EPUAP logo

Punkt Informacji dla osób niepełnosprawnych

EPUAP logo

logo bip

MIESZKANIA CHRONIONE TRENINGOWE DLA USAMODZIELNIONYCH WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ

Kto może skorzystać z mieszkań chronionych  dla osób usamodzielnianych?

 • mieszkania chronione przeznaczone są dla osób usamodzielnianych z pieczy zastępczej, nie posiadających czasowo innych możliwości zamieszkania i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • o pobyt w mieszkaniu chronionym mogą ubiegać się osoby usamodzielniane pod warunkiem, że umieszczenie w rodzinie zastępczej lub skierowanie na pobyt całodobowy do placówki nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu oraz zamierzające się osiedlić na terenie Miasta Jeleniej Góry,
 • warunkiem zamieszkania w mieszkaniu chronionym jest realizacja przez osobę usamodzielnianą zapisów indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia i zatwierdzonego przez Dyrektora MOPS w Jeleniej Górze w szczególności w zakresie kontynuowania nauki,
 • pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy w postaci pobytu w mieszkaniu chronionym mają osoby kontynuujące naukę oraz osoby usamodzielniane opuszczające instytucjonalną formę pieczy zastępczej funkcjonujące na terenie Miasta Jeleniej Góry,
 • z ubiegania się o pobyt w mieszkaniu zostają wykluczone osoby pozostające w związku małżeńskim, uzależnione od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających oraz osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.

Zakres działania mieszkania chronionego dla usamodzielnianych wychowanków

 • umożliwia przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi,
 • pomaga w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia w relacje społeczne,
 • stwarza możliwości w zakresie uzyskania wykształcenia, zdobycia kwalifikacji zawodowych, poszukiwania pracy i pozyskania samodzielnego mieszkania,
 • stwarza możliwości do nabycia umiejętności samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, emocjonalnych, rodzinnych itp. przy wsparciu osób wspomagających usamodzielnianego,
 • rozwija umiejętności planowania i wykorzystywania czasu wolnego,
 • umożliwia rozwijanie i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za własne życie,
 • uczy ponoszenia konsekwencji własnych decyzji i działań,
 • umożliwia nabycie realnego postrzegania rzeczywistości.

 

Zasady pobytu w mieszkaniu chronionym dla usamodzielnianych wychowanków

 • pomoc w formie pobytu w mieszkaniu chronionym przyznawana jest na podstawie skierowania wydanego w trybie decyzji administracyjnej,
 • decyzja o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydawana jest po dokonaniu pisemnych uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym i opiekunem mieszkań chronionych a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym,
 • w przypadku zamiaru przedłużenia pobytu w mieszkaniu chronionym osoba usamodzielniana winna złożyć w MOPS w jeleniej Górze – Dział Opieki nad Rodziną i dzieckiem co najmniej na 7 dni przed upływem końca pobytu w mieszkaniu chronionym wniosek z prośbą o możliwość dalszego zamieszkiwania w mieszkaniu. Przyznanie pobytu jest możliwe po otrzymaniu pozytywnej opinii od koordynatora mieszkań chronionych oraz po dokonaniu pisemnych uzgodnień, o których mowa powyżej. W przypadku braku pozytywnej opinii osoba usamodzielniana otrzymuje decyzję odmowną,
 • przyznanie prawa pobytu w mieszkaniu chronionym następuje na czas określony, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez mieszkańca 25 roku życia,
 • pobyt w mieszkaniu chronionym powinien być wykorzystany na aktywne działanie na rzecz pełnego usamodzielnienia i uregulowania sytuacji życiowej, w tym: podjęcie lub kontynuowanie nauki, uzyskanie przygotowania zawodowego, podjęcie pracy zawodowej, złożenie wniosku o przydział mieszkania z zasobów Miasta Jelenia Góra.
 • szczegółowe zasady pobytu w mieszkaniach chronionych oraz prawa i obowiązki mieszkańców określa „Regulamin pobytu w mieszkaniach chronionych treningowych”.

        Odpłatność

     Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny, a wysokość opłaty ustalana jest każdorazowo w decyzji administracyjnej na warunkach określonych Uchwałą Nr 617.LXIV.2023 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych na terenie.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Polityka cookies