II piętro, pokój 202) z dopiskiem: „Oferta dotycząca podjęcia pracy w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem na stanowisku koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

 MOPS w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

                                                                                                     Dyrektor MOPS- Jelenia Góra

                                                                                  Wojciech Łabun

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd