EPUAP logo

Punkt Informacji dla osób niepełnosprawnych

EPUAP logo

logo bip

ŚWIADCZENIA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPEWNIŁY ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE OBYWATELOM UKRAINY

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu.

Świadczenie to będzie przysługiwać nie dłużej, niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI

 Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi, na jego wniosek.

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

 • za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,
 • za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,
 • warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;
 • we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.

Na jaki okres?

Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody.

Weryfikacja danych przez gminę

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

W jakiej kwocie?

Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

Sposób wypłaty

Świadczenie wypłacane jest z dołu i obejmuje okres od dnia zakwaterowania obywatela Ukrainy (nie wcześniej niż od 24 lutego) do dnia złożenia wniosku.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie pieniężne można składać:

 • w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II nr 7, I piętro, pokój 107, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–14.00
 • elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-PUAP. Wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego
 • drogą pocztową z dopiskiem „świadczenie pieniężne 40” na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze
al. Jana Pawła II 7
58-506 Jelenia Góra

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Ważne!

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez osoby przyjęte do zakwaterowania warunków określonych w art. 1 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. posiadanie obywatelstwa ukraińskiego lub status małżonka obywatela Ukrainy, oraz udokumentowanie przybycia z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r.

 

Załączniki:

 1. NOWY wniosek o dofinansowanie zakwaterowania i wyżywienia UA.
 2. NOWA karta osoby przyjętej do zakwaterowania.
 3. Ankieta weryfikacyjna.
 4. Oświadczenie obywatela Ukrainy do weryfikacji wniosku.
 5. Klauzula RODO.
 6. Oświadczenie o dacie przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Polityka cookies