Nabór na wolne stanowisko – wychowawca w Świetlicy dla Dzieci

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w JELENIEJ GÓRZE
58-506 JELENIA GÓRA  al. Jana Pawła II 7 tel. 75-752-39-51
ogłasza nabór na wolne stanowisko – wychowawca w Świetlicy dla Dzieci


Liczba etatów - 1


1. Wymagania niezbędne:


a. obywatelstwo polskie,
b. ukończone studia wyższe: na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej.

2.Wymagania dodatkowe:


a. znajomość specyfiki pracy w świetlicy dla dzieci,
b. znajomość metod pracy z dziećmi i młodzieżą sprawiającą problemy wychowawcze,
c. umiejętność organizacji pracy,
d. dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność,
e. odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność,
f. odporność na stres.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


a. prowadzenie zajęć grupowych z uwzględnieniem opinii innych instytucji i własnych obserwacji,
b. pomoc dziecku w kompensowaniu braków z zakresu wiedzy szkolnej i poszerzanie jego wiedzy o świecie,
c. praca z rodzicami wychowanków,
d. prowadzenie dokumentacji określonej w Regulaminie Świetlicy,  
e. planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć kulturalno – oświatowych z dziećmi     i młodzieżą,
f. rozwijanie zainteresowań wychowanków świetlicy w ramach zajęć tematycznych, stwarzanie warunków do samorealizacji,
g. prowadzenie zajęć rozwijających sprawność fizyczną (np. gry zespołowe, zabawy zręcznościowe), organizacja czasu wolnego (np. gry i zabawy, uczestnictwo w imprezach kulturalnych np. wyjścia do kina, muzeum, organizowanie wycieczek),
h. uczenie poszanowania tradycji, ciągłości kulturowej,
i. przygotowywanie dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenie samodzielności w życiu,
j. zakup artykułów spożywczych oraz niezbędnych rzeczy potrzebnych do prowadzenia zajęć tematycznych, oraz rozliczanie faktur za zakupione rzeczy i artykuły spożywcze,
k. utrzymanie pomieszczeń Świetlicy w czystości i porządku,
l. wykonywanie innych poleceń przełożonego w ramach powierzonego zakresu czynności.

4.Warunki zatrudnienia:


a. umowa o prace
b. wymiar czasu pracy: ¾ etatu
c.p rzewidywany okres zatrudnienia – październik 2017 r.


5.Wymagane dokumenty:


a. życiorys (CV) z uwzględnieniem  przebiegu pracy zawodowej,
b. list motywacyjny,
c. kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie - (kserokopia świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu itp.),  
d. oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,
e. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej,
f. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
g. oświadczenie, iż kandydat nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
h. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona,
i. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,
j. Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r.  poz. 922 ze zm.)

6.Dodatkowe informacje:


a. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 (I piętro) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – wychowawca w Świetlicy dla Dzieci w terminie do dnia  02.10.2017 r. (decyduje data wpływu oferty do MOPS w Jeleniej Górze).
b. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 075 752 39 51 wew. 217
c. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby ubiegające się o pracę na stanowisku wychowawca w Świetlicy dla Dzieci zostaną poinformowane telefonicznie.
d. Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej rekrutacji nie są odsyłane.
MOPS w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.


Wojciech Łabun
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jeleniej Górze

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd