EPUAP logo

Punkt Informacji dla osób niepełnosprawnych

EPUAP logo

logo bip

Warunkiem przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki jest:

 • wskazanie przez osobę usamodzielnianą co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności danych osobowych osoby, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia
 • złożenie indywidualnego programu usamodzielnienia na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności
 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy

Opiekunem usamodzielnienia może zostać, po wyrażeniu zgody:

 • jeden z rodziców zastępczych
 • dyrektor placówki rodzinnej
 • pracownik socjalny
 • wychowawca
 • psycholog
 • osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą

Do zadań opiekuna usamodzielnienia należy:

 • zaznajomienie się z dokumentacja i droga życiową osoby usamodzielnianej
 • opracowanie wspólnie z osobą usamodzielnianą indywidualnego programu usamodzielnienia
 • ocena realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia oraz jego modyfikowanie
 • współpraca z rodziną osoby usamodzielnianą oraz ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza ze szkołą oraz gminą
 • opiniowanie wniosku o pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki

Indywidualny program usamodzielnienia przygotowuje osoba usamodzielniana wraz z opiekunem usamodzielnienia przy współpracy właściwego do przyznania pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie biorąc pod uwagę sposób i formy:

 • współdziałania i wspierania osoby usamodzielnianej w kontaktach z rodziną i środowiskiem
 • uzyskania wykształcenia zgodnego z możliwościami i aspiracjami osoby usamodzielnianej
 • uzyskania kwalifikacji zawodowych
 • pomocy w ustaleniu uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego
 • osiedlenia się osoby usamodzielnianej w powiecie innym niż miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w placówce lub rodzinie zastępczej
 • pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych
 • podjęcia zatrudnienia
 • pomocy w uzyskaniu przysługujących świadczeń
 • Przygotowując indywidualny program usamodzielnienia, osoba usamodzielniana uwzględnia w nim plan podejmowanych działań wynikających z programu oraz termin ich realizacji.

Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

 • 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;
 • 1 roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo - terapeutyczną.

 

 

UWAGA!

WYCHOWANEK OSIĄGAJĄCY PEŁNOLETNOŚĆ W RODZINIE ZASTĘPCZEJ LUB JEDNEJ Z W/W PLACÓWEK MA PRAWO POZOSTAWAĆ W RODZINIE/PLACÓWCE DO CZASU UKOŃCZENIA SZKOŁY JEDNAK NIE DŁUŻEJ NIŻ DO 25 R.Ż W TAKIM PRZYPADKU POMOCĄ Z TYTUŁU USAMODZIELNIENIA WYCHOWANEK ZOSTAJE OBJĘTY DOPIERO PO

OPUSZCZENIU RODZINY LUB PLACÓWKI.

Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki osoba usamodzielniana składa do starosty właściwego do przyznania tej pomocy za pośrednictwem dyrektora powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego do przyznania tej pomocy ze względu na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej.

Wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i zagospodarowanie ustala się zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2023r. poz. 1426)

Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przyznawana jest w  wysokości 681,00 zł.

Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat.

W przypadku gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę, pomoc pieniężną na usamodzielnienie wypłaca się po ukończeniu nauki.

 

 

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby:

 • opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną, niezawodową i zawodową rodzinę zastępczą
 • placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego lub rodzinnego
 • dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
 • dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, bez względu na dochód jaki osiąga.

 

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie mniej niż 4.486,00 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;
 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo - terapeutyczną:

        – nie mniej niż 8.968,00 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej  3 lat

        – nie mniej niż 4.486,00 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat

        – nie mniej niż 2.244,00 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

    Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielniania, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia.

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, w wysokości nie niższej niż 2.039,00 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 4.077,00 zł.

Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.

Usamodzielnianie wychowanków na podstawie ustawy o pomocy społecznej

Pomoc na usamodzielnienie pełnoletnich osób opuszczających dom pomocy społecznej dla dzieci  i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

Podstawa  prawna

 •  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901)    
 •  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 954).


Osoby uprawnione, kryteria

 •  osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy,
 •  pomoc mająca na celu życiowe usamodzielnienie przysługuje osobie usamodzielnianej opuszczającej dom pomocy społecznej, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy w przypadku, gdy osoba ta jest zdolna do samodzielniej egzystencji,
 •  osoba została skierowana na pobyt całodobowy do domu pomocy społecznej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego albo młodzieżowego ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę na podstawie orzeczenia sądu,
 •  co najmniej roczny okres pobytu w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,  specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 •  co najmniej na dwa miesiące  przed osiągnięciem pełnoletności usamodzielniany wychowanek wskazuje osobę, która podejmuje się funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby,
 •  złożenie indywidualnego programu usamodzielnienia opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia; powyższy program podlega zatwierdzeniu przez dyrektora PCPR/MOPS,
 •  zobowiązanie osoby usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia,
 •  pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
 •  pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie kontynuującej naukę w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, w zakładzie kształcenia nauczycieli lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego, w szkole wyższej, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat.


 Wymagane dokumenty, złożenie wniosku

 •  zaświadczenia o dochodach osoby zainteresowanej, a w przypadku osób w rodzinie – zaświadczenia o dochodach osób wspólnie gospodarujących – za dochód uważa się przychód pomniejszony o podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, od dochodu odlicza się kwotę potrąceń alimentacyjnych,
 •  zaświadczenie dotyczące ewentualnych okresów pobytu w innym ośrodku, zakładzie, domu, schronisku, placówce opiekuńczo-wychowawczej, rodzinnym domu dziecka lub rodzinie zastępczej,
 •  postanowienie sądu o skierowaniu do ośrodka lub placówki,
 •  zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki w przypadku ubiegania się o pomoc na ten cel.

 

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Polityka cookies