MOPS w Jeleniej Górze ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. kadr

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w JELENIEJ GÓRZE
58-506 JELENIA GÓRA Al. Jana Pawła II 7 tel. 75 752-39-51
na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
( Dz. U. z 2019 r. poz.1282 ze zm.)
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
- specjalista ds. kadr -

Forma zatrudnienia:
- umowa o pracę.

Ilość wolnych etatów: 1.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.08.2020 r.


1.    Wymagania niezbędne:
•    ukończone studia wyższe, preferowane kierunki: prawo, administracja, zarządzanie zasobami ludzkimi,
•    obywatelstwo polskie,
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
•    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    min 3-letni staż pracy,  
•    nieposzlakowana opinia.


2. Wymagania dodatkowe:
•    znajomość przepisów Kodeksu Pracy, przepisów dot. ubezpieczeń społecznych, przepisów  dot.  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych,  przepisów dot. PFRON, przepisów dot. ZFŚS, przepisów dot. naliczania wynagrodzeń w jednostkach samorządu  terytorialnego oraz umiejętność interpretacji przepisów,
•    umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, internet, poczta elektroniczna), programu Płatnik, PFRON, programów płacowych i kadrowych,
•    umiejętność organizacji i planowania pracy, terminowość,
•    odporność na stres,
•    umiejętność zarządzania zespołem,
•    aktywność w działaniu, samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań, wysoka kultura osobista, wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
•    dyspozycyjność,
•    gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.
Pożądana umiejętność pracy w programie kadrowo-płacowym Agema HR oraz doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą kadrową pracowników.


3. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:
•    praca w ramach umowy o pracę na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy,  
z możliwością jej przedłużenia na czas nieokreślony,
•    praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie,
•    miejsce pracy znajduje się budynku MOPS, al. Jana Pawła II 7. Budynek dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami.

4. Zakres obowiązków:
•    sporządzanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej,  w tym sporządzanie umów o pracę i umów cywilno-prawnych,
•    prowadzenie akt osobowych,
•    ewidencja i rozliczanie czasu pracy,
•    sporządzanie analiz, statystyk i sprawozdań dotyczących zatrudnienia,
•    przygotowanie naboru pracowników zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych,
•    planowanie zatrudnienia,
•    sporządzanie deklaracji zgłoszeń i wyrejestrowań z ubezpieczeń pracowników oraz członków ich rodzin,
•    prowadzenie spraw socjalnych pracowników.
•    organizacja pracy i zarządzanie pracownikami obsługującymi sekretariat.


5. Wymagane dokumenty:
•    życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
•    list motywacyjny,
•    kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie - (kserokopia świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu, itp.), doświadczenie zawodowe - (kserokopie świadectw pracy), kwalifikacje i umiejętności,
•    oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,
•    oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie o następującej treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
•    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
•    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydat jest osobą z niepełnosprawnością.


Uwaga:
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.U.UE.L119, s.1/ oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)” oraz własnoręcznym podpisem.

Do oferty należy dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z treścią obowiązku informacyjnego, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania - załącznik do niniejszego ogłoszenia.


6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 (I piętro) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – specjalista ds. kadr” w terminie do dnia  22.07.2020 r., do godz. 15:30 (decyduje data złożenia w MOPS).

Ogłoszenie jest opublikowane: w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze www.mops.bip.jeleniagora.pl i na stronie internetowej MOPS Jelenia Góra www.mops.jelenia-gora.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Jelenia Góra al. Jana Pawła II 7.


7. Informacje dodatkowe:
a)    każdy z kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie powiadomiony  o terminie przeprowadzenia kolejnego etapu rekrutacji podczas którego oceniany będzie stan wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na stanowisku.
b)     informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miasta Jelenia Góra i na stronie internetowej MOPS oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze,

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.

Wojciech Łabun Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze

Obowiązek Informacyjny
na podstawie art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679

1.    Administratorem Pana/Pani  danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  z siedzibą w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II  nr 7.
2.    W sprawach związanych z Pana/i danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail  iod@mops.jelenia-gora.pl.
3.    Państwa dane będą przetwarzane do celów związanych z rekrutacją na wskazane w  aplikacji stanowisko oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282).
4.    Proces rekrutacji przebiegać będzie w następujących etapach:
- ocena formalna,
- rozmowa kwalifikacyjna.    
5.    Na każdym etapie rekrutacji ma Pan/Pani prawo do wycofać aplikację, skorzystać z praw określonych w artykułach 15-23 ww. Rozporządzenia.
6.    Okres przetwarzania danych po zakończeniu rekrutacji wynosi 14 dni roboczych od daty zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, a w przypadku najlepszych kandydatów wskazanych w protokole kończącym proces rekrutacyjnym przez okres 3 miesięcy. Ma Pan/Pani prawo do odbioru aplikacji w każdym terminie, lecz po okresie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który został zatrudniony,  dokumenty zostaną zniszczone.
7.    Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO)  gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych  w procesie rekrutacji  odbywa się w sposób naruszający przepisy RODO.
8.    Podanie przez Panią/Pana danych wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.                       

……………………………………….
     data i czytelny podpis kandydata

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze

al. Jana Pawła II 7

58-506 Jelenia Góra

stanowisko urzędnicze

- specjalista ds. kadr -

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze została wybrananastępująca osoba:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Agnieszka Banasik Jelenia Góra

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wyżej wymieniona osoba spełniła wymogi formalne, wykazała się przygotowaniem, umiejętnościami oraz dobrą znajomością zadań wynikających z zakresu objętego ogłoszeniem.

                                                          

                                                                                  Dyrektor MOPS – Jelenia Góra

                                                                                           Wojciech Łabun

Our website is protected by DMC Firewall!