Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych - podinspektor

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w JELENIEJ GÓRZE
58-506 JELENIA GÓRA Al. Jana Pawła II 7 TEL 75 752-39-51
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych
podinspektor
Liczba etatów: 1

1.    Wymagania niezbędne:

•    wykształcenie wyższe,
•    obywatelstwo polskie,
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
•   brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

•  znajomość m.in. przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. u. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), ustawy
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 214), ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1418 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2017 r. poz. 489),
•  umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, internet, poczta elektroniczna),
•    umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
•    doświadczenie w pracy zawodowej w administracji (praca biurowa, przy obsłudze klienta),
•  komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność samodzielnej analizy dokumentów.

3. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:

•    praca ma charakter biurowy,
•    miejsce pracy znajduje się budynku MOPS, al. Jana Pawła II 7,
•    wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie,
•    praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
•    przewidywany termin zatrudnienia to lipiec 2017 r.

4. Zakres obowiązków:

•    przyjmowanie, rejestrowanie i kompletowanie wniosków o przyznanie prawa do świadczeń,
•    prowadzenie postępowań administracyjnych,
•    przygotowywanie decyzji administracyjnych,
•    prowadzenie polityki finansowo-księgowej przyznanych świadczeń pieniężnych,
•    udzielanie informacji na temat zasad przyznawania świadczeń,
•    wykonywanie zadań przy użyciu systemów informatycznych obsługujących postępowanie w sprawie ustalania uprawnień do świadczeń,
•    prowadzenie ewidencji,
•    archiwizacja dokumentacji.

5. Wymagane dokumenty:

•    życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
•    list motywacyjny,
•    kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie - (kserokopia świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu itp.), doświadczenie zawodowe - (kserokopie świadectw pracy), kwalifikacje i umiejętności,
•    oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,
•    oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie o następującej treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
•    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
•    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydat jest osobą z niepełnosprawnością.

Uwaga:

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)” oraz własnoręcznym podpisem.

6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 (I piętro) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze – podinspektor” w terminie do dnia  23.06.2017 r. (decyduje data złożenia w MOPS)

Ogłoszenie jest opublikowane: w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze www.mops.bip.jeleniagora.pl i na stronie internetowej MOPS Jelenia Góra www.mops.jelenia-gora.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Jelenia Góra al. Jana Pawła II 7.

7. Informacje dodatkowe:

a) o zakwalifikowaniu do następnego etapu rekrutacji osoby, które spełnią warunki formalne, zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem na wskazany adres,
b) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miasta Jelenia Góra i na stronie internetowej MOPS oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze,
c) osoba wybrana spośród kandydatów na wyżej wymienione stanowisko, która  podejmuje pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), zobowiązana  jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony (6 m-cy) oraz do zdania egzaminu końcowego warunkującego dalsze zatrudnienie.

 

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.


Wojciech Łabun Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jeleniej Górze

 

Wyniki naboru

Our website is protected by DMC Firewall!