Nabór na wolne stanowisko - pracy w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem w MOPS w Jeleniej Górze przy realizacji zadań ASYSTENTA RODZINY

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ


W JELENIEJ GÓRZE


zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia pracy w Dziale Opieki nad Rodziną
i Dzieckiem w MOPS w Jeleniej Górze przy realizacji zadań ASYSTENTA RODZINY wynikających
z ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2016 r., poz.575).


Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Ilość wolnych etatów: 1
System pracy: zadaniowy czas pracy


 Wymagania niezbędne:

•    wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
•    wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określonego
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r.
w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz.U. 2011 nr 272 poz. 1608)  
i udokumentowany co najmniej roczny staż w pracy z dziećmi lub rodziną lub
•    wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną oraz udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
•    składający ofertę nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, ani też osobą aktualnie bądź w przeszłości pozbawioną władzy rodzicielskiej, lub której władza rodzicielska została zawieszona, bądź ograniczona, powinien wypełniać obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
 Wymagania pożądane:
•    sumienność, samodzielność, odpowiedzialność,
•    komunikatywność, empatia,
•    wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
•    zdolności organizacyjne, zaangażowanie,
•    wysoka kultura osobista,


 Zakres wykonywanych zadań:
 Do asystenta rodziny należy m.in. :

1.    Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym. Plan pracy z rodziną powinien obejmować zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także terminy ich realizacji oraz przewidywane efekty,
2.    Określenie wspólnie z rodziną podstawowych problemów występujących w rodzinie oraz zmotywowanie rodziny do współpracy i działań zmierzających do ich pokonania.
3.    Wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w zakresie:
•    prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (organizowanie czasu wolnego dzieciom, budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka),
•    dbania o zdrowie (higiena, pielęgnacja, prawidłowe odżywianie, rekreacja, w razie potrzeby: leczenie i rehabilitacja),
•    gospodarowania budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków, oszczędne gospodarowanie mediami),
•    pozyskiwania usług na rzecz domu i rodziny (np. związanych z naprawą, załatwianiem spraw urzędowych, znalezieniem pracy, kontaktów ze służbą zdrowia),
•    usamodzielniania się poprzez uzupełnianie wykształcenia i podjęcie pracy, dbałości
o edukację i rozwój dzieci.
4.    Opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu
w pieczy zastępczej,
5.    Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych,
6.    Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
7.    Wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym
8.    Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
9.    Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
10.    Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
11.    Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
12.    Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci oraz dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
13.    Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
14.    Sporządzenie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
15.    Informowanie rodziny o możliwościach skorzystania z pomocy i usług różnych instytucji
w zależności od potrzeb.
16.    Pomoc rodzinie w rozszerzeniu kontaktów, stymulowanie podopiecznego do samodzielnego poszukiwania w swoim otoczeniu nowych możliwości : sił, osób, grup, instytucji,  lub ułatwianie mu tego np. poprzez towarzyszenie i wsparcie.
17.    Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:


•    dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata oraz doświadczenie zawodowe,
•    aktualne CV,
•    list motywacyjny,
•    oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2016 r., poz. 922)
•    oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
•    oświadczenie o stanie zdrowia,
•    oświadczenie o treści „ Nie jestem i nie byłem/am aktualnie bądź w przeszłości pozbawiona/y władzy rodzicielskiej, a także władza rodzicielska nie została mi zawieszona, ani ograniczona”
•    oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego (w przypadku, gdy taki obowiązek
w stosunku do składającego ofertę wynika z tytułu egzekucyjnego)
 
 Termin realizacji zadania: umowa o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy.


     Dokumenty należy składać do dnia 21 października 2016 r. do godziny 15.00 w zamkniętej kopercie w Dziale Kadr Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 7 (I piętro, pokój 101b) z dopiskiem: „Oferta dotycząca podjęcia do pracy w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem na stanowisku asystent rodziny”.
 MOPS w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.


 
 
Dyrektor MOPS w Jelenia Góra
                            Wojciech Łabun

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd