Ogłoszenie o naborze na stanowisko - KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W JELENIEJ GÓRZE
zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia pracy
w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem w MOPS w Jeleniej Górze
na stanowisku
KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
Ilość wolnych etatów: 1.
System pracy: zadaniowy system czasu pracy.
Termin rozpoczęcia pracy: marzec 2018 r.


Wymagania niezbędne:
•    wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub,
•    wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji, lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną, lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
•    składający ofertę nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, ani też osobą aktualnie bądź w przeszłości pozbawioną władzy rodzicielskiej, lub której władza rodzicielska została ograniczona bądź zawieszona, powinien wypełniać obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.


 Wymagania dodatkowe:
• znajomość ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.) oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
• sumienność, samodzielność, odpowiedzialność,
• komunikatywność, empatia, zaangażowanie,
• wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
• zdolności organizacyjne,
• wysoka kultura osobista,
• odporność na stres.


Zakres wykonywanych zadań:
Do koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy m.in. :

•    udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
•    przygotowanie we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
•    pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu poprzez inicjowanie grup wsparcia i samopomocy,
•    zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
•    zgłaszanie do ośrodka adopcyjnego informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
•    udzielenie wsparcia pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej w oparciu o indywidualne programy usamodzielnienia,
•    merytoryczne wspieranie rodzin zastępczych oraz pomoc w przezwyciężeniu problemów wychowawczych,
•    nawiązanie bezpośredniego kontaktu z rodzinami zastępczymi oraz monitorowanie procesu adaptacji dziecka w rodzinie zastępczej, jego rozwoju psychofizycznego, zaburzeń rozwojowych lub postępów w rozwoju dziecka,
•    współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie umożliwienia dzieciom przebywających w rodzinach zastępczych powrotu do rodziny biologicznej,
•    inicjowanie nowych form wsparcia uwzględniających zasoby środowiska lokalnego dla rodzin i dzieci w rodzinach zastępczych,
•    przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej, pieczy, zastępczej, którym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
•    przedstawianie Kierownikowi Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem miesięcznego sprawozdania dotyczącego prowadzonej pracy z dziećmi i rodzinami zastępczymi,
•    sporządzenie na wniosek sądu, opinii o rodzinach zastępczych i ich członkach,
•    współpraca z instytucjami zajmują się szeroko pojętą pomocą dziecku i rodzinie w szczególności z Sądem Rodzinnym, kuratorami, szkołami, Publiczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Ośrodkiem Adopcyjnym oraz placówkami zajmującymi się instytucjonalną pieczą zastępczą.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•    dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata oraz doświadczenie zawodowe,
•    aktualne CV,
•    list motywacyjny,
•    oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2016 r., poz. 922)”,
•    oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
•    oświadczenie o stanie zdrowia,
•    oświadczenie o treści „Nie jestem i nie byłem/am aktualnie bądź w przeszłości pozbawiona/y władzy rodzicielskiej, a także władza rodzicielska nie została mi zawieszona, ani ograniczona”,
•    oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego (w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do składającego ofertę wynika z tytułu egzekucyjnego).

    Dokumenty należy składać do dnia 23 lutego 2018 r. do godziny 15.30 w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 (I piętro) z dopiskiem: „Oferta dotycząca podjęcia pracy w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem na stanowisku koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

MOPS w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.


W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.


Dyrektor MOPS w Jelenia Góra
Wojciech Łabun

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd