Program Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami – realizacja w 2013 roku

1) obszar A - wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny - realizatorem jest samorząd wojewódzki; 

2) obszar B - likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania - realizatorem jest samorząd powiatowy;

3) obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych - realizatorem jest samorząd powiatowy;

4) obszar D - likwidacja barier transportowych - realizatorem jest samorząd powiatowy;

5) obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych)

6) obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – koszty wynikające z zadań, o których mowa w art.: 11, 12a, 13, 26, 26d, 26e, 40 oraz art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego projektu dofinansowanego w ramach programu nie może przekroczyć:

 1. w przypadku obszaru A, B, C – 40% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu,
 2. w przypadku obszaru D – 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu,
 3. w przypadku obszaru E – wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 15% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania,
 4. w przypadku obszaru G – 30% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.
 5. obszaru A – do 14.000,00 zł na każdą osobę z planowanej liczby osób niepełnosprawnych, które jednorazowo będą mogły być przyjęte i rehabilitowane w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie (urządzeniu) zakupionym w ramach projektu, a w przypadku sprzętu (urządzenia) wielostanowiskowego odpowiednią wielokrotność kwoty 14.000,00 zł za każdą następną osobę niepełnosprawną, przyjętą i rehabilitowaną w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie (urządzeniu) zakupionym w ramach projektu,
 6. obszaru B – do 150.000,00 zł na każdy projekt,
 7. obszaru C – do 32.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy
  w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,
 8. obszaru D
  1. do 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. do 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  3. do 250.000,00 zł dla autobusów,
  4. obszaru E - do 14.000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie
   w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych.
  5. w przypadku obszarów A, B i C programu nie przekroczy 40% kosztów realizacji,
  6. w przypadku obszaru ED programu nie przekroczy 60% kosztów realizacji,
  7. w przypadku obszaru E programu nie przekroczy 15% kosztów realizacji,
  8. w przypadku obszaru G programu nie przekroczy 30% kosztów realizacji.

Beneficjentami programu mogą być dla:

1) obszaru A – podmioty, które prowadzą obiekty służące rehabilitacji tj. organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie medyczne, zakłady opieki zdrowotnej,

2) obszaru B – zakłady opieki zdrowotnej, powiaty oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne,

3) obszaru C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,

4) obszaru D – organizacje pozarządowe, gminy, powiaty, spółdzielnie socjalne osób prawnych,

5) obszaru E – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,

6) obszaru G – powiaty.

W 2013 roku program realizowany jest we wszystkich obszarach. W programie obowiązują następujące wskaźniki kosztów, wyznaczające maksymalną wysokość dofinansowania ze środków PFRON, w przypadku:

Miasto Jelenia Góra kwalifikuje się w 2013 roku do uczestnictwa w programie pod warunkiem, że proponowana wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację projektów:

Wzory wniosków będą dostępne na naszej stronie internetowej niezwłocznie po modyfikacji przez PFRON obowiązujących w trakcie realizacji programu dokumentów tj. wnioski i wystąpienia oraz umowy. Podmioty zainteresowane uczestnictwem w programie prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w oczekiwaniu na nowe wzory dokumentów.