Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych - 4 etaty

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w JELENIEJ GÓRZE
58-506 JELENIA GÓRA Al. Jana Pawła II 7 TEL 75 752-39-51
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych


Liczba etatów: 4


1.   Wymagania niezbędne:
•   wykształcenie wyższe,
• obywatelstwo polskie,
•  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
•   brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•   nieposzlakowana opinia.


2. Wymagania dodatkowe:
•   znajomość m.in. przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), ustawy o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1851), rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1465), ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2017 r. poz. 489 ze zm.),
•  umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, internet, poczta elektroniczna),
•   umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
•  doświadczenie w pracy zawodowej w administracji (praca biurowa, przy obsłudze klienta),
•komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność samodzielnej analizy dokumentów.


3. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:
•   praca ma charakter biurowy,
•   miejsce pracy znajduje się w budynku MOPS, al. Jana Pawła II 7,
•  wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie,
•   praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
•   przewidywany termin zatrudnienia to lipiec/sierpień 2018 r.


4. Zakres obowiązków:
•   przyjmowanie, rejestrowanie i kompletowanie wniosków o przyznanie prawa do świadczeń,
•   prowadzenie postępowań administracyjnych,
•   przygotowywanie decyzji administracyjnych,
•  prowadzenie polityki finansowo-księgowej przyznanych świadczeń pieniężnych,
•  udzielanie informacji na temat zasad przyznawania świadczeń,
•   wykonywanie zadań przy użyciu systemów informatycznych obsługujących postepowanie w sprawie ustalania uprawnień do świadczeń,
•   prowadzenie ewidencji,
•   archiwizacja dokumentacji.


5. Wymagane dokumenty:
• życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
• list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie - (kserokopia świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu itp.), doświadczenie zawodowe - (kserokopie świadectw pracy), kwalifikacje i umiejętności,
oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,
oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie o następującej treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
• kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydat jest osobą z niepełnosprawnością.


Uwaga:
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)” oraz własnoręcznym podpisem.
6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 (I piętro) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze – podinspektor” w terminie do dnia  20.06.2018 r. (decyduje data złożenia w MOPS)
Ogłoszenie jest opublikowane: w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze www.mops.bip.jeleniagora.pl i na stronie internetowej MOPS Jelenia Góra www.mops.jelenia-gora.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Jelenia Góra al. Jana Pawła II 7.


7. Informacje dodatkowe:
a)  o zakwalifikowaniu do następnego etapu rekrutacji osoby, które spełnią warunki formalne, zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem na wskazany adres,
b) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miasta Jelenia Góra i na stronie internetowej MOPS oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze,
c) osoba wybrana spośród kandydatów na wyżej wymienione stanowisko, która  podejmuje pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), zobowiązana  jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony
(6 m-cy) oraz do zdania egzaminu końcowego warunkującego dalsze zatrudnienie.

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.

Wojciech Łabun Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jeleniej Górze

 

Wyniki naboru do pobrania:

1. Wyniki

DMC Firewall is a Joomla Security extension!