Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – radca prawny

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w JELENIEJ GÓRZE

58-506 JELENIA GÓRA al. Jana Pawła II 7 TEL 75 75 239 51

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – radca prawny.

Liczba etatów: 1/4 etatu

1.Wymagania niezbędne:

 

 • określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902);
 • wykształcenie wyższe prawnicze, egzamin radcowski i wpis na listę radców prawnych;

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów prawa, w szczególności w zakresie ustaw: o pracownikach         samorządowych; o samorządzie powiatowym, o samorządzie gminnym; o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; o pomocy społecznej; o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób         niepełnosprawnych; kodeksu postępowania administracyjnego;
 • co najmniej 10-letnie doświadczenie w pracy w jednostkach pomocy społecznej i znajomość zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze;
 • doświadczenie w pracy z klientami Ośrodka, z uwzględnieniem osób będących w kryzysie i osób z niepełnosprawnością;
 • dyspozycyjność.

3. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:

 • praca w wymiarze 1/4 czasu pracy;
 • miejsce pracy znajduje się budynku MOPS, al. Jana Pawła II 7 w budynku dostosowanym dla osób z niepełnosprawnościami,
 • przewidywany termin zatrudnienia to marzec 2017 r.

4. Zakres obowiązków:

 • poradnictwo prawne osobom będącym w kryzysie;
 • obsługa prawna Ośrodka w szczególności w zakresie realizacji zadań powiatua

5. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie - (kserokopia świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu itp.), doświadczenie zawodowe - (kserokopie świadectw pracy), kwalifikacje i umiejętności,
 • oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie o następującej treści: Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydat jest osobą z niepełnosprawnością.

Uwaga:

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)” oraz własnoręcznym podpisem.

6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 (I piętro) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze – radca prawny” w terminie do dnia 27.02.2017 r. (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).

Ogłoszenie jest opublikowane: w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze www.mops.bip.jeleniagora.pl i na stronie internetowej MOPS Jelenia Góra www.mops.jelenia-gora.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Jelenia Góra al. Jana Pawła II 7.

7. Informacje dodatkowe:

a) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone;

b) kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

c) oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone;

d) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miasta Jelenia Góra i na stronie internetowej MOPS oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Jeleniej Górze,

e) osoba wybrana spośród kandydatów na wyżej wymienione stanowisko, która podejmuje pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), zobowiązana będzie do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony (6 m-cy) oraz do zdania egzaminu końcowego warunkującego dalsze zatrudnienie.

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Jeleniej Górze

Wojciech Łabun

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd