Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – księgowy

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w JELENIEJ GÓRZE

58-506 JELENIA GÓRA  Al. Jana Pawła II 7 TEL 75 752-39-51

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – księgowy


Liczba etatów: 1

1.    Wymagania niezbędne:

•    wykształcenie min. średnie o kierunku ekonomicznym i co najmniej 2 letni staż pracy
(preferowane w księgowości budżetowej),
•    obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
•    osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe,
•    nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
•    znajomość ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.), ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.),  ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2016 r. poz. 446 ze zm.)  i samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.),
•    komunikatywność,  umiejętność pracy w zespole, zdolności analityczne,
•    znajomość techniki komputerowej, szczególnie w zakresie pakietu Ms Office, programów księgowych.
 
3. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:
•    miejsce pracy znajduje się budynku MOPS, al. Jana Pawła II 7, w budynku dostosowanym dla osób z niepełnosprawnościami,
•    praca ma charakter biurowy,
•    praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
•    wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie,
•    przewidywany okres zatrudnienia to wrzesień 2017 r.

4. Zakres obowiązków:
•    prawidłowe i bieżące sporządzanie dowodów księgowych,
•    szczegółowa ewidencja księgowa dochodów i wydatków,
•    bieżące i prawidłowe prowadzenie zapisów operacji finansowych,
•    sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym oraz ich opisywanie,
•    dekretowanie dokumentów,
•    sporządzanie danych do sprawozdań finansowych,
•    uzgadnianie sald rozrachunkowych,
•    ewidencja i rozliczanie zaangażowania środków budżetowych,
•    obsługa bankowości elektronicznej,
•    ewidencja upomnień i realizacja tytułów wykonawczych nienależnie pobranych świadczeń.

5. Wymagane dokumenty:
•    życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
•    list motywacyjny,
•    kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie - (kserokopia świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu itp.), doświadczenie zawodowe - (kserokopie świadectw pracy), kwalifikacje i umiejętności,
•    oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,
•    oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie o następującej treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
•    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
•    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydat jest osobą z niepełnosprawnością.

Uwaga:

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r.  poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)”
oraz własnoręcznym podpisem.

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 (I piętro) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze – księgowy” w terminie do dnia  20.06.2017 r. (decyduje data złożenia w MOPS)
Ogłoszenie jest opublikowane: w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze www.mops.bip.jeleniagora.pl i na stronie internetowej MOPS Jelenia Góra www.mops.jelenia-gora.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Jelenia Góra al. Jana Pawła II 7.

6. Informacje dodatkowe:
a) o zakwalifikowaniu do następnego etapu rekrutacji osoby, które spełnią warunki formalne, zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem na wskazany adres,
b) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miasta Jelenia Góra i na stronie internetowej MOPS oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Jeleniej Górze,
c) osoba wybrana spośród kandydatów na wyżej wymienione stanowisko, która  podejmuje pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), zobowiązana  jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony (6 m-cy) oraz do zdania egzaminu końcowego warunkującego dalsze zatrudnienie.

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.

Wojciech Łabun
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jeleniej Górze
 
WYNIKI NABORU
DMC Firewall is a Joomla Security extension!